Intro | Welzijn, comfort en gezondheid in duurzame gebouwen

Acties om het welzijn, het comfort en de gezondheid in duurzame gebouwen te verzekeren

De aanpak die hieronder wordt voorgesteld, is aangepast aan de specifieke kwesties die in elk van de aanbevelingen worden aangekaart:

Het akoestisch comfort verzekeren

Deze dossier biedt een algemene aanpak aan de hand van maatregelen om het akoestisch comfort te verzekeren, rekening houdend met de verschillende bronnen van geluid in de gebouwen:

 • Luchtgeluid buiten (verkeer, vliegtuigen, buren …) : men kan zich hiertegen beschermen met een gepaste samenstelling van de mantel van het gebouw en een goede oriëntatie van het gebouw en/of de functies ervan, samen met de inrichting van de omgeving.
 • Luchtgeluid binnen : na de beperking van het geluid dat de uitrusting produceert, door een oordeelkundige selectie en gepaste plaatsing, komt de samenstelling en afwerking van de binnenwanden aan de beurt. De combinatie van massa en absorberende oppervlakken maakt een behoorlijk beheer van deze geluiden mogelijk.
 • Impactgeluiden : Om het lawaai te beheren van geluid dat zich in het gebouw verplaatst via de structuur zelf, door contact tussen de verschillende elementen (muren, vloeren, wanden …), is het nodig deze elementen van elkaar af te zonderen.

Het thermisch comfort verzekeren

Deze dossier behandelt de problematiek van de verwarming van de lokalen en de temperatuur van de wanden. Dit heeft niet alleen betrekking op de winter, maar ook op het comfort in de zomer.

 • Bepalen van de behoeften van de bewoners : keuze van een richttemperatuur voor de verwarming, keuze om de temperatuur in de zomer al dan niet te beheersen, en zo ja : bepaling van de richttemperatuur tijdens de zomer.
 • Passieve maatregelen om het comfort in de winter en het comfort in de zomer te verzekeren : dat kan enerzijds met een aangepaste architectuur (atrium, oriëntatie, ruiten, zonnewering, natuurlijke ventilatie voor de afkoeling) en anderzijds met een geschikte samenstelling van de mantel (luchtdichtheid, isolatie en thermische inertie, keuze van het type ruiten …).
 • Actieve maatregelen : keuze van thermische eenheden die koude en/of warmte afgeven en energie-efficiëntie verzoenen met comfort en de regeling ervan.
 • Follow-up van het comfort : implementatie van een fase ter optimalisering van de werking van de uitrusting bij de ingebruikname (Comissioning) en voor de follow-up van het comfort (monitoring en 'post occupancy evaluation') om effectief de doelstellingen op het vlak van thermisch comfort te bereiken die integraal deel moeten uitmaken van een aanpak voor duurzaam bouwen.

Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht

Deze dossier behandelt de maatregelen om een goede, natuurlijke verlichting te realiseren en verwijst naar dossier Optimaal gebruik van kunstlicht, die naast de energie-efficiëntie van kunstmatige verlichting tevens het comfort bespreekt dat dit verschaft.

 • Daglicht opvangen : De kenmerken van de openingen in de muren en daken optimaliseren, rekening houdend met de bestaande omgeving en de specificiteit van de architectuurelementen die uitsteken (overhangen, schaduwen …)
 • Verdeling van natuurlijk licht, zodat het natuurlijk licht goed verdeeld is in het gebouw: inrichting van de binnenwanden, keuze van de materialen van de oppervlakken van de lokalen …
 • Bescherming tegen natuurlijk licht door de keuze en plaatsing van zonneweringen om verblinding te voorkomen

Vermijden van polluenten in het gebouw

Deze dossier licht de lezer in over de verschillende soorten verontreinigende stoffen waaraan hij kan blootgesteld worden, met name fysisch-chemische polluenten (VOS, formaldehyde enz.) en polluenten van biologische origine (stof, schimmel enz.). Tevens worden de maatregelen besproken om de hoeveelheid polluenten te beperken voor ze weggewerkt kunnen worden.

Verwijder bij de renovatie de belangrijkste bestaande polluenten.

 • Kies geschikte materialen aan de hand van labels, merken enz.
 • Zorg voor een goede vochtigheidsinertie.
 • Implementeer gepaste warmteproductietechnieken

Het ademcomfort verzekeren

Deze dossier behandelt de manieren om een goede luchtkwaliteit te verzekeren na het vermijden van polluenten :

 • Polluenten wegwerken door een ventilatiesysteem te plaatsen dat energie-efficiëntie combineert met voldoende luchtverversing in de lokalen.
 • De nodige luchtvochtigheid verzekeren of de luchtvochtigheid verminderen al naargelang de behoefte
 • Beheersystemen voorzien die nodig zijn om het energieverbruik van de ventilatie te beperken

Elektromagnetische verontreiniging tegengaan

Deze dossier licht de lezer in over de herkomst en omvang van dit soort vervuiling en de eventuele maatregelen

Passieve maatregelen om elektromagnetische verontreiniging te vermijden :

 • Kies een goede inplanting van het gebouw, vermijd interne bronnen van elektromagnetische verontreiniging en denk het netwerk goed uit om de verontreiniging binnen de perken te houden
 • Kies en plan elektrische apparaten en beheerinstrumenten om de elektromagnetische verontreiniging tegen te gaan
 • Kies de juiste kabels en rust het netwerk uit met specifieke toestellen (van het type netvrijschakelaar)

> Meer weten

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WEL00 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Elektriciteit | Omgeving