MOB00_top

Intro | Actieve mobiliteit en duurzaam autogebruik bevorderen

Actieve mobiliteit en duurzaam autogebruik bevorderen

Bron: Susan Yin / Unsplash.com

De bewustwording van de vele nadelige gevolgen, gepaard met de bevolkingsgroei en de verwachte toenemende bevolkingsconcentratie in de steden leidt ertoe dat het individueel autogebruik steeds meer ondergeschikt wordt aan duurzamere vormen van mobiliteit. Voor bepaalde verplaatsingen is de auto ontegenzeggelijk een nuttig vervoermiddel, maar het is zeker mogelijk onze gewoonten op het vlak van mobiliteit aan te passen. Dit thema behandelt voorzieningen die actieve vervoerwijzen aantrekkelijker maken en het duurzaam gebruik van de auto bevorderen.

Uitdagingen

De activiteiten in verband met gemotoriseerd, persoonlijk vervoer brengen een

  • aanzienlijk energieverbruik met zich mee;
  • zorgen voor een toename van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen;
  • De stress die het autoverkeer met zich meebrengt heeft ook een weerslag op de veiligheid en de levenskwaliteit. Het autoverkeer in de woonwijken verstoort de rust, de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners in die wijken.
  • Paradoxaal genoeg beantwoordt dit voortdurend toenemende autoverkeer steeds minder aan de mobiliteitsbehoeften, want de verkeerswegen zitten overvol.
  • De auto neemt steeds meer plaats in in de stad. Door deze overmatige aanwezigheid van de auto in Brussel wordt  de openbare ruimte in beslag genomen en worden andere vervoerwijzen gehinderd (daling van de efficiëntie van het bovengronds openbaar vervoer).
  • Het vervoer op basis van fossiele energie draagt gedeeltelijk bij aan de luchtvervuiling door de uitstoot van vervuilende stoffen die met name luchtwegaandoeningen veroorzaken. De regelmatig geobserveerde vervuilingspieken in de winter en ozonpieken in de zomer dwingen kwetsbare personen ertoe hun verplaatsingen en hun inspanningen te beperken;
  • Op het vlak van gezondheid draagt overmatig autogebruik in combinatie met een gebrek aan lichaamsbeweging bij aan onder meer overgewicht en een hoger risico op hart- en vaatziekten.
  • Tot slot is bijna een op de vier woongebouwen blootgesteld aan een zeer onaangenaam geluidsniveau als gevolg van het autoverkeer. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van de bewoners: stress, slapeloosheid, gehoorproblemen, concentratiestoornissen...

Fiets

© Remco Mariën / unsplash.com

Actuele cijfers over de milieuhinder en luchtvervuiling vindt u op Brussel Leefmilieu | Mobiliteit > impact en Brussel Leefmilieu| Luchtkwailiteit

Actuele cijfers over mobiliteit in Brussel vindt u op Brussel Data-mobility en  Brussel Leefmilieu | Mobiliteit >resultaten van het vervoerplan voor bedrijven

Aanpak

De gids omvat verschillende dossiers die het thema mobiliteit behandelen en een overzicht bieden van mogelijke oplossingen om de zachte mobiliteit te bevorderen.

Schematische weergave van de oplossingen

Schematische weergave van de oplossingen

➩ Wetgeving

bijgewerkt op 04/12/2020

Code n° : G_MOB00 - Thema's : Mobiliteit - Andere thema's : Toegankelijkheid | Delen | Stedenbouw Fiets - Gerelateerde project components : Omgeving