Terug naar

Beperking van de luchtverontreiniging op de bouwplaats

De activiteiten op de bouwplaats kunnen luchtverontreiniging en onaangename geuren veroorzaken. Men moet dus de aanwezige bronnen op de werf identificeren om ze te beperken, zowel voor de buurt als voor de werknemers.

Wat zijn de bronnen van luchtverontreiniging op de bouwplaats?

Tijdens de werken kunnen verschillende bronnen van luchtverontreiniging en stank worden vastgesteld:

 • verbrandingsgassen: vuren, bouwplaatstoestellen, lassen enz.;
 • uitlaatgassen van gereedschap op benzine;
 • koelmiddelen van koelgroepen of warmtepompen;
 • vluchtige organische stoffen in de materialen / producten van de bouwplaats;
 • stof als gevolg van sloopwerken, boren, snijden, zagen, polijsten, behandeling van vluchtige elementen (cement, gips, fijn zand en aggregaten ...), reiniging van gevels, voertuigverkeer in droge perioden; producttoepassingstechnieken (verstuiven), apparatuur die niet is uitgerust met zakken om stof op te vangen ...;
 • stilstaand water en organisch afval;
 • enz.

Door schuren geproduceerd stof

Door schuren geproduceerd stof© Cynthia Griggs / U.S. Air Force

Verstuiven van producten die VOS kunnen bevatten

Verstuiven van producten die VOS kunnen bevatten© Gary Nichols / U.S. Navy

Stof van het slopen

Stof van het slopen© Ruslan Khadyev / unsplash.com

Wat moet men voor het begin van de werken doen om luchtverontreiniging tegen te gaan?

Om te anticiperen op mogelijke luchtverontreiniging als gevolg van de activiteiten op de bouwplaats, moet men reeds in de ontwerpfase van het project de volgende elementen overwegen:

 • constructietechnieken:

  • prefabricage om de behandeling van cement, gips, poederlijm of het boren, snijden en polijsten van steen en materialen op houtbasis te vermijden;
  • mechanische bevestigingsmiddelen om het gebruik van lijm te vermijden;
 • bouwmaterialen:

  • De voorkeur geven aan ruwe afwerkingen, die geen behandeling vereisen;
  • de voorkeur geven aan materialen met een label;
  • kiezen voor materialen / producten met een lage uitstoot van vluchtige organische stoffen door de voorkeur te geven aan een plantaardige in plaats van een minerale basis en aan producten die weinig solventen bevatten: hulpstoffen, ontkistingsolie, vloeibare lijm, chemische afbijtmiddelen, reinigingsmiddelen, verf, lak, vernis, lazuurbeits ...;
  • toepassingstechnieken gebruiken die de hoeveelheid zwevende deeltjes in de lucht beperken (aanbrengen met een roller in plaats van spuiten);
 • bouwplaatsuitrustingen:

  • die de productie van stof beperken of dat stof aan de bron opvangen (stofzuiger in combinatie met snijgereedschap enz.);
  • die voldoen aan de geldende luchtemissienormen;
  • die geen gebruik maken van bepaalde koelmiddelen (koelgroepen, warmtepompen ...);
 • organisatie van de bouwplaats:

  • afbakenen van een specifieke zone voor de behandeling van schadelijke producten, met name voor het vullen van de brandstoftank van uitrustingen;
  • protocol, procedure, gids voor goede praktijken;
  • opleiding van de werknemers om stofvorming te vermijden of te beperken (laden en lossen, verkeer ter plaatse enz.);
 • enz.

Hoe kunnen de bronnen van luchtverontreiniging op de bouwplaats worden beperkt?

