Terug naar

Materiaalkeurmerken - Bestaande producten

Ecolabels

In de lijst van ecolabels die van toepassing zijn op bouwproducten (zie Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen), zijn er drie met betrekking tot vloerbekleding binnenshuis. Vandaag is het mogelijk om met een minimum aan opzoekwerk vloerbekledingsmaterialen op de Belgische markt te kopen. De meeste toepasselijke producten zijn vervaardigd op basis van hernieuwbare grondstoffen.

De tabel hieronder toont per materiaallabel de gelabelde vloerbekledingsmaterialen die op de Europese markt beschikbaar zijn.

ECOLABEL

Gelabelde vloerbekleding voor binnen (per productcategorie)

Vloerbekleding van hout en houtderivaten

Steenachtige en keramische vloerbekleding (elementen en modules)

Steenachtige en keramische vloerbekleding (gegoten beton)

Soepele vloerbekleding

Doorlopende vloerbekleding

Ecolabel européen

Figure 17

Blaue Engel

Figure 18

Nature Plus

Figure 19

NF Environnement
Nordic Swan

Vloerbekleding op basis van hout: certificaten van herkomst uit duurzaam beheerd bos

Voor vloerbekleding op basis van hout is het aangewezen te kiezen voor producten met het FSC-label (Forest Stewardship Council) of het PEFC-label (Programme for the Endorsment of Forest Certification Schemes) – zie Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen.

Logo van het FSC- en het PEFC-label

Vloerbekleding en vast tapijt van synthetische oorsprong: het GuT-label

Het "GuT"-label biedt de garantie dat bij de productie van het textiel geen verontreinigende stoffen zoals vinylchloride, butadieen, formaldehyde of cfk's zijn gebruikt of dat hun gehalte lager ligt dan de detectiedrempel. Het label waarborgt bovendien dat voor een aantal verontreinigende stoffen de grenswaarden in acht zijn genomen die in de Europese regelgeving zijn vastgelegd.

Labels voor lijm

Een van de manieren om te weten welke lijmsoorten u het best gebruikt, zijn de labels.

Het officiële label dat in België wordt gebruikt, is het “Europese Ecolabel”. De criteria om dit label te verkrijgen, worden om de vier jaar geactualiseerd. Hun bedoeling is vooral om een doeltreffend gebruik van het product te stimuleren en de hoeveelheid afval te verminderen, de risico's voor het milieu te beperken door lagere emissies van oplosmiddelen en de lozing van giftige of vervuilende stoffen in het water tegen te gaan.

Logo van het Europees Ecolabel

Op basis van een reeks criteria moet het product dat het Europese Ecolabel krijgt tegelijk goed presteren voor de beoogde toepassing, de drempels inzake uitstoot en lozing van vervuilende stoffen niet overschrijden en geen stoffen bevatten die als schadelijk geregistreerd staan. Dat er met het aspect kwaliteit rekening wordt gehouden, is een belangrijk element. Dit biedt de voorschrijver een kwaliteitsgarantie, die bij een biologische aanpak bv. niet altijd aanwezig is.

Er bestaan nog diverse andere nationale labels, die met het Europese Ecolabel te vergelijken zijn. Zo is er bijvoorbeeld het Franse label "NF environnement", dat regelmatig voorkomt op in België verkochte producten, of het Oostenrijkse label "Umweltzeichen". Andere nationale labels gaan nog een stuk verder, zoals het Duitse “Blaue Engel” of het Scandinavische ecolabel “Nordic Swan”.

Logo's

Naast de officiële labels, die een certificering veronderstellen volgens een bepaalde procedure en vastgelegde criteria (ISO-labelbepaling type I) kan een fabrikant, een verdeler of eender welk privéconsortium werken met een vrij systeem van zelf gedefinieerde ecologische labels (ISO-labelbepaling type II), op verantwoordelijkheid van de declarant(en).

Zie intro Duurzaam materiaalgebruik