Intro | Opwaarderen, beschermen en ontwikkelen van de natuurlijke omgeving in een duurzaam gebouw en op het perceel

Aanpak

De prioriteit van de toe te passen acties varieert per geval, naargelang het om een dichtbebouwde of een groene stad gaat. Het is in alle gevallen van belang om beplanting in de volle grond voorrang te geven.

In een dichtbebouwd stedelijke milieu is het echter niet altijd mogelijk om tuinen of groene ruimten in volle grond in stand te houden of te ontwikkelen. Er moet gebruik worden gemaakt van alle beschikbare oppervlakken om de Biodiversiteit bevorderen en per oppervlak moet worden bekeken welke mogelijkheden het terrein biedt: de waterlopen, de parkeerzones, de grenzen van de percelen, de daken, de gevels, ... We wijzen er echter op dat deze opties nooit een oplossing in de volle grond compenseren.

Bestaande natuur moet behouden blijven, versterkt of gecompenseerd worden en er moet worden gezorgd voor continuïteit van het groene en blauwe netwerk. Dit gebeurt door allereerst een inventaris op te stellen en vervolgens de gepaste beschermingsmaatregelen te nemen.

Acties

bijgewerkt op 23/11/2016

Code n° : G_NAT00 - Thema's : Natuurontwikkeling - Gerelateerde project components : Omgeving | Fauna | Flora