Ontwerp stappen

De installatie voor het hergebruik van hemelwater wordt bij de eerste architecturale schets ontworpen en vervolgens bijgeschaafd naarmate men het project verder ontwikkelt, tot de afronding van het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. De volgende informatie verduidelijkt de aandachtspunten tijdens het ontwerp voor het geheel van de voorzieningen.

Methodologie

Het is relevant het hergebruik van hemelwater zo vroeg mogelijk in de fasen van het project te integreren.

1. Definitie van de waterbehoeften van het project: de eerste ramingen van de waterbehoeften maken en indien mogelijk op basis van de programmering de verschillende posten identificeren.

2. De potentiële toepassingen van hemelwater in kwantiteit en kwaliteit identificeren

3. Het potentieel van het hergebruik van hemelwater in kwantiteit en kwaliteit evalueren:

Zich op de geplande oppervlakte-inname baseren en eventueel verschillende oppervlaktescenario's voorstellen die compatibel zijn met het programma en de behoeften.

4. Een voorhaalbaarheidsstudie uitvoeren:

De waterbehoeften die men met hemelwater kan dekken, vergelijken met het potentieel voor hergebruik, zodat men een coherente aanpak van het hergebruik van hemelwater kan definiëren:

  • Kan men de geselecteerde behoeften volledig of grotendeels met hemelwater dekken?
  • Is er een bijkomende bevoorrading nodig, bijvoorbeeld met grijs water? zie dossier - Rationeel omgaan met water .
  • De bestemming van ongebruikt hemelwater voorzien (teveel aan opgevangen hemelwater in verhouding met de behoeften) infiltratie, retentie, directe lozing in het collectieve afvoernet, enz. zie dossier - Beheer van het regenwater op het perceel

5. Een eerste dimensionering van de tank berekenen, op basis van de in de voorhaalbaarheidsstudie gekozen strategie

  • Belang van een goede dimensionering
  • Aanpassing van het volume

6. De financiële impact van de installatie voor het hergebruik van hemelwater evalueren : de investeringen en hun terugverdientijd berekenen.

  • Eenheidsprijs van de installaties
  • Premies
  • De prijs evalueren van de waterbesparing die het hergebruik van hemelwater oplevert
  • In de financiële balans rekening houden met het elektriciteitsverbruik van de verschillende uitrustingen

7. Combinatie van een vertragende functie en van het hergebruik van hemelwater

8. De milieu-impact van de installatie voor het hergebruik van hemelwater beperken

Het elektriciteitsverbruik van de installatie verlagen : de werking van de pompen en de elektrische uitrustingen beperken

Bij de inplanting van de tank of tanks in de gebouwen rekening houden met de centralisatie van de pompen ten opzichte van de met hemelwater bediende sanitaire lokalen, om de lengte van het net te beperken.

9. De toepasbaarheid en de integratie van de installatie voor het hergebruik van hemelwater in het gebouw verifiëren

De hypothesen van de (voor)studies bevestigen : weet men zeker dat men met de keuze van waterzuinige uitrustingen en het ontwerp van het net de waterbehoeften heeft geoptimaliseerd? De dimensionering van de installaties van de regenwatertank bevestigen, enz.

Bij de inplanting van de tank of tanks in het gebouw rekening houden met de vereenvoudiging van de netten, de superpositie van de lokalen waar water wordt gebruikt, het gemak van de aansluiting op de regenpijpen (buiten of binnen het gebouw) enz.

De benodigde ruimte voor de verschillende uitrustingen (grootteorde) en hun integratie in de technische lokalen nagaan: regenwatertanks, pompen, expansievaten, filters, distributienet voor niet-drinkbaar water, afvoernet voor hemelwater, positie van de technische kokers, lokalisatie van de aansluitingen op het rioolstelsel (positie en niveau van de overlaat) enz.

Een raming maken van de behoeften aan onderhoud van de verschillende oplossingen voor de filtratie, de opslag en de behandeling, om het onderhoud van het geheel van de uitrustingen van de installatie voor het hergebruik van hemelwater te garanderen: de beste oplossingen voor het project toepassen.

Methodologie voor het ontwerp van een installatie voor het hergebruik van hemelwater.

Bron: MATRIciel