Terug naar

Milieucoördinator

De milieucoördinator staat in voor de inachtneming van de effectieve uitvoering op de werf van de maatregelen die zijn verbonden met alle van tevoren geïdentificeerde milieurisico's. Deze coördinator is over het algemeen als enige verantwoordelijk tijdens de volledige duur van de werken en is een resourcepersoon met talrijke opdrachten rond de milieuthematiek. Buiten het kader van het project kan hij ook een rol spelen in de onderneming voor de invoering van het milieumanagementsysteem.

Wanneer wordt de milieucoördinator erbij betrokken?

De milieucoördinator is idealiter aanwezig tijdens de fase waarin de duurzame strategie van de werken wordt bepaald , en vervolgens tijdens de voorbereiding van de werken. Vervolgens heeft hij dienst op de werf tot het project wordt opgeleverd.

Een milieucoördinator kan worden ingeschakeld voor projecten van middelgrote tot grote omvang (> 1000 m²). Voor kleine projecten wordt de coördinatietaak door de opdrachtgever en/of de architect vervuld.

Wat is het profiel van een milieucoördinator?

Er moet een persoon worden aangesteld met natuurlijk gezag die een aangepast en relevant taalgebruik hanteert dat doeltreffend is ten aanzien van de arbeiders. Hij of zij beschikt bovendien over de volgende ervaring en kennis:

 • ervaring op de werf (vroeger zelf arbeider geweest zijn is een troef);
 • goede kennis van de milieuaspecten , die werd verworven aan de hand van specifieke opleidingen;
 • kennis met betrekking tot de invoering van milieumanagementsystemen   (ISO 14001-norm) ingeval de onderneming de coördinator in dienst heeft.

Ten slotte is de milieucoördinator in staat:

 • om de milieurisico's te identificeren die zich kunnen voordoen;
 • om te anticiperen op de incidenten;
 • om in voorkomend geval de problemen op te lossen .

Welke band bestaat er tussen de milieucoördinator en de onderneming?

Als er een hoofdaannemer aanwezig is op de werf, is de milieucoördinator een en dezelfde persoon, die in dienst is bij de onderneming . Deze persoon wordt intern opgeleid door de onderneming, om uitsluitend deze opdracht uit te voeren.

Als er meerdere ondernemingen aanwezig zijn op de werf, zijn er twee oplossingen mogelijk: ofwel beheert één milieucoördinator alle ondernemingen, ofwel staan meerdere coördinatoren in voor de coördinatie (bijvoorbeeld één coördinator per onderneming). Zijn er verschillende ondernemingen, dan staat meer bepaald de verantwoordelijke persoon van de ruwbouwonderneming altijd in voor het afvalbeheer.

Een milieucoördinatordie geen band heeft met de onderneming , is ook een mogelijkheid. Deze coördinator is echter minder goed in staat om de oplossingen af te stemmen op de interne praktijken van de onderneming.

Hoe zich ervan vergewissen dat er een milieucoördinator aanwezig is binnen de onderneming?

Ondernemingen die zich engageren voor een milieumanagementsysteem, zullen intern automatisch over een milieucoördinator beschikken.

Als dat niet het geval is, zal het ontwerpteam ervoor zorgen dat de milieucoördinator in het bestek wordt vermeld als een essentieel voorschrift, dat noodzakelijk is voor het goede verloop van de werken.

Over welke werkdocumenten beschikt de milieucoördinator?

Om zijn opdracht te kunnen uitvoeren, moet de milieucoördinator over het eisenprogramma of het bestek beschikken, waarin de milieudoelstellingen van het project zijn opgenomen. Hij of zij is ook op de hoogte van de documenten voor de effectbeoordeling (effectenrapport, effectenstudie, explorerende analyse en aanvullende milieuanalyse), die werden opgesteld tijdens de ontwerpfase, om rekening te kunnen houden met de milieurisico's die kenmerkend zijn voor de werken.

Welke taken heeft de milieucoördinator tijdens de werken?

Dit zijn de taken van de milieucoördinator (onvolledige lijst):

 • Het milieuhandvest opstellen ;
  • Informatie verstrekken aan de buurtbewoners en de werknemers:
  • de buurtbewoners informeren en naar hun feedback luisteren met betrekking tot het verloop van de werken;
  • de ontvangst van de ondernemingen organiseren en informatie verstrekken om de arbeiders een opleiding te kunnen geven met betrekking tot de milieuaspecten die kenmerkend zijn voor de betrokken werken;
  • de volgende essentiële documenten laten zien en bijwerken:

   • werfinstallatieplan;
   • verkeers- en parkeerplan;
   • afvalbeheerplan;
   • pictogrammen (sorteerbakken, energiebesparingen ...);
 • een logboek in verband met de milieuverbintenissen en -maatregelen up-to-date houden:

  • controle van de verbintenissen;
  • evaluatie van de verbintenissen en opmaak van maandbalansen;
  • verzameling van de bijbehorende documenten:

   • veiligheidsinformatiebladen van alle producten;
   • borderel voor de opvolging van het afval (goedkeuringen voor plaatsen die als eindbestemming fungeren van het afval, bewijsstukken omtrent de terugwinning van afval ...);
   • opvolging van het verbruik;
   • klachten van de buurtbewoners;
   • verslagen van de vergaderingen in verband met de milieuaspecten van de werken;
   • lijst van de eventuele milieuongevallen;
   • ...
 • een eindverslag  opstellen op het einde van de werken, waarin het logboek volledig wordt overgenomen en een balans wordt opgemaakt van de milieumaatregelen (efficiënt, te herzien en te verbeteren ...).

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Websites

Websites met opleidingen om milieucoördinator te worden:

Bibliografie

BRE (2013), BREEAM International New Construction 2013 – Technical Manual – Issue Man 03 Construction site impacts (fifth credit : construction site management) , Watford, Verenigd Koninkrijk

Bijgewerkt op 25/01/2018