De certificeringen voor duurzaam beheer

Hoewel ze vaak worden beschouwd als ecolabels, verschillen de certificeringen voor duurzaam beheer om meerdere redenen behoorlijk van de milieuverklaringen van type I.

In de eerste plaats worden ze niet geregeld door een internationale norm (behalve voor wat de precieze berekening betreft van het percentage grondstoffen in overeenstemming met hun lastenboek). Ze gaan niet gepaard met een evaluatie van de milieu-impact van het betrokken product door middel van een levenscyclusanalyse, maar stellen daarentegen strenge eisen (waarvan de naleving jaarlijks wordt gecontroleerd door onafhankelijke instellingen) op het gebied van het beheer en de traceerbaarheid van de grondstoffen. Bovendien worden alle actoren die betrokken zijn bij de productieketen gecontroleerd en moeten deze actoren aan de eisen voldoen. Zo vormen ze een waardevolle garantie met betrekking tot het duurzame beheer en de herkomst van de grondstoffen enerzijds, en de samenstelling van de afgewerkte producten anderzijds.

Elk certificeringssysteem heeft een eigen lastenboek, dat kan worden geraadpleegd op de respectieve website (zie hieronder).

FSC (Forest Stewardship Council)

Om een verantwoord beheer van de bossen te garanderen en de producten die eruit voortvloeien te exploiteren, heeft FSC een certificeringssysteem geïntroduceerd aan de hand waarvan op basis van onafhankelijke controle een hoog kwaliteitsniveau kan worden bereikt van het bosbeheer en de traceerbaarheid van de producten van in deze bossen tot bij de eindconsument.

De FSC-certificering is gebaseerd op normen die worden opgesteld door de leden van de FSC op het gebied van bosbeheer in de bossen en traceerbaarheid van de producten in de bedrijven

De bossen die worden beheerd overeenkomstig de principes en criteria van FSC, kunnen een FSC-boscertificaat behalen. Het hout of elk ander product dat afkomstig is uit deze bossen, kan dientengevolge worden geëxploiteerd en verkocht met het FSC-certficaat. 

De afgewerkte producten met een FSC-certificaat zijn vaak het resultaat van een lang en soms complex verwerkingstraject, van in het bos tot bij de eindgebruiker. Om te garanderen dat het wel degelijk om producten met een FSC-certificaat gaat, is het daarom noodzakelijk om over de hele keten een controle te kunnen garanderen in elke verwerkings-/commercialiseringsfase. We spreken dan van de traceerbaarheid van de FSC-producten, die wordt gegarandeerd via de FSC Chain of Custody-certificering van de bedrijven tussen het bos en de eindgebruiker.

FSC.be en FSC.org

Oorsprong

Opgericht in 1993, naar aanleiding van de milieutop in Rio in 1992. Het hoofdkantoor bevindt zich in Bonn (Duitsland)

De verschillende fsc-certificaten die terug te vinden zijn op de belgische markt

Het " FSC 100 % "-label geeft aan dat:

een product volledig gemaakt is uit hout of vezels uit een FSC-gecertificeerd bos

Alle categorieën van bouwproducten op basis van hout mogen uit bouwmaterialen en -elementen bestaan die voorzien zijn van dit certificaat

Het " FSC Mixte "-certificaat geeft aan dat:

het product uit een combinatie van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, FSC Controlled Wood en/of gerecycleerd materiaal bestaat.

Bouwproducten waarop dit certificaat betrekking kan hebben: thermische isolatiematerialen, platen op basis van houtvezels, vloerbedekkingen op basis van hout

Het " FSC Recycled "-certificaat geeft aan dat:

een product gemaakt is uit volledig gerecycleerd materiaal, waarbij minstens 85 % postconsumer gerecycleerd.

Het wordt voornamelijk gebruikt voor papierproducten, maar kan ook voorkomen bij houtproducten (met name platen op basis van houtvezels).

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

In eerste instantie worden de bossen gecertificeerd voor het duurzame beheer: het gaat om de PEFC-boscertificering. Concreet betekent dit dat de boseigenaar zich ertoe verbindt om zijn bos in overeenstemming met bepaalde strenge regels te beheren. In België ondertekent de boseigenaar een charter met 14 aanbevelingen. Er worden regelmatig controles uitgevoerd in het bos om na te gaan of bij het bosbeheer alle PEFC-principes in acht worden genomen. Deze controles worden uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.

PEFC-certificering van de bedrijven : in dit kader moet elk bedrijf (houtbedrijf, houthandelaar, zagerij, fabrikant) dat betrokken is bij het betreffende houtverwerkingsproces, over een certificaat beschikken, met name het controleketencertificaat ( Chain of Custody -certificaat), zodat het product kan worden gecommercialiseerd met het PEFC-certificaat. Dit certificaat garandeert enerzijds dat al het hout dat het bedrijf commercialiseert afkomstig is van legale bosbedrijven, en anderzijds dat de houtstromen die afkomstig zijn van PEFC-gecertificeerde bossen over de hele verwerkingsketen kunnen worden gevolgd. Jaarlijkse controle door een onafhankelijke certificeringsinstantie .

PEFC.be en PEFC.org

Oorsprong

Opgericht in 1999 op initiatief van eigenaars van kleine en middelgrote bossen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Genève (Zwitserland)

De verschillende pefc-certificaten die terug te vinden zijn op de belgische markt

Het PEFC Certified -certificaat vermeldt, al naargelang de kenmerken van het betrokken product, of het afkomstig is:

  • van duurzaam beheerde bossen
  • van gecontroleerde bronnen (Chain of Custody)
  • van gerecycleerde grondstoffen

Het kan om een combinatie van deze drie bronnen gaan. In dat geval worden ze op het etiket gespecificeerd.

Minstens 70 % van de grondstoffen moet PEFC-gecertificeerd zijn

Het gehalte aan gerecycleerd materiaal moet lager zijn dan 85 %

Alle categorieën van bouwproducten op basis van hout mogen uit bouwmaterialen en -elementen bestaan die voorzien zijn van dit certificaat

Het PEFC Recycled -certificaat heeft betrekking op producten met minstens 70 % "PEFC-gecertificeerd" materiaal dat afkomstig is van gerecycleerde bronnen.

Het etiket vermeldt het exacte percentage

Minstens 70 % van de grondstoffen moet PEFC-gecertificeerd zijn

Het wordt voornamelijk gebruikt voor papierproducten, maar kan ook voorkomen bij houtproducten (met name platen op basis van houtvezels). 

Bijgewerkt op 01/01/2013