ENE11-top

Dossier | Groene stroom produceren met fotovoltaïsche panelen en andere bronnen

Groene stroom produceren met fotovoltaïsche panelen en andere bronnen

© Soonthorn Wongsaita / Shutterstock.com

Ter plekke duurzame elektriciteit produceren met zonne- en windenergie en warmtekrachtkoppeling.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende aanpak voor de integratie van installaties voor de productie van hernieuwbare energie voor:

  • Het elektriciteitsverbruik van het gebouw beperken
  • Beoordelen in welke mate hernieuwbare elektrische energie het resterende elektriciteitsverbruik kan dekken
  • Met behulp van een kosten-batenanalyse de geschiktste techniek kiezen en ontwerpen

Dit dossier is vooral aan de fotovoltaïsche zonne-energie gewijd maar behandelt ook windenergie en warmtekrachtkoppeling. De thermische hernieuwbare energieën (free cooling, zonneboiler) worden in de overeenkomstige dossiers behandeld.

➩ Ontwerpstappen

Aanpak

Een goed energieontwerp vertrekt van het principe van de 'trias energetica'. Deze benadering wordt behandeld in het dossier | Het energieverbruik van gebouwen beperken

  • de vraag naar energie zoveel mogelijk beperken;
  • de hernieuwbare bronnen benutten;
  • efficiënte systemen gebruiken om de resterende behoeften te dekken;

Men moet dus het verbruik van elektrische energie beperken voor men een beroep doet op systemen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit.  Men kan meer daglicht gebruiken en voor een energiezuinigere verlichting en elektrische toestellen met een hoge energie-efficiëntie kiezen...

Pas daarna verhoogt men het aandeel hernieuwbaar geproduceerde energie. Die productie kan lokaal zijn (gebonden aan het gebouw of de plaats) of los van een plaats (een grotere centrale bron, zoals een windpark of een zonnecentrale).

Lokale productie

De promotie van elektriciteit in de stad veronderstelt een lokale installatie. Ze heeft het voordeel dat de elektriciteit niet over een lange afstand moet worden vervoerd en dat, bij een direct verbruik, het elektriciteitsnet niet wordt belast. Als het verbruik wordt uitgesteld, speelt de opslag een belangrijke rol. Dit is ook een vorm van democratisering van de elektriciteitsproductie, aangezien elke eigenaar van een gebouw nu zelf hernieuwbare energie kan opwekken.

Fotovoltaïsche energie

Fotovoltaïsche panelen zijn de bekendste en meest verspreide installaties voor de lokale productie van hernieuwbare elektriciteit. Ze worden uitgebreid behandeld in het menu 'Ontwerpen' van dit dossier en in de voorzieningen over de aspecten met betrekking tot hellende en platte daken en in het gebouw geïntegreerde installaties (Building Integrated Photovoltaics, BIPV).

Link naar het menu Ontwerpen en het overzicht van alle voorzieningen

Warmtekrachtkoppeling

Elektriciteitsproductie gaat samen met een grote hoeveelheid warmte, die meestal niet wordt gerecupereerd. In plaats van ze in de omgeving verloren te laten gaan, valoriseert warmtekrachtkoppeling ze voor de verwarming of de productie van sanitair warm water.

Warmtekrachtkoppeling is bijzonder geschikt voor de stad, vooral voor appartemensgebouwen en tertiaire of industriegebouwen met grote, bijkomende en regelmatige behoeften aan warmte (verwarming en/of sanitair warm water) en elektriciteit.

Link naar de voorziening | Warmtekrachtkoppeling

Windenergie

Windturbines worden bijna uitsluitend ontwikkeld in windparken buiten de stedelijke omgeving. Toch bestaan er ook mogelijkheden om deze technologie in de stad te installeren.

Link naar de voorziening | Windturbine in een stedelijke omgeving

➩ Begrippen & Indicatoren

bijgewerkt op 22/10/2018

Code n° : G_ENE11 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Elektriciteit | Hernieuwbare energie | Fotovoltaïsche | Dak