Intro | De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving optimaliseren

Aanpak

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen in verband met de fysieke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, concentreert de aanpak zich rond de volgende zaken :

Optimaal gebruik van de bodem

Rekening houdend met de bovengenoemde uitdagingen is een weloverwogen gebruik van de Brusselse grondvoorraad geboden. Dit gebruik gaat gepaard met een optimalisering van de verhouding tussen de grondoppervlakte die het gebouw inneemt en de nettovloeroppervlakte in het gebouwde volume, en dit voor alle soorten vastgoedoperaties. De keuze om te bouwen op een verontreinigd of voorheen bebouwd perceel maakt het mogelijk om braakliggende terreinen intact te laten. Deze terreinen zijn van levensbelang voor het stedelijke metabolisme en vormen de grondreserve die de stad de kans biedt om percelen te gebruiken voor uiteenlopende functies: landbouw, natuur, recreatie, blauw netwerk enz. Deze aanpak wordt ondersteund door gewestelijke initiatieven op dit gebied (inventaris van verontreinigde bodems, premies).

Beheersing van de fysische impact van het gebouw op zijn omgeving

Het is van belang de klimaatcontext van de betrokken site op te nemen in het conceptuele denkproces en rekening te houden met de verschillende factoren die van invloed zijn op het lokale microklimaat. Het is dus raadzaam om:

  • de schaduw die het gebouw werpt te beperken
  • de windeffecten te minimaliseren
  • te zorgen voor een toegang tot natuurlijk licht en een geschikte hoek waaronder de hemel te zien is
  • hitte-eilanden tegen te gaan
  • lichtvervuiling te vermijden

Beperking van de geluidshinder van het gebouw op wijkniveau

?Figure 6: Cartographie du territoire bruxellois, mettant en évidence le niveau de nuisance sonore dû au traffic routier. Dans une démarche de construction et rénovation durable, il importe que le bâtiment, de par sa volumétrie, son articulation avec le contexte voisin, le choix des matériaux de revêtement de son enveloppe et la position de ses installations techniques n’augmente pas les nuisances sonores au niveau du quartier - Source : Cadastre du bruit routier 1997 (publié en 2001), Indicateur Lden - www.ibgebim.be?

Kaart van het Brussels grondgebied met een weergave van het geluidshinderniveau als gevolg van het wegverkeer - Bron: Kadaster van het weglawaai 2006 (gepubliceerd in 2010), Leefmilieu Brussel

In stedelijke omgevingen is de geluidshinder in de openbare ruimte soms aanzienlijk. Dit zorgt voor stress en heeft negatieve gevolgen voor het welzijn en de gezondheid. Een duurzaam gebouw dient de geluidsemissie door technische installaties die in contact staan met de omgeving, tegen te gaan om ervoor te zorgen dat het omgevingsgeluidsniveau niet stijgt. Bovendien dienen de volumetrie, de aansluiting op de omliggende context en het afwerkingsmateriaal voor de gebouwschil zo te worden bepaald dat weerkaatsing van stadgeluiden wordt beperkt. Alleen op die manier kan worden gezorgd voor kalme zones in de open ruimtes en rustige gevels voor de gebouwen.

Verrijking van het stedelijke landschap

Als essentieel element voor het individuele en sociale welzijn en voor de leefkwaliteit van de bevolking, draagt het stedelijke landschap bij aan de ontplooiing van mensen en de versterking van de identiteit van steden. De handelwijzen op het gebied van stedenbouw en vervoer die het gevolg waren van de stadsuitbreiding, hebben echter vaak geleid tot verval en banalisering van het landschap. Het is belangrijk om deze uitdagingen aan te gaan en de weg te openen naar een nieuwe, compactere manier van inrichten die zuinig omspringt met hulpbronnen, ruimte en energie, en leidt naar een nieuwe manier om een kwaliteitsvol stedelijk landschap te "bouwen".

?Figure 7: [060] L’Espoir, 1080 Bruxelles,  Architecte : D.Carnoy, Photo : Y. Glavie.?

[060] L'Espoir , 1080 Brussel. Dit collectieve woonproject is gelegen in een smalle straat van een dichtbevolkte wijk. De aansluiting van de volumetrie, de keuze van het materiaal en de kleuren en de aanleg van de achteruitbouwstrook voor het gebouw, op de openbare ruimte maakt dit tot een kwalitatief hoogstaand project als het gaat om de verrijking van het stedelijke landschap. Architect: D. Carnoy - Foto: Y. Glavie

> Acties

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_PHY00 - Thema's : Fysieke omgeving - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Dak | Omgeving