Terug naar

Milieucertificering van de ondernemingen

De bedoeling van milieucertificeringen van ondernemingen bestaat erin een milieumanagementsysteem (MMS) te introduceren, om hen te helpen de impact van hun activiteiten op het milieu te beheren en de efficiëntie van hun beheer aan te tonen. Naargelang van de certificeringen kunnen de milieudoelstellingen worden vastgesteld of bepaald door de onderneming zelf. De zichtbaarheid van deze certificeringen kan internationaal (ISO14001, EMAS) of lokaal (Label Ecodynamische Onderneming) zijn. Deze fiche schenkt meer bepaald aandacht aan de MMS'en voor bouwondernemingen.

Welke voordelen heeft de milieucertificering van de ondernemingen?

Voordelen vanuit het oogpunt van de onderneming

Ondernemingen maken gebruik van milieucertificeringen voor de volgende aspecten:

 • verbetering van het imago van de onderneming , wat een concurrentiële troef is in het kader van particuliere of openbare aanbestedingen, met name als in de bestekken van deze laatste milieuclausules zijn voorzien;
 • aanpassing aan de milieuregelgeving en anticipatie op de toekomstige wetten;
 • verbetering van de globale prestaties van de onderneming , met name wat betreft het beheer van zijn energie- en waterverbruik, de vermindering van zijn afvalproductie, de betere inaanmerkingneming van gezondheidsaspecten, enz.;
 • interne erkenning , mobilisatie van de werknemers en opwaartse spiraal.

Voordelen vanuit het oogpunt van de opdrachtgever

Door voor een gecertificeerde onderneming te kiezen, kunnen de opdrachtgever en de ontwerper:

 • er zeker van zijn dat de onderneming zich ertoe verbindt om de maatregelen uit te voeren die erop zijn gericht om de milieurisico's en de impact op het milieu te beheren en te beheersen, wat van de onderneming een primaire gesprekspartner maakt op een milieuvriendelijke werf.
 • voorrang geven aan de keuze voor en de goede praktijk van de beste beschikbare technologieën, om elke verontreiniging te voorkomen, te verwijderen of te beperken en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen;

De certificeringsbenadering gaat gepaard met kosten die gevolgen hebben voor de verschillende werven van de onderneming.

Wat wordt er gecertificeerd?

Wat er wordt gecertificeerd, is het milieubeheer van de onderneming (organisatorische aspecten, milieuanalyse, opstelling van het actieplan ...) en zijn milieuprestaties die zijn gebaseerd op de doelstellingen die hij zelf heeft bepaald.

De voortdurende verbetering wordt ook in aanmerking genomen , in het kader van de vernieuwingsaudits.

Voor bouwondernemingen zal de certificering rekening houden met het milieumanagement op de site van de onderneming (maatschappelijke zetel, administratieve zetel, opslagplaats ...), maar ook met het milieubeheer van de werken .

Welke doelstellingen legt een milieucertificering op?

De doelstellingen verschillen naargelang van de certificering. De ISO 14001-norm, die een referentie is, legt evenwel geen streefcijfers op die moeten worden gehaald (bijvoorbeeld met betrekking tot de vermindering van afval en verontreiniging, of de verlaging van het energieverbruik). Het is de onderneming die haar doelstellingen bepaalt, net als de manier waarop ze deze moet realiseren.

Niettemin verplicht de certificering de onderneming ertoe om een milieubeheer te introduceren, waarvan dit de belangrijke principes zijn:

 1. de activiteiten/installaties van de onderneming evalueren die een impact hebben op het milieu;
 2. de vooraf geëvalueerde situatie verbeteren;
 3. nagaan of de verbeteringen effectief zijn, en of de initiële evaluatie geen nieuwe installaties van de onderneming, regelgevingen, enz. moet omvatten.
Milieubeheerproces van een onderneming© Leefmilieu Brussel

Welke verschillende certificeringen van milieumanagementsystemen bestaan er?

Er bestaan meerdere certificeringen van milieumanagementsystemen, met name:

 • Brussels label “Ecodynamische Onderneming”;
 • ISO14001;
 • EMAS;
 • ...

Het label “Ecodynamische Onderneming” is een toegangspoort voor Brusselse ondernemingen die belangstelling hebben voor een doeltreffend MMS. De volgende fase bestaat er immers in zich voor te bereiden op de normen ISO 14001 en EMAS die internationale zichtbaarheid hebben. Maar alles hangt af van de middelen van de onderneming (deze certificeringen kosten geld), haar omvang en haar activiteitensector.

Brussels label “Ecodynamische Onderneming” (LEO)

Leed.

Dit label wordt verstrekt door Leefmilieu Brussel en beloont kandidaatinstellingen voor hun inspanningen om hun impact op het milieu te beperken. Het is bedoeld voor elk type instelling met een bedrijfsruimte in Brussel, of het nu gaat om een privéonderneming, een openbare instelling of een instelling uit de non-profitsector. Het label is gratis en kan worden aangepast aan de omvang en het type activiteit van de instellingen. Ten slotte gaat het om een progressief label, aangezien er 1,2 of 3 sterren kunnen worden behaald naargelang van de milieuprestaties van de kandidaat.

Raadpleeg voor meer informatie over het label “Ecodynamische Onderneming” de website van Leefmilieu Brussel

ISO 14001-norm

logo_iso

Het voordeel van de ISO 14001-norm bestaat erin dat de norm internationaal wordt erkend en een referentie is in het domein. Hij kan worden toegepast ongeacht de omvang of de activiteitensector van de onderneming. De certificering wordt uitgevoerd door een erkende certificatie-instelling. De certificeringsaanvraag vereist twee audits die over een periode van 3 jaar moeten worden uitgevoerd.

