Hergebruik tijdens de bouwplaats garanderen

Zich beroepen op een afvalbeheerplan

Bepaalde taken zijn ten laste van de projectontwerper.

Voor andere staan dan weer aannemers in.

Projectontwerper

Aannemers

Doelstelling

De materiaal- en afvalstromen naar hun verschillende bestemmingen beheersen en vooral de werkmethodes en -instrumenten evenals de bouwplaatsorganisatie doen evolueren.


Vóór aanvang van de bouwplaats wordt met alle betrokkenen een voorbereidende vergadering belegd waarop het hergebruik bij de verschillende werkzaamheden, verwijzend naar het uitvoeringsdossier, wordt besproken.

Het komt erop aan de twee belangrijke plannen, namelijk

het afvalbeheerplan en het veiligheids- en gezondheidsplan te analyseren.

Afvalbeheerplan

Er wordt specifiek gewaakt over het materiaal en de bestemmingen daarvan, zoals beschreven in dit plan : hergebruik en recycling (op het terrein en elders), afvoeren van de afvalstoffen.

Daartoe wordt nagegaan of de gespecialiseerde ondernemingen die in onderaanneming werken, wel degelijk de ondernemingen zijn, vermeld in de offerte van iedere aangewezen aanneming en de bestemmingen van al het materiaal/afval voldoen aan de vereisten van de bouwplaatsdocumenten en de geldende regelgeving.

Veiligheids- en gezondheidsplan

Tijdens die vergadering is het aangewezen om de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen met de coördinator-verwezenlijking te bespreken die op die datum moet worden aangewezen.

Zijn rol is inderdaad van kapitaal belang. Binnen zijn missie moet hij duidelijk de specifieke te treffen maatregelen voorstellen, met name wat de afbraaktaken betreft die nieuwe praktijken vormen :

 • het verwijderen van het materiaal en de uitrustingen ;
 • de stabiliteit van het bouwwerk tijdens de volledige duur van de bouwplaats ;
 • de handling en tussentijdse opslag...

Een « ontmantelingscoördinator » aanstellen

Voor grootschalige werkzaamheden is het nuttig om binnen de onderneming een enkele persoon te belasten met de coördinatie van de afbraakwerkzaamheden en de handelingen die daarmee samenhangen : sorteren, opslag, recycling ter plaatse, inschakeling van circuits, register van de vervoersdocumenten. . . Die persoon treedt op als interface tussen de bouwheer, de projectontwerper, de aannemingen belast met de overige loten, de eventuele onderaannemers en de arbeiders.

Dergelijke opdracht kan aan de « ontmanteling coordinator » die reeds voor grote bouwplaatsen is aanbevolen, worden toevertrouwd. In dat geval wordt zijn missie uitgebreid tot hergebruik en wordt hij dus « ontmanteling coordinator ».

De bouwplaatsplanning aanpassen

De planning moet worden verruimd tot het beheer van alle ontmantelingstaken.

 • wie doet wat ?
 • wanneer ?
 • Met welke menselijke en financiële middelen ?
 • binnen welke termijn ?

De eventueel aangestelde « ontmantelingscoördinator » is het best geplaatst om de uitwerking en het correcte beheer te verzekeren.

De arbeiders sensibiliseren en opleiden

De arbeiders zijn, uiteindelijk, de essentiële actoren die alle intenties en voorschriften rond hergebruik en recycling gaan uitvoeren. Zij zorgen voor het demonteren en de opslag van het materiaal en de uitrustingen volgens bepaalde instructies.

Experimenten met afbraak tonen aan dat men nooit genoeg op nieuwe procedures kan aandringen en dat het niet altijd gemakkelijk is om ze te doen aanvaarden.

Daarom mag het pedagogische sensibiliseren rond die innoverende praktijken nooit worden onderschat. Bepaalde methodes en instrumenten vergen een specifieke opleiding.

Aandachtspunten

Vergunning of verklaring

Heel wat activiteiten op de bouwplaats vergen een vergunning of een verklaring aan de overheid. Een greep daaruit :

 • de opslag van materiaal, met name van afval ;
 • het gebruik van bepaalde uitrusting (compressor, zeef-, breekmachine...) ;
 • het vervoer van afvalstoffen ...

Door de snelle evolutie van de reglementering ter zake moet men die informatie dan ook bijwerken, door bijvoorbeeld contact op te nemen met de cel milieu van de CBB-H .

Het terrein met de gespecialiseerde ondernemingen bezoeken

Een bezoek ter plaatse met de geïnteresseerde aannemers is aanbevolen om :

 • de gedetailleerde inventaris op te stellen van elementen die zij ten laste nemen ;
 • de merktekens ter plaatse te bevestigen (met eventuele foto's) ;
 • de werkinstructies te verduidelijken, specifiek de zorg die aan bepaalde handelingen moet worden besteed (omstandigheden van opslag. . .).

Voorzorgen voor het demonteren en de opslag

Bepaalde voorzorgen voor het demonteren en de opslag moeten worden getroffen:

 • zorg besteed aan het demonteren door aangepaste technieken te gebruiken ;
 • aangepaste opslagomstandigheden om risico's van vocht, breuk en diefstal te voorkomen ;
 • reinigen van bepaalde elementen ;
 • volledig verwijderen van het schrijnwerk (opengaande vleugel, kozijn, hang- en sluitwerk ...) ;
 • doppen op de radiators, leidingen ...

Voor bepaalde gerecupereerde elementen zijn deze voorzorgen cruciaal om het daadwerkelijk hergebruik en vooral de garantie op het gebruik ervan te bevestigen.

Een stap verder

Toezien op een schone bouwplaats.

Nuttige Documenten

De onderstaande tabel geeft toegang tot documenten die afkomstig zijn van bouwplaatsen die de methodologie hebben toegepast die in dit deel wordt beschreven.

Documenten

(in het frans)

AandachtstrekkerInleiding

Veeartsenijschool van Anderlecht – Verkoopprocedure

Veeartsenijschool van Anderlecht – Verkoopprocedure – Bijlage

Verkoopprocedure in het kader van de renovatie van de oude Veeartsenijschool van Anderlecht

Definitie van de modus operandi en de te koop aangeboden percelen

Dankzij een voorafgaande inventaris van de site kon de opdrachtgever een procedure tot verkoop van de potentieel herbruikbare materialen ontwikkelen. Dit document bevat de praktische voorwaarden voor de verkoop en verwijdering van de materialen.

Het werd verzonden naar de potentiële kopers, samen met zijn bijlage waarin de verschillende beschikbare percelen worden voorgesteld.

Bijgewerkt op 25/01/2017