Renovatie – Voorafgaande werken

Overweeg het behoud of hergebruik van de elementen die op de site aanwezig zijn

Om duurzaam te kunnen bouwen, is het vaak verstandig om na te denken over de mogelijkheid om het bestaande gebouw geheel of gedeeltelijk te behouden. Er wordt te weinig stilgestaan bij de mogelijkheid om materiaal te hergebruiken. Nochtans kan de materiaalstroom zo worden beperkt. Een voorwaarde is wel dat het gebouw geschikt is voor het beoogde project.

Daarom moet vanaf de ontwerpfase een inventaris worden opgesteld om zo goed te kunnen nadenken over het hergebruik van materialen, elementen of gebouwen.

Verzeker u ervan dat dit geen gevaren voor de gezondheid inhoudt.

Bij renovatie is het nodig na te gaan of de bestaande materialen (pannen / pleisterwerk enz.) geen asbest bevatten. Dat kan aan de hand van een verplichte inventaris.

Er zijn twee mogelijke oplossingen die in verschillende mate doeltreffend zijn:

  • ofwel worden de probleemmaterialen gedemonteerd en verwijderd door vaklui die de nodige voorzorgs- en gebruiksmaatregelen nemen (overalls / maskers / handschoenen / afval in hermetisch gesloten zakken enz.);
  • ofwel worden de asbesthoudende materialen geïdentificeerd en gemarkeerd zodat ze later kunnen worden herkend. Deze tweede mogelijkheid moet worden vermeden in de woningsector. Het is bovendien verplicht om gevaarlijke materialen te vervangen. De economische gevolgen zijn relatief klein vergeleken met de gevolgen voor de gezondheid.

Bepaal de aard van de ondergrond

Waarvan zijn de muren gemaakt? Stemt het structurele systeem van het bestaande gebouw overeen met het soort gevelbekleding dat wordt overwogen in functie van de aard en samenstelling van deze bestaande structuur en haar draagcapaciteit?