ENE03 - Isoler mur par l'exterieur_top

Voorziening | Isolatie van een muur aan de buitenkant

Isolatie van een muur aan de buitenkant

© ronstik / Shutterstock.com

Deze isolatieoplossing kan wel niet altijd worden toegepast, vooral in het kader van renovaties, maar moet toch worden aangemoedigd. Een isolatiemateriaal aan de buitenzijde van de draagmuur plaatsen maakt het immers mogelijk om de warmteverliezen van het gebouw te beperken door een betere continuïteit van het isolatiemateriaal te garanderen, en gebruik te maken van de thermische inertie van de binnenmuur. De isolatieprestatie zal vervolgens afhangen van de keuze van het isolatiemateriaal en van de kwaliteit van de uitvoering.

Isoleren langs buiten: wat is dat?

De meeste nieuwbouwconstructies maken gebruik van deze manier van isoleren, omdat deze werkwijze tal van voordelen biedt: er kan gemakkelijker voor de nodige continuïteit van de isolatie gezorgd worden, koudebruggen zijn eenvoudiger op te lossen/te vermijden, men heeft toegang tot de massa van de muren, ...

Langs buiten aangebrachte isolatie, bedekt met een pleisterlaag of steenstrips

image01  image02

Bron: 3E

De opbouw van een langs de buitenzijde geïsoleerde gevel

?Nouveau document?

Bron : Check-list 4 "De gevels langs buiten isoleren" - Maisons Energie Huis

Voor- en nadelen van het isoleren langs buiten

Onderstaande tabel vat de belangrijkste voor- en nadelen van deze manier van isoleren voor nieuwbouw en renovatie samen.

Voordelen

Nadelen

 • Continuïteit van het isolatiemateriaal, wat de aanwezigheid van minder koudebruggen impliceert

 • Gemakkelijke controle van de plaatsing

 • Gebruik van de thermische massa van de muren (inertie) voor de regeling van het binnenklimaat

 • Homogene gevelbekleding

 • Bescherming van de muur tegen vorst/scheurvorming

 • Gering risico op condensatie

 • Gunstig hygrothermisch gedrag

 • Mogelijkheid om de werken te faseren (gevel per gevel werken)

 • Geen verlies van oppervlakte/woonvolume]

 • Behoud van binnenafwerking

 • Niet verplicht om het gebouw tijdens de werken te verlaten

 • Radiatoren, stopcontacten enz. die zich tegen de binnenwanden bevinden, hoeven niet verplaatst te worden

 • Zorgt voor een mooiere aanblik als de gevelbekleding beschadigd is

 • Duurder dan de andere oplossingen, omdat hiervoor een beroep gedaan moet worden op gespecialiseerde vaklui (vooral als er voor een systeem met pleisterlaag geopteerd wordt)

 • Isolatie in de vloer: opgepast voor nutsvoorzieningen

 • Mogelijk conflict met elementen van de buiteninrichting

 • Probleem met de voorbouwlijn ter hoogte van dakgoten, gemene muren, ... (aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning)

 • Aanpassing/verplaatsing van gevelelementen (dakgoot, uitstekende dakdelen, dorpels, aanslagen, ...)

 • Vervanging van dorpels, retours van de raamopeningen isoleren

 • Grotere binnenwaartse schuine verwijding van de vensters

 • Bij collectieve woningen zal de renovatie van het gebouw meestal voor de hele mede-eigendom uitgevoerd worden.

De tussen haakjes geplaatste elementen zijn veeleer van toepassing bij renovatie.

Kan ik mijn gevel langs buiten isoleren?

De techniek van het isoleren langs buiten valt te verkiezen boven het isoleren langs binnen, omdat eerstgenoemde techniek minder risico's met zich brengt (in hygrothermisch en mechanisch opzicht, op gezondheidsvlak, ...). Dat neemt echter niet weg dat de techniek niet altijd toegepast kan worden. Bovendien zijn de werken die aan de gevels uitgevoerd worden, onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning en/of erfgoedbewaringsmaatregelen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige inlichtingen in te winnen bij de bevoegde instanties.

Onderstaande beslissingsboom toont ons de vragen die we ons moeten stellen en de mogelijkheden die er uit de gegeven antwoorden voortvloeien bij renovatie.

Beslissingsboom – Renovatie - Isoleren langs

?Nouveau document?

Verder dient opgemerkt dat als de staat van de bestaande muur langs binnen van dien aard is dat de afwerking in ieder geval overgedaan moet worden, er overwogen zou kunnen worden om langs binnen te isoleren. Deze techniek gaat echter gepaard met tal van risico's en aandachtspunten > zie voorziening 'Isoleren langs binnen'

Anderzijds is het eveneens zo dat als er ook een opknapbeurt voor de buitenafwerking van de gevel voorzien is, isoleren langs buiten een logische keuze zou zijn, op voorwaarde dat de omstandigheden dit toelaten.

En tot slot is het belangrijk om goed na te denken over de dikte van de isolatie en bijgevolg over de beoogde thermische prestaties. Aangezien deze isolatietypologie onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning, legt de EPB-wetgeving 2015 alvast de verplichting op om een warmteoverdrachtscoëfficiënt van maximum 0,24 W/m²K voor de geïsoleerde nieuwe gevel te halen.

Gezien de omvang van de werken en het feit dat opnieuw isoleren wellicht niet voor de nabije toekomst zal zijn, is het streven naar een zo hoog mogelijke prestatie sowieso een verstandige keuze

➩ Typologieën van buitenisolatie

bijgewerkt op 06/01/2016

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Onderhoud | Luchtdichtheid | Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Houtenskelet