Enkele maatregelen zijn:

voldoen aan de Europese en lokale regelgeving, met name:

 • verbod op verbranding ter plaatse: het afval wordt gesorteerd en van de bouwplaats afgevoerd langs de daartoe bestemde kanalen (revalorisatie of storten);
 • gebruikte koelmiddelen terugwinnen en voldoen aan de specifieke verplichtingen voor de koelmiddelen die als "gevaarlijk afval" zijn gedefinieerd;

en de volgende goede praktijken:

 • de bedienings- en onderhoudshandleidingen voor gereedschap naleven, met name voor uitrustingen op benzine of verstuivingsgereedschap;
 • de voorzorgsmaatregelen voor de opslag, het gebruik en de behandeling van de materialen en producten die ter plaatse worden gebruikt, respecteren, zoals aangegeven in de veiligheidsinformatiebladen;
 • recipiënten met vervuilende producten onmiddellijk na gebruik hermetisch afsluiten;
 • vervuilde absorptiemiddelen en producten in hermetisch afgesloten recipiënten bewaren;
 • materialen die stof kunnen veroorzaken in hun opslagzone  lossen en de graafmachine of bak niet te zwaar te belasten om te voorkomen dat bij het manoeuvreren materiaal wordt gemorst;
 • de actoren ter plaatse aan het begin van de werken opleiden over dit onderwerp;
 • bepaalde werken binnen het gebouw inperken door middel van inperkingswanden;

Hoe kan stofontwikkeling op de bouwplaats worden beperkt?

Om het vrijkomen van stof tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de eis van de GSV (Titel III) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan men de volgende oplossingen gebruiken:

 • het terrein regelmatig schoonmaken met een stofzuiger met filter (zonder borstels) om stof te verwijderen;
 • materialen die stof produceren (zand, cement enz.) beschermen tegen de wind en, bij winderig en droog weer, de activiteiten die stof kunnen genereren beperken;
 • dumpers, vrachtwagens, containers en gevels die een behandeling ondergaan afdekken met zeilen;
 • bevochtigen:

  • van opgeslagen materiaal;
  • tijdens het zagen;
  • van verkeerszones met aarde of zand, vooral in de zomer, met behulp van een waterspuit (sproeiwagen enz.);
  • tijdens sloopwerkzaamheden (besproeien/vernevelen, waterstraal op de hydraulische tang enz.);
 • de voorkeur geven aan handgereedschap en aan het snijden met scharen en messen in plaats van het zagen. Zo niet elektrisch gereedschap met een lage snelheid gebruiken en/of gereedschap met een stofopvang (zak bij de uitgang van het apparaat, filter of aansluiting op een stofzuiger enz.);
 • voor breek- en zeefwerkzaamheden, schermen, afzuig- en bevochtigingssystemen gebruiken.
 • enz.

Beperking van de stofontwikkeling op de site© Leefmilieu Brussel

Hoe kan men zich beschermen tegen luchtverontreiniging op de bouwplaats?

Als de productie van verontreinigende stoffen onvermijdelijk is, moet men zich tijdens de werkzaamheden beschermen:

 • inzet van adequate PBM en CBM afhankelijk van het stof dat tijdens het werk ontstaat;
 • naleving van de veiligheidsinformatiebladen, met name voor de beheersing van de blootstelling van de werknemers;
 • ventilatie van gesloten of besloten ruimten.

Wat te doen in het geval van asbest op de bouwplaats?

Tijdens renovaties wordt vaak asbest aangetroffen. In dat geval neemt men de volgende maatregelen om de uitstoot van asbest in de lucht te voorkomen:

 • de exploitatievoorwaarden naleven als de locatie onderworpen is aan een milieuverklaring;
 • handgereedschap gebruiken: demontage met een tang in plaats van met een slijpmachine;
 • aangepaste CBM en PBM gebruiken: een zo fijn mogelijk masker, afzuigkap met filter enz.;
 • de werkzone bevochtigen of een fixeermiddel verstuiven om het asbeststof te fixeren;
 • een verwijderingsmethode toepassen die is aangepast aan het type asbest: hermetisch afgesloten zone, semi-hermetische zone, couveusezakmethode, afgebakende zone;
 • de concentratie van asbestvezels in de lucht controleren, zoals bepaald in de milieuvergunning;
 • enz.

Aanvullende informatie over asbest (praktisch advies, inventarisatie, contact, regelgevingsteksten enz.) is te vinden op de website van Leefmilieu Brussel Voor asbestverwijderings- en inkapselingsbouwplaatsen kan een milieuvergunning nodig zijn. Meer informatie in de gids voor de exploitant.

Video over asbest van de CBBH

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met dit onderwerp:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

Reglementering

Bijgewerkt op 08/12/2020