Intro | Het energieverbruik van gebouwen beperken

Algemeen

Voor een duurzaam ontworpen gebouw moet bij het ontwerp niet alleen rekening worden gehouden met de energieprestaties, maar ook met de andere milieuaspecten van het gebouw. Zo kan de milieu-impact van het gebouw in zijn geheel beperkt worden gehouden.

Energie

Het ontwerp van duurzame gebouwen die goed presteren op energievlak houdt allereerst in dat de hoeveelheid benodigde energie voor een kwaliteitsvol binnenklimaat beperkt moet blijven.

De behoefte aan verwarming en koeling moet dusaan de basiszo veel mogelijk wordenbeperkt door het ontwerp van een performante gebouwschil (hoge compactheid, isolatie en luchtdichtheid, optimalisatie van de zonnewarmte in de winter, beperking van de warmtelasten in de zomer…). Vervolgens wordt bij het ontwerp van duurzame gebouwen onderzocht of het gebruik vanhernieuwbare energiebronnenmogelijk is en worden erefficiënte technische systemen geplaatst.

EPB-Reglementering

Raadpleeg voor meer informatie de website van Leefmilieu Brussel


Opgelet: hoewel de EPB-eisen in het regeringsbesluit van 21 februari 2013 (van toepassing vanaf 1 januari 2015) historisch geïnspireerd zijn op de energiestandaard voor de "passiefwoning" of het "PassivHaus", wijken ze af van die standaard. Ze moeten dus niet met elkaar worden verward. Deze eisen tonendat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de hoogst mogelijke prestaties voor nieuwe gebouwen streeft (alleen van toepassing op woningen, kantoren en scholen).

De diverse dossiers onder het thema Energie kunnen de ontwerpers helpen deze optimumdoelstelling te behalen.

NZEB-niveau (Nearly Zero Energy Building)(niet-reglementair niveau)

Een NZEB-gebouw heeft een energieverbruik van bijna nul dankzij een hoge energie-efficiëntie. Dit verbruik wordt voor een groot deel gedekt door energie die op basis van hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, waaronder ter plaatse of in de nabije omgeving geproduceerde hernieuwbare energie (bron: Belgian National Plan NZEB 28/09/2012)).

Comfort

Er moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat dedoelstellingen inzake comforteenfundamentele basisvormen die ten grondslag ligt aan de logica van de Trias Energetica.

De aanbevelingen onder het thema Welzijn, comfort en gezondheid moeten daarom bij het ontwerp van duurzame gebouwen eveneens worden geraadpleegd.

Zie dossiers Welzijn, comfort en gezondheid in duurzame gebouwen, Het thermisch comfort verzekeren, Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk daglicht en Het ademcomfort verzekeren

De onderlinge afstemming van het nagestreefde comfort, de beoogde energieprestaties, de toegepaste technieken om die prestaties te leveren en de beheersprincipes voor het gebouw zijn vitaal voor het welslagen van projecten met hoge energieprestaties. Dossier gaat gedetailleerd in op de aandachtspunten voor een goede "commissioning" van het gebouw.

Materiaal

Bij het ontwerp van de gebouwschilvan een duurzaam gebouw moet daarom ook rekening worden gehouden met de volgende dossiers: Duurzame bouwtechnieken en structuurmaterialen en -elementen, Duurzame thermische isolatiematerialen en Duurzame kozijnen

bijgewerkt op 01/01/2013