Projectprogramma: Hergebruik aanbevelen

Selectiecriteria van de projectontwerper definiëren
Deze taak is de verantwoordelijkheid van de bouwheer die het hergebruik wil steunen.

Doelstelling

Hergebruik en recycling onmiddellijk na het vastleggen van het projectprogramma integreren en, heel belangrijk, de projectontwerper kiezen op basis van zijn concrete voorstellen ten gunste van deze praktijk.


Na opstelling van het projectprogramma komt het erop aan de intenties tot hergebruik zo snel mogelijk te formuleren opdat ze meteen in de eerste schetsen van de projectontwerper (architectenof studiebureau) kunnen worden opgenomen.

Daarom is het aan te raden om het hergebruik en de recycling bij het definiëren van het projectprogramma op te nemen, en daarvoor met name uit te gaan van de resultaten van de voorafgaande inventaris.

Enthousiasme van de projectontwerper

Kies een projectontwerper die deze doelstelling bijtreedt en zich er toe verbindt deze benadering zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bepaal een richtinggevende inventaris

Stel bij een architectuuropdracht een richtinggevende inventaris op en houd rekening met de resultaten daarvan. Die instructie moet worden opgenomen in de opdrachtomschrijving van de projectontwerper.


Volgende gegevens die hergebruik kunnen stimuleren, moeten bij het aanbestedingsdossier worden gevoegd :

  • de specifiek op het hergebruik toegespitste criteria voor de selectie van de projectontwerper ;
  • de up-to-date plannen van het bestaande gebouw, eventueel aangevuld met foto's;
  • de resultaten van de voorafgaande inventaris
  • en ook . . . dit thema van de Gids Duurzame Gebouwen!

Selectiecriteria

Bij de selectie van de projectontwerper dient men uit te gaan van specifieke criteria die zijn vermogen om tot hergebruik over te gaan bepalen, meer in het bijzonder zijn ervaring ter zake en/of de pistes die hij in het kader van het project voorstelt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de volgende documenten :

  • dossier van eerdere verwezenlijkingen waarin elementen werden hergebruikt (met eventuele fotoreportage) ;
  • intentienota met een beschrijving van de procedure die voor hergebruik wordt gesuggereerd ;
  • overzicht van de projecttroeven die hergebruik mogelijk maken ;
  • overzicht van de gespecialiseerde ondernemingen die volgens hun expertise kunnen bijdragen tot hergebruik, daaronder begrepen de ondernemingen van de sociale economie ;
  • variaties voorgesteld op het projectprogramma met het oog op een meer doorgedreven hergebruik.

Aandachtspunten

Hergebruik is vandaag een innoverende praktijk. Op termijn zal die praktijk heel courant, lees verplicht, worden, en door de toegenomen vaardigheden van de verschillende betrokkenen nog worden vereenvoudigd.

De bouwheer moet er zich terdege bewust van zijn dat deze benadering gevolgen heeft voor meerdere posten, zoals de kostprijs, de termijn, de veiligheidsmaatregelen. . .

Uiteindelijk laat dat vooral een veel beter beheer van de kosten, van de ongevalsrisico's en van de gevolgen voor het milieu toe.

Een stap verder

Hergebruik kan doorheen de volledige levenscyclus van het gebouw worden beoogd. De noden evolueren nu eenmaal bijzonder snel en de kans bestaat dat de bestemming van een gebouw moet worden aangepast. Een nieuwe uitdaging bestaat er dus in om ook de tijd in het projectprogramma te integreren door een bepaalde flexibiliteit, progressief karakter, aanpasbaarheid te beogen... Allemaal doelstellingen die toelaten op wijzigingen te anticiperen en toch de impact op het milieu en de interventiekosten te beperken.

Nuttige Documenten

De onderstaande tabel geeft toegang tot documenten die afkomstig zijn van bouwplaatsen die de methodologie hebben toegepast die in dit deel wordt beschreven.

Documenten

(in het frans)

AandachtstrekkerInleiding
Plateau des Trixhes – Bestek

Bestek voor de opdracht van aanneming van architectuurdiensten in het kader van de renovatie van het Plateau des Trixhes.

Integratie van het afvalbeheer in de opdracht van de projectontwerper.

Hoe het afvalbeheer integreren in de opdracht van de architect?

In dit geval - een project van afbraak beheerd door een sociale huisvestingsmaatschappij - werden de resultaten van de voorafgaande inventaris (zodanig gedetailleerd dat men gewag kan maken van een richtinggevende inventaris) opgenomen in het bestek van de opdracht voor de aanneming van architectuurdiensten. In de definitie van de opdracht van de architect stelt het bestek doelstellingen voor inzake hergebruik en recyclage. Het bestek stelt ook bepaalde specifieke kenmerken van de opdracht voor werken voor, zoals de informatie die de inschrijvende onderneming moet verstrekken en de te hanteren selectiecriteria (de prijs, de uitvoeringstermijn en de methodologie die het goede afvalbeheer, de recuperatie en het sociale aspect beschrijft).

Bijgewerkt op 25/01/2017