Intro | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Meer weten

In de Gids

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Bibliografie

 • Brussel Leefmilieu :
  • Waterbeheerplan:
   • Belangrijke kwesties, in januari 2009 door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen plan.
   • Waterbeheerplan (WBP) — Milieueffectenrapport van het ontwerp van het maatregelenprogramma dat het BHG-waterbeheerplan begeleidt

    Ter ondersteuning van de uitwerking van het WBP werden verscheidene publicaties gerealiseerd:

   • Milieueffectenrapport van het ontwerp van gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding – Regenplan (2008-2011) – in december 2008 door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen plan.
   • Milieueffectenrapport van het ontwerp van het maatregelenprogramma dat het BHG-waterbeheerplan begeleidt (versie 2011)
   • Een in juli 2010 gepubliceerde economische analyse (2008) van het watergebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de openbare diensten voor de productie en distributie van drinkwater en de verzameling en zuivering van afvalwater, en raming van de recuperatie van de kosten van de diensten in verband met het gebruik van water;
   • Register van de beschermde gebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van de kaderordonnantie water;
   • Het voorstel van een maatregelenprogramma (december 2010) van het waterbeheerplan.
 • CEESE, UHAGx (FUSAGX), CERAA, ECOLAS, IRM, voor Leefmilieu Brussel, Studie ter ondersteuning van het "regenplan" voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, januari 2007.
 • BIWM, Activiteitenverslag 2005 van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, juni 2006
 • CORNUT Pierre, "Histoires d'eau", uitgeverij Luc Pire, Brussel, 2003
 • Leefmilieu Brussel, Waterindicatoren (gegevens, indicatoren, boordtabel 3)
 • Leefmilieu Brussel, voornaamste watertoevoer en -afname in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gedocumenteerde gegevens, water)
 • OFEFP, "Analyse du cycle d'approvisionnement en eau et récupération d'eau de pluie", 2002.
 • ULB-IGEAT voor het MBHG, BUV/Directie water, Onderzoek van de evolutie van de ondoorlatendheid van de grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oktober 2006.
 • ULG, Analyse du cycle de vie de l'eau produite, distribuée et épurée – Dépositions atmosphériques, Université de Liège – Laboratoire de chimie industrielle, oktober 2004.
 • Riccardo Petrella, "Pour un pacte social de l'eau - Le manifeste de l'eau pour le XXIème siècle", Fides, maart 2009.

Links met het referentieel

Het referentieel is in de volgende rubrieken gestructureerd:

R_WAT01 Waterhuishouding oppervlaktewater

De rubriek behandelt de verbetering van het beheer van het afvloeiingswater op het perceel, met de beperking van het overstromingsrisico stroomafwaarts van het perceel, de infiltratie van hemelwater of zijn lozing in het net van het oppervlaktewater (natuurlijke waterloop), en de vertraging van stormwater.

Deze thema's worden praktisch benaderd in het dossier Beheer van het regenwater op het perceel.

R_ WAT02 Verbruik van regenwater en drinkwater

De rubriek behandelt het ontwerp van de netten (afvoer en distributie), de waterbesparing die de hulpbron in stand houdt (zuinige uitrustingen, alternatieven voor de bevoorrading met leidingwater) en de afgevoerde volumes afvalwater beperkt. Deze begrippen worden ontwikkeld in het dossier Rationeel omgaan met water.

Ook het algemene ontwerp van het waterbeheer op het perceel komt aan bod, met inbegrip van een reeks maatregelen die een duurzaam waterbeheer op het perceel verzekeren, vanaf de eerste fasen van het project: identificatie van de beperkingen van het perceel (goede kennis van het terrein van de ondergrond, van de beschikbare uitrustingen, van de toepasselijke reglementen enz.), tot de doelstellingen van de waterbesparing en de volumes afgevoerd afvalwater. Deze aspecten komen aan bod in het dossier Beheer van het regenwater op het perceel, Rationeel omgaan met water , Hergebruik van hemelwater en Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren . Het geheel van de problematiek werd al besproken in het kader van dit dossier Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel .

R_ WAT03 Voorbereiding waterbeheer

Deze rubriek beschrijft de maatregelen die de follow-up van het waterverbruik verzekeren, het onderhoud van de installaties en de garantie van de kwaliteit van het verbruikte water. Deze maatregelen worden behandeld in het dossier Rationeel omgaan met water .

bijgewerkt op 09/02/2017

Code n° : G_WAT00 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Sanitair warm water | Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Vloer