Dossier | Hergebruik van hemelwater

Doelstellingen

Reglementaire basis en goede praktijk ★

Elke installatie voor het hergebruik van hemelwater moet voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en de toepasselijke Gemeentelijke Stedenbouwkundige Reglementen (GSR). Ze moet ook conform zijn met de "Technische voorschriften binneninstallaties" van de Belgische Federatie voor de Watersector (Belgaqua).

In haar huidige versie voorziet de GSV een dimensionering op basis van een volume van 33 l/m² dakoppervlakte in horizontale projectie.

Omdat de dimensionering van een tank afhangt van een groot aantal parameters (zie deel 3 – "Verwezenlijking - Gemeenschappelijke aspecten voor alle voorzieningen - Ontwerp - Methodologie en rekenregels"), mag men afwijken van het volume van 33 l/m² wanneer men de keuze van het volume van de tank rechtvaardigt aan de hand van een dimensioneringsnota die de technisch en economisch optimale oplossing voor het project definieert (zie "Aanbevolen minimum").

Aanbevolen minimum ★★

Om een duurzaam project tot stand te brengen, moet de installatie rekening houden met de principes :

 • van een rationeel waterbeheer (zie dossier | Rationeel omgaan met water);
 • van de beperking van de stedelijke afvloeiing (integratie met het beheer van het hemelwater op het perceel - zie dossier | Beheer van het regenwater op het perceel);
 • van de werking met vrij verval (zodat men het gebrek van elektrische pompen beperkt).
 • In het kader van het referentieel vormt het hergebruik van hemelwater een basiscriterium van de maatregel R_WAT02-05 – Drinkwaterverbruik van de rubriek R_WAT02 – Verbruik van regenwater en drinkwater.

In nieuwbouw...

Het volume van de regenwatertank optimaliseren :

De op basis van een volume van 33 liter/m² dakoppervlakte gedimensioneerde tank moet worden gebruikt om ten minste 50% van de spoeling van de toiletten te verzekeren, of voor een andere (in termen van de gebruikte hoeveelheid water) vergelijkbare toepassing.

Merk op dat dit volume kan volstaan voor bijvoorbeeld de spoeling van de toiletten van een appartements- of kantoorgebouw van 3 tot 4 verdiepingen (benedenverdieping +2 of +3) met een schuin of plat dak met waterdicht membraan (afvloeiingscoëfficiënt +/-80%), maar niet zal volstaan als een van de volgende parameters varieert :

 • De opvangoppervlakte voor hemelwater ;
 • de dichtheid van de bewoning: hoge gebouwen of gebouwen met een hoge dichtheid van de bewoning per vierkante meter ;
 • het type van de behoeften varieert: toilette, urinoirs, was, fabricageprocessen...
 • het type van de dakbedekking: schuin dak, plat dak, groendak, dak met grind...

Om zo goed mogelijk aan de behoeften van het project te voldoen, moet men de dimensionering van het volume van de tank optimaliseren om de technisch en economisch beste oplossing te vinden (zie deel 3 – "Verwezenlijking - Gemeenschappelijke aspecten voor alle voorzieningen - Ontwerp - Methodologie en rekenregels"). Dit volume mag afwijken van het door de reglementering bepaalde volume van 33 l/m² indien men deze keuze aan de hand van een dimensioneringsnota rechtvaardigt.

Een dekking van +/-10 tot 20% van de totale behoeften met hemelwater nastreven, na de optimalisering van de behoeften (keuze van efficiënte uitrustingen voor de met hemelwater gedekte posten).

In het kader van het referentieel: dankzij het hergebruik van hemelwater kan men voldoen aan het criterium van de vermindering van het verbruik van drinkwater met 10 tot 20% van de maatregel R_WAT02-05 – Drinkwaterverbruik van de rubriek R_WAT02 – Verbruik van regenwater en drinkwater. Zie ook dossier | Rationeel omgaan met water.

Indien alle voorwaarden aanwezig zijn (infiltreerbare bodem, hoogte van de grondwaterlaag, lokalisatie van de tank...), het teveel van de regenwatertank laten infiltreren via een infiltratiebed of een infiltratieput (zie dossier | Beheer van het regenwater op het perceel).

In renovatie...

De benadering en de doelstellingen kunnen anders zijn, aangezien men rekening moet houden met de beperkingen die het bestaande gebouw oplegt:

 • het bestaande afvoernet voor hemelwater: afhankelijk van de positie van de regenpijpen, hun aansluiting op het collectieve afvoernet, enz., kan het potentieel voor het hergebruik van hemelwater veel kleiner zijn en kan de keuze van de plaats van de tank beperkt zijn ;
 • de haalbaarheid van de inplanting van een regenwatertank: ofwel in de omgeving (toegankelijkheid voor de installatie van een geprefabriceerde tank, of mogelijkheid om ter plekke een tank te gieten), ofwel in de kelders (beschikbare ruimte).
 • de toegankelijkheid van de kokers ;
 • de beschikbare dakoppervlakte.

Afhankelijk van deze beperkingen kan de dekkingscoëfficiënt van de behoeften kleiner zijn.

Optimaal ★★★

Een dekking van +/-25 tot 50% van de totale behoeften met hemelwater nastreven, na de optimalisering van de behoeften (keuze van efficiënte uitrustingen voor de met hemelwater gedekte posten). Bijvoorbeeld door hemelwater te gebruiken voor alle behoeften van de spoeling van de toiletten, de urinoirs en een andere post (was, onderhoud van de omgeving, onderhoud van het gebouw);

In het kader van het referentieel: dankzij het hergebruik van hemelwater kan men voldoen aan het criterium van de vermindering van het verbruik van drinkwater met 50 tot 70% van de maatregel R_WAT02-05 – Drinkwaterverbruik van de rubriek R_WAT02 – Verbruik van regenwater en drinkwater. Zie ook dossier | Rationeel omgaan met water.

Indien alle voorwaarden aanwezig zijn (infiltreerbare bodem, hoogte van de grondwaterlaag, lokalisatie van de tank...), het teveel van de regenwatertank laten infiltreren via een infiltratiebed of een infiltratieput, en een voldoende volume voorzien om bij onweer al het regenwater ter hoogte van de infiltratievoorziening te vertragen (zie dossier | Beheer van het regenwater op het perceel).

Het elektriciteitsverbruik van de installatie verlagen zonder de kwaliteit van het hergebruikte hemelwater in het gedrang te brengen :

 • Inplanting van de tank ten opzichte van de aftappunten: het gebruik van de pompen beperken door bij voorkeur van de zwaartekracht gebruik te maken om de aftappunten te voeden, door de regenwatertank centraal te plaatsen ten opzicht van de plaatsen waar het water wordt gebruikt ;
 • Het laagste punt dat door de regenwatertank wordt bediend boven de riolering plaatsen, om geen hefpompen nodig te hebben ;
 • Regeling van de werking van de uitrustingen: beluchters van de tank, pompen enz., om de werkingsduur te beperken.

> Kiezen > Overzicht van de voorzieningen

bijgewerkt op 25/08/2016

Code n° : G_WAT03 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater | Drinkbaar water | Elektriciteit | Omgeving | Vloer