Terug naar

Milieueffectbeoordelingen van de werken

Voorziening
De impactanalyse voor het begin van de werken heeft tot doel de potentiële milieuhinder van het project en de bouwplaats op te sommen, te evalueren en te beperken. Ze kan wettelijk verplicht zijn in het kader van een aanvraag voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning, of kan vrijwillig door het project worden uitgevoerd. Ze maakt het mogelijk een reeks na te leven voorwaarden te bepalen, naast aanbevelingen om de milieueffecten van het project tijdens de exploitatie en ook tijdens de bouwfase te beperken.

Wat zijn de verschillende types impactanalyses?

Deze analyses kunnen worden opgelegd in een reglementair kader; het betreft dan de effectenstudie of het effectenrapport. Als de analyse niet verplicht is, spreken we veeleer over een verkennende analyse die in het ideale geval in de ontwerpfase wordt uitgevoerd. Ten slotte kunnen deze analyses voor de aanvang van de werken worden vervolledigd met een aanvullende analyse die door de aannemer wordt uitgevoerd.

Reglementaire analyses

In het kader van een aanvraag voor een milieuvergunning is een reglementaire analyse vereist. Het type document dat moet worden voorgelegd, hangt af van het type vergunning dat wordt aangevraagd (verklaring of aanvraag van een milieuvergunning), dat op zijn beurt weer afhankelijk is van de klasse van de ingedeelde inrichtingen die in het project zijn opgenomen.

In volgorde van afnemende incidentie kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 • inrichtingen van klasse 3 en 1C: beperkte impact;
 • inrichtingen van klasse 2 en 1D: bescheiden impact;
 • inrichtingen van klasse 1B en 1A: bescheiden tot belangrijke of zeer belangrijke impact.

Voor meer informatie over de verschillende klassen van geclassificeerde installaties, zie de Praktische gids voor milieuvergunningen

Voor de exploitatie van inrichtingen van klasse 2, 1D, 1B en 1A is een milieuvergunning vereist. Voor inrichtingen van klasse 3 en 1C is een voorafgaande verklaring vereist.

Voor inrichtingen van klasse 1B of 1A moet de vergunningsaanvraag een effectenstudie van de inrichtingen bevatten. Het betreft, afhankelijk van de klasse van de inrichtingen:

De milieuvergunning of de exploitatievoorwaarden die na een voorafgaande verklaring worden opgelegd, kunnen voorwaarden bepalen die de bouwplaatsen moeten naleven.

Bezoek voor meer informatie de website van Leefmilieu Brussel: EffectenverslagEffectenstudieWanneer en hoe moet ik een werftoelating aanvragen?

Verkennende analyse

Indien voor het project geen milieuvergunning of bouwvergunning vereist is, kan toch een effectenanalyse van het project en de werken worden uitgevoerd indien de opdrachtgever de impact van het project en de werken op het milieu en de buurt wenst te beperken.

In dat geval kan de architect, de milieucoördinator of een studiebureau een eerste verkennende analyse van de milieurisico's uitvoeren om al in de ontwerpfase een reeks risico's op milieueffecten of milieuhinder te voorzien en ze eventueel te voorkomen door het project aan te passen.

Deze analyse moet het mogelijk maken om in het eisenprogramma en vervolgens in het bestek maatregelen op te nemen met betrekking tot de thema's die normaal in een reglementaire analyse worden behandeld.

Aanvullende analyse

Ongeacht of de effectenanalyse al dan niet verplicht is (via een effectenrapport of een effectenstudie), kan het bestek de aannemers verplichten om een analyse van de milieurisico's uit te voeren als aanvulling op de voorgaande analyses. De aannemer moet dan als antwoord op deze risico's beheers- en preventiemaatregelen voorstellen.

Wat gebeurt er als het project niet aan een reglementaire effectenanalyse onderworpen is?

Als voor het project geen milieuvergunning of voorafgaande verklaring vereist is die een analyse van de impact op het milieu nodig maakt (effectenrapport of -studie, of een door de bevoegde overheid gevraagde aanvullende analyse), kan het toch een verkennende analyse uitvoeren en vervolgens eisen dat de aannemers voor het begin van de werken een aanvullende analyse. Deze verschillende analyses onderzoeken onder meer de toepassing van de volgende maatregelen:

Deze elementen worden aangevuld met:

 • de plaatsbeschrijving bij de buren;
 • de positie van de nutsleidingen;
 • het werfinstallatieplan met aanduiding van de voorzieningen (elektriciteit, water, sanitair ...);
 • een verkeersplan, een plan van de toegang tot de bouwplaats enz.;
 • de uurregeling van de werken en de vermelding van voorzienbare activiteiten die buiten deze uren moeten worden uitgevoerd;
 • de lijst van de gevaarlijke producten die op de bouwplaats worden gebruikt en de geplande beheers- en beschermingsmaatregelen;
 • het communicatiebeleid voor de omwonenden en de belanghebbenden op de bouwplaats;
 • de naam van de milieucoördinator

Hoe kunnen de uit de effectenanalyse voortgekomen aanbevelingen op de bouwplaats worden toegepast?

De aanbevelingen worden toegepast door het opstellen van een specifiek beheerplan voor de bouwplaats, vooraleer de werken beginnen.

Dit plan moet worden opgenomen in het eisenprogramma en moet worden ontwikkeld door de milieucoördinator of de aannemer, op basis van de uitgevoerde effectenanalyse. Het wordt meegedeeld aan de verschillende projectactoren en de effectieve toepassing van de aanbevelingen is de verantwoordelijkheid van de aannemers, eventueel onder het toezicht van de milieucoördinator.

De uitvoering en de correcte evaluatie van de toepassing van dit beheerplan op de bouwplaats wordt gestaafd door het opstellen van bewijsdocumenten door de aannemer (milieucharter, foto's, logboek, modeldocumenten, facturen ...)

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Websites

Bibliografie

 • Referentieel-B, Rubriek 01-02 Bouwplaatsbeheer – Maatregel 01/02/01 INVOER VERANTWOORDELIJK BOUWPLAATSBEHEER

Reglementering

Laatste herziening op 12/02/2020