Voorafgaande studies: Een inventaris van de site doorvoeren

Een voorafgaande inventaris van de site doorvoeren
Deze inventaris gebeurt op verantwoordelijkheid van de bouwheer die hergebruik wil bevorderen, of zelfs opleggen.

Doelstelling

Het hergebruikpotentieel van het materiaal en de uitrustingen aanwezig op het terrein ramen en ook de risico's bepalen van de aanwezigheid van asbest of van verontreinigende stoffen die een specifiek beheer vergen.


In dit stadium wordt een eenvoudige kwalitatieve lijst opgesteld van de elementen die voor hergebruik of recycling in aanmerking komen.

Die beschrijving moet niet te gedetailleerd gebeuren omdat de bouwheer het project nog niet heeft gedefinieerd en niet altijd de technische vaardigheden bezit om het materiaal te beoordelen.

Raadplegen van de documenten

Breng alle informatie over de historiek van het gebouw, over zijn technische kenmerken en over de verschillende verbouwingsfasen samen ; die informatie treft u aan op de documenten die u bij aankoop van het gebouw ontving : notariële akte, postinterventiedossier (PID), plannen

Inspectie ter plaatse

Deze moet gebeuren in aanwezigheid van een deskundige, m.a.w. een persoon met een goede kennis van bouwmaterialen, van de diverse toepassingstechnieken en van de verontreinigingsrisico's van gebouwen.

Bij die inspectie wordt de toestand van het materiaal en van de uitrusting bekeken vanuit het oogpunt van mogelijk hergebruik.


Het inventarisprogramma kan de richtlijnen ten gunste van hergebruik en recycling definiëren die in het programma worden opgenomen. Verder moet het ook op de eventuele verontreinigingsrisico's wijzen. Het kan de vorm aannemen van een opsomming van elementen, met foto's ter staving, waarvan de bouwheer meent dat ze belangrijk zijn om te behouden of om nuttig toe te passen.

Vervuiling

Om moeilijkheden bij het bouwplaatsbeheer te voorkomen is het essentieel dat de verontreinigende of verontreinigde elementen worden afgebakend, om hergebruik ervan te beletten en ze naar de geschikte circuits te leiden.

Asbest

Elementen gelijkgesteld aan asbest :

  • elementen die asbest bevatten ;
  • elementen die in contact kwamen met asbestvezels.

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke elementen die moeten worden opgespoord en volgens de regelgeving moeten worden verwerkt. Gekleurde grond, sporen van koolwaterstoffen, verdachte opslag, stookolietanks . . . dit zijn allemaal aanwijzingen die op het eerste gezicht argwaan wekken.

Verontreinigde grond

Elementen die verwijzen naar eerdere activiteiten op het terrein : stomerijen, tankstations, opslag van dierlijke producten of van producten bestemd voor landbouw (meststoffen)...

Om niet te ver te gaan

Bijkomend doel van de voorafgaande inventaris is dat wordt nagegaan of het renovatieprogramma en het kwalitatieve en ruimtelijke potentieel van het gebouw op elkaar zijn afgestemd.

Voor bepaalde gebouwen die in een echt slechte, lees ongezonde toestand verkeren, kan iedere renovatie en met name het hergebruik ter plaatse om economische en technische redenen irrelevant zijn. De bouwheer zou er dan voor kunnen opteren de site te verkopen of te ontmantelen.

Aandachtspunten

De gewestelijke regelgeving legt in geval van verontreiniging een beheerprocedure op aangepast aan het type hinder. Informeer u over deze verplichtingen en over de stappen die daaruit voortvloeien.

Een stap verder

« O ud in een nieuw jasje » kan niet altijd op grote bijval rekenen, althans niet als de mensen niet bij de aanpak ervan worden betrokken. Informeer de gebruikers, maar ook de omwonenden van het gebouw dan ook over de nagestreefde doelen, met name over de meerwaarde op het vlak van duurzaam bouwen.

Nuttige Documenten

De onderstaande tabel geeft toegang tot documenten die afkomstig zijn van bouwplaatsen die de methodologie hebben toegepast die in dit deel wordt beschreven.