Europees Milieumanagement- en Auditschema (EMAS)

logo_emas

Het Europees Milieumanagement- en Auditschema (SMEA of EMAS in het Engels) werd opgesteld door de Europese Unie op basis van de ISO 14001-norm, waarbij een bepaald aantal punten verplicht werd gemaakt:

 • naleving van de milieuregelgeving ;
 • inachtneming van de bepaalde verbeteringsdoelstellingen ;
 • controle door overheid ;
 • opstelling en verspreiding van een milieuverklaring met het oog op meer transparantie ;
 • medewerking van de werknemers.

Wat houdt het proces rond de certificering van een onderneming in?

Het certificeringsproces zal moeten worden aangepast overeenkomstig de modaliteiten en de specificaties die zijn verbonden met de omvang van de onderneming, en zal zijn gebaseerd op de volgende punten:

 • Een verantwoordelijke aanwijzen voor de invoering van het MMS en er de rest van het personeel bij betrekken;
 • Een milieuanalyse uitvoeren die de balans opmaakt van de belangrijkste effecten van de onderneming ten aanzien van de energie, het water, het afval, de mobiliteit, de lucht, het lawaai, de bodem, de natuur ...;
 • De indicatoren bepalen die het mogelijk zullen maken om doelstellingen te bepalen en de evaluatie van de resultaten te garanderen;
 • Een meerjarig milieuprogramma opstellen waarin de prioritaire actiedomeinen, de acties die in het kader van die laatste moeten worden ondernomen, de in de loop der tijd geprogrammeerde verbeteringsdoelstellingen, de organisatiestructuur, de verantwoordelijkheden, de procedures en de hulpbronnen worden gepreciseerd;
 • De beoogde milieuprestaties periodiek evalueren en nieuwe doelstellingen en acties bepalen naargelang van de behaalde resultaten.

Wie kan een onderneming certificeren?

De milieucertificering volgens de ISO 14001- en EMAS-norm gebeurt door erkende ondernemingen.

Voor het label “Ecodynamische Onderneming” wordt de certificering uitgevoerd door Leefmilieu Brussel op basis van een dossier dat de onderneming heeft bezorgd.

Hoe een gecertificeerde onderneming kiezen?

De lijsten met ondernemingen die een gecertificeerd MMS hebben, kunnen worden geraadpleegd op de websites van de verschillende certificatie-instellingen. Die laatste zijn terug te vinden in het deel Meer weten.

Aangezien de onderneming voor de ISO 14001-certificering zelf haar doelstellingen en de manier waarop ze die moet realiseren bepaalt, is het voor de opdrachtgever wenselijk om inlichtingen in te winnen over deze strategie die zal variëren naargelang van de onderneming.

Welke soorten maatregelen kan een gecertificeerde onderneming op de werf nemen?

Ter informatie vindt u hieronder enkele mogelijke voorbeelden van maatregelen die zouden kunnen worden genomen op een werf waar een onderneming actief is die zich heeft verbonden tot een gecertificeerd MMS:

 • Opstelling van een milieuhandvest;
 • Geluidshinder beperken:

  • lawaaierige werken laten uitvoeren in tijdsblokken die het minst hinderlijk zijn voor de buurtbewoners;
  • systemen voor de controle van het geluidsniveau voorzien;
  • het verkeer rond de werken tot een minimum beperken;
 • Luchtverontreiniging beperken (stof en andere) op de werf en in de directe omgeving:

  • de ruimten afschermen;
  • de stoffige zones bevochtigen;
  • verbieden om materialen te verbranden op de site;
 • Verontreiniging van de bodem, de ondergrond en het water vermijden:

  • een geschikt systeem voor de opslag van verontreinigende producten voorzien;
  • een plan voor de afvoer van het water opstellen;
  • de schuinte van de taluds tot een minimum beperken;
  • snel opnieuw bedekken met planten of gras;
  • de infiltratie controleren;

Alle maatregelen die kunnen worden uitgevoerd door een onderneming die zich heeft geëngageerd voor een MMS, kunnen worden geraadpleegd via de volgende link.

Welke mogelijkheden tot opwaardering heeft een gecertificeerde onderneming met betrekking tot een project?

Certificering BREEAM 2013

MAN 03: Construction site impacts - Toekenning van het 9 e credit

 • De hoofdaannemer heeft zich geëngageerd voor een MMS dat is gecertificeerd volgens ISO14001, EMAS of gelijkwaardig, en dat betrekking heeft op zijn hoofdactiviteiten.
 • De aannemer moet de verschillende vormen van lucht- en waterverontreiniging beperken die worden gedetailleerd in de BREEAM-handleiding (MAN 03 – tabel 7).

MAT 04: Responsible sourcing of materials - Toekenning van 1 tot 3 credits

 • Een gecertificeerd MMS omvat de procedure voor de recyclage van materialen die worden gebruikt op de werf
 • Een gecertificeerd MMS omvat de verwijdering en/of de belangrijkste procedure voor de verwerking van materialen die werden gebruikt op de werf.

Naargelang van het percentage materialen die tot deze categorieën behoren, zullen er 1, 2 of 3 credits kunnen worden toegekend.

Certificering HQE 2013

Milieuprojectbeheer (MPB) – Uitvoering en werking: Competentie

Om doeltreffende of zeer doeltreffende (D of ZD) niveaus te verkrijgen voor een bepaald aantal doelen (met name energie, hygrothermisch comfort, akoestisch comfort), kunnen specifieke studies nodig zijn die specifieke competenties vereisen van de betrokken onderneming. Een gecertificeerd MMS is een eerste indicator die in de richting wijst van ondernemingen die mogelijk dergelijke competenties hebben.

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Websites

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

Bijgewerkt op 10/01/2018