Voorziening | Akoestiek van ventilatieroosters

ventilatieroosters kiezen

Waarde

Ingeval van gevelisolatie is de Ctr-waarde (verkeerslawaai) te beschouwen in de berekeningen. Deze waarde geeft de geluidisolatie van een standaardrooster (normaal 1 m lengte) getest in een wand van 10 m² die zeer goed isolerend is uitgevoerd. De geluidsisolatie van 2 van dergelijke roosters of van een rooster van 2 m lengte in dezelfde wand geeft dan een resultaat dat 3 dB minder goed is.

Een rooster van 1 m met bv Dn,e,w + Ctr = 35 dB laat evenveel geluidsenergie door als een raam van 10 m² met een Rw + Ctr = 35 dB en 3 dB meer dan eenzelfde raam van 5 m²; en 7 dB meer dan een raam van 2 m². Het is dus zeer belangrijk om de lengte van de ventilatieroosters te beperken.

Ventilatieroostertypes

Ventilatieroosters op het raam
(ingewerkt in het raamkader)

?Nouveau document?

Ventilatieroosters op het glas
 

?Nouveau document?

Ventilatieroosters in het hellend dak
 

?Nouveau document?

Ventilatie geïntegreerd in rolluik(kast)en
 

?Nouveau document?

Ventilatieroosters ingebouwd in massieve muren
 

?Nouveau document?

© Renson

Voor- en nadelen van de verschillende roosters

De luchtgeluidisolatie van gewone roosters is erg zwak en wordt hoofdzakelijk bepaald door de netto-oppervlakte aan openingen. Bij akoestische roosters wordt de lucht omgeleid via absorberend materiaal, waardoor een deel van de geluidenergie bij botsing tegen of wrijving langs het absorptiemateriaal wordt gedempt. Hierdoor nemen de drukverliezen echter toe, waardoor het debiet dat het rooster kan leveren gereduceerd wordt.

Hoe beter een rooster akoestisch presteert, hoe lager het doorgelaten debiet, maar vaak ook hoe groter en dikker het rooster uitvalt. Grote roosters zijn vaak om esthetische reden niet gewenst. Met muurroosters kan vaak een hogere geluiddemping gerealiseerd worden omdat het rooster grotere afmetingen kan aannemen zonder dat het esthetisch als storend aanvoelt.

Met een gecentraliseerd ventilatiesysteem worden de ventilatieopeningen beperkt tot één ingang en één uitgang voor het gehele gebouw, waardoor geluidshinder van buitenaf gemakkelijker beperkt wordt. Echter speelt hier de mogelijke geluidhinder tgv het centrale systeem een belangrijke rol. De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om geluidshinder van de ventilator, geluidsoverdracht via de kanalisatie, … te vermijden.

Keuze van het geschikte ventilatierooster

Voor het bepalen van de nodige geluidisolerende roosterkwaliteit bestaat geen eenvoudige vuistregel. De nodige roosterkwaliteit is namelijk afhankelijk van de lengte van het rooster (grootte van de opening naar buiten toe). Deze totale roosterlengte voor een lokaal is op haar beurt afhankelijk van het nodige ventilatiedebiet nodig voor deze ruimte en het debiet dat een bepaald roostertype kan leveren. M.a.w. de nodige akoestische roosterkwaliteit hangt samen met het type rooster dat gekozen wordt. Via iteratieve weg, dient dus nagegaan te worden of een bepaald rooster kan voldoen in een specifieke situatie.

Vaak wordt een ventilatierooster om esthetische reden voorzien over de volledige breedte van een raam en is de totale lengte groter dan nodig om het gewenste ventilatiedebiet te leveren. In dat geval is het nodig een gedeelte van dit rooster als niet opengaand uit te voeren om een te sterke vermindering van akoestische prestaties  (en ventilatieverlies) te vermijden.

Daarnaast is de nodige roosterkwaliteit ook afhankelijk van het volume van de achterliggende ruimte, alsook van de gestelde eisen naar de akoestische gevelisolatie toe, die op haar beurt afhankelijk is van de optredende geluidniveaus op de gevel. Hierdoor is het onmogelijk typeoplossingen voor te stellen. In luidruchtige omgevingen wordt daarom het best een beroep gedaan op een akoestisch deskundige.

Voor residentiële gebouwen in rustigere omgevingen geldt in de Belgische norm NBN S 01-400-1 ook een minimale waarde voor de luchtgeluidisolatie van de gevel. Dit leidt er toe dat in de meeste gevallen, zelfs in een erg rustige omgeving met de gewone niet-akoestische roosters niet kan voldaan worden. In dergelijke omgeving bieden akoestische roosters, zelfs de minst performante, wel een gepaste oplossing.

Bij de keuze van een geschikt ventilatierooster dient steeds de reglementering met betrekking tot de ventilatie gerespecteerd te worden (Zie dossier Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen).

> Ventilatieroosters > Ontwerpen

bijgewerkt op 24/01/2019