Documenten

(in het frans)

AandachtstrekkerInleiding
Brouwerij Belle-Vue - Voorafgaande inventaris

Voorafgaande inventaris in het kader van de renovatie van de brouwerij Belle-Vue, Molenbeek.

Door middel van een fotoreportage de elementen die voor hergebruik in aanmerking komen identificeren en inventariseren.

De integratie van doelstellingen inzake hergebruik in het project in een zeer vroeg stadium kan op zeer eenvoudige wijze gebeuren en vereist niet noodzakelijk een vergevorderde deskundigheid.

In dit geval, i.e. de renovatie van een oude brouwerij, kon er via de notulen van een vergadering, gepaard gaand met een fotoreportage, efficiënte communicatie tot stand worden gebracht tussen alle deelnemers aan het project.

Zo de taak u al te ingewikkeld lijkt, kunnen architecten en studiebureaus u waardevolle hulp bieden.

Plateau des Trixhes – Afvalinventaris

Afvalinventaris voor de afbraak van ± 100 huizen in het kader van de renovatie van het Plateau des Trixhes van de vennootschap La Maison des Hommes in Flémalle.

Evaluatie van de hoeveelheid afval afkomstig van de bouwplaats en evaluatie van het potentieel van hergebruik om een strategie van afvalbeheer uit te stippelen.

De voorafgaande inventaris mag zeer beknopt zijn. De inventaris kan echter ook zeer volledig zijn indien hij door een specialist wordt gerealiseerd. In dit geval heeft een gespecialiseerd studiebureau de studie uitgevoerd in het kader van afbraakwerken in opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij.

Om te beginnen beschrijft de studie de gebruikte methodologie en hypothesen; vervolgens stelt ze een analyse voor van het potentieel van hergebruik op grond van vijf criteria: "demonteerbaar", "esthetische staat", "toestand en constructiewaarde", "waarde nieuw element" en "gemakkelijk te hergebruiken".

Vervolgens bevat de studie een gedetailleerde inventaris die, onder meer, de hoeveelheden opgeeft van de verschillende materialen die afkomstig zijn van de bouwplaats evenals de beheerswijzen waaraan voorrang moet worden verleend voor elke afvalstroom (recyclage, recuperatie, energievalorisatie of naar het stort brengen).

Veeartsenijschool van Anderlecht – Voorafgaande inventaris

Voorafgaande inventaris door ROTOR in het kader van de renovatie van de oude Veeartsenijschool van Anderlecht.

Vraagstelling betreffende het afvalbeheer, de recuperatie van bepaalde elementen en de te ontwikkelen procedures met het oog op hergebruik ex situ.

De opdrachtgever beseft dat de site een groot potentieel heeft en initieerde al in een vroeg stadium van het project een actie van hergebruik.

Die actie kreeg de vorm van een adviesopdracht die het collectief ROTOR voor zijn rekening heeft genomen. ROTOR bezorgde aan de opdrachtgever een nota met:

- advies over de tijdens het project te gebruiken methodologie om het afvalbeheer te verbeteren

- een lijst van de materialen die in aanmerking komen voor hergebruik

Huis F. - Voorafgaande inventaris

Voorafgaande inventaris uitgevoerd door een private opdrachtgever in het kader van de renovatie van zijn huis.

Identificatie van de herbruikbare elementen om ze te koop aan te bieden alvorens ze te demonteren.

Om de milieu-impact van zijn bouwplaats te verbeteren en tegelijk ook besparingen te realiseren heeft deze opdrachtgever een inventaris gemaakt van de elementen die hij wenste te verkopen.
Longue Vue - Voorafgaande inventaris

Voorafgaande inventaris uitgevoerd door een private opdrachtgever in het kader van de verbouwing van een gebouw met het oog op groepswonen.

Identificatie van de herbruikbare elementen om ze aan te bieden voor hergebruik (verkoop en schenking) alvorens ze te demonteren.

Om de milieu-impact van zijn bouwplaats te verbeteren en tegelijk ook besparingen te realiseren heeft deze opdrachtgever een inventaris gemaakt van de elementen die hij wenste te verkopen. Het is een zeer volledige inventaris in de vorm van een Excel-tabel, samen met foto's van de te recupereren elementen.
Bijgewerkt op 25/01/2017