Terug naar

Voorschriften

Wet van 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Voor de realisatie van een groene gevel is geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

Alvorens een groene gevel te realiseren, is het echter noodzakelijk informatie in te winnen bij het gemeentebestuur, met name over de volgende punten:

  • Voorafgaande aanvraag van een vergroeningsvergunning in sommige gemeenten (sommige gemeenten zorgen zelf voor de kuil en de beplanting).
  • Voor het verwijderen van een stoeptegel en het planten van een klimplant tegen een straatgevel moet een aanvraag worden ingediend. Dit gebeurt aan de hand van een tekening van het beoogde resultaat, vergezeld van een lijst van de soorten en het geplande aantal planten. Het gemeentebestuur beschikt over een lijst van toegestane inheemse niet-slingerplanten. Voor beplanting tegen een straatgevel beveelt het bijvoorbeeld bosrank, klimop, kamperfoelie en hop aan.
  • De eigenaar moet instaan voor het onderhoud. De beplantingen moeten zo worden onderhouden dat er nooit gevaar bestaat voor voorbijgangers of het verkeer.

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

Er bestaat geen specifieke stedenbouwkundige regelgeving voor groene gevels. Wel heeft de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) inzake de inzake de wegen voor voetgangersverkeer en inzake de uitspringende elementen op de straatgevel betrekking op dit onderwerp (breedte van de wegen voor het voetgangersverkeer, bijzonder geval van obstakels of uitspringende elementen enz.).

Bijgewerkt op 15/09/2021