Starten

De Europese bouwsector alleen is verantwoordelijk voor meer dan 50% van het verbruik van natuurlijke grondstoffen en genereert om en bij de 40% van de totale afvalberg op het Europese grondgebied. Om milieu-, maar net zo goed om economische redenen willen sector en overheid duidelijk en resoluut het bouwmateriaal beschermen, maar ook nieuwe beroepsactiviteiten promoten die deze uitdaging kunnen aangaan

Doel

Deze gids stelt een gestructureerde aanpak voor die het behoud van de grondstoffen beoogt. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen pleit de gids voor hergebruik in situ, voor hergebruik elders en tot slot voor recycling, in die volgorde. Een reeks aanbevelingen zet deze logica in de verschillende projectfasen kracht bij. Recycling komt eerder oppervlakkig aan bod; verder wordt ook gewoon melding gemaakt van het gebruik van zogenaamd duurzaam, ecologisch materiaal of van materiaal met een levenscyclusanalyse.

Dit werk spitst zich in het bijzonder toe op grootschalige renovatie- of transformatieprojecten.

Doelgroep

De gids richt zich tot alle actoren van projecten met betrekking tot de bouw, renovatie, verbouwing of het slopen van (een) gebouw(en) met name : de bouwheer, de projectontwerper en de aannemers.

Ontwikkeling

De procedures en aanbevelingen die we in deze gids uiteenzetten, komen rechtstreeks voort uit de analyse en modellering van effectieve praktijken van hergebruik die binnen renovatieprojecten werden toegepast, ontwikkeld in het deel “inspiratie opdoen”.

De informatie in de gids werd langzaamaan gestructureerd en verrijkt. Ze wordt voorgesteld in een weerkerend patroon uitgaande van de dynamiek van pilootbouwplaatsen en uitwisseling tussen de partners van dit project

Bijgewerkt op 25/01/2017