Relevante reglementering en normen

 • Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, dat de vereiste ventilatiedebieten vastlegt voor het ademcomfort op de werkplaatsen (in zijn geheel te raadplegen op de website Justice Fgov of gedeeltelijk via Werk Belgïe )
 • Ordonnantie van 11/07/2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Hierin worden onder meer de minimaal verplichte ventilatiedebieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld (raadpleegbaar op de site leefmilieu.brussels).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 (raadpleegbaar op de site Leefmilieu Brussel ) betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode. Dit besluit omvat onder meer voorschriften inzake

  • de thermische isolatie van de luchtleidingen
  • de partitionering van de ventilatie-installaties
  • de meting van het elektriciteitsverbruik van ventilatiegroepen (>10.000 m³/u)
 • NBN D 50-001 (1991) "Ventilatievoorzieningen in woongebouwen". De norm legt de eisen vast inzake de luchtverversing in woongebouwen (met name ventilatiesystemen).
 • NBN EN 13779 (2007) "Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen. Prestatie-eisen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen". Hierin worden onder meer de IDA-klassen (kwaliteit van de lucht binnen het gebouw) voor tertiaire panden vermeld.
 • NBN EN 15251 (2007) "Binnenmilieu - gerelateerde inputparameters voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek". Deze norm is gericht op de parameters voor het comfort binnen het gebouw en de impact daarvan op de energieprestaties van het gebouw.
Bijgewerkt op 01/01/2013