Begrippen

Afbraak

Afbraak is de actie van het vernietigen of verwijderen. Bij die operatieis er geen sprake van hergebruik of recycling. De afvalstoffen worden ineen verzamelcentrum gesorteerd. Zelfstandig gebruikt zal hergebruikals term uit de woordenschat van de bouw verdwijnen en door een vande volgende worden vervangen.

Ontmanteling

Ontmanteling bestaat in het een voor een scheiden van elementen van een groter geheel om die opnieuw te gebruiken in andere bouwwerkzaamheden.

Doel is bouwelementen te recupereren en te hergebruiken.

Selectieve afbraak

Bij selectieve afbraak wil men iedere fractie scheiden om die te kunnen recycleren, net zoals bij ontmanteling (in dit geval synoniem) of bij het selectief verwijderen. Die praktijk laat toe om de afvalstoffen aan de on te selecteren.

Doel is bouwelementen te recycleren.

Afval

De Europese afvalstoffenrichtlijn 2006/12/EG omschrijft een afvalstof als « elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen ». Ieder afvalproducent moet het beheer ervan (laten) verzekeren.

Gespecialiseerde ondernemingen

Om materiaal te kunnen hergebruiken of te recycleren moet de sloop evolueren naar afbraak en ontmanteling; bepaalde ondernemingen hebben zich in dit soort activiteit (ook gebouwenruiming genoemd) gespecialiseerd.

Die ondernemingen treden op tijdens de fase voorafgaand aan een renovatie of afbraak ; dat gebeurt vaak in het kader van een onderaanneming die door een algemene aannemer of een aannemer afbraak wordt voorgesteld.

De werkzaamheden die dergelijke ondernemingen uitvoeren, reiken van het demonteren van ingebouwde meubelen, over het verwijderen van parket, wanden . . . tot en met het demonteren van daken. . .

De meerwaarde van dergelijke ondernemingen is dat hun activiteit de latere werkzaamheden vereenvoudigen afval aan de bron maximaal te sorteren, te recycleren en te hergebruiken.

Bijgewerkt op 25/01/2017