Dossier | Rationeel omgaan met water

Ontwerp stappen

De keuze van waterbesparende voorzieningen en van een alternatieve bevoorrading begint bij de eerste architecturale schets en wordt bijgeschaafd naarmate men het project verder ontwikkelt, tot de afronding van het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. De volgende informatie verduidelijkt de aandachtspunten tijdens het ontwerp voor het geheel van de voorzieningen.

1. Definitie van de behoeften

de eerste ramingen van de waterbehoeften maken en indien mogelijk op basis van de programmering de verschillende posten identificeren.

2. Doelstellingen voor de beperking van de waterbehoeften bepalen

De impact van de gekozen maatregelen berekenen: vergeleken met het gemiddelde waterverbruik voor eenzelfde toepassing en per verbruikspost;

De mogelijkheden voor een alternatieve bevoorrading evalueren:

  • Hemelwater: het potentieel voor de recuperatie van hemelwater evalueren, afhankelijk van de dakoppervlakte, de invloed van het type van dak, enz., (voor)dimensionering van de regenwaterput (zie dossier Hergebruik van hemelwater ) ;
  • Grijs water: het geproduceerde volume grijs water schatten, in verhouding tot de waterbehoeften.

3. De toepasselijkheid en de aanvaardbaarheid van de voorzieningen verifiëren

De hypothesen van de (voor)studies bevestigen: weet men zeker dat men met de keuze van waterzuinige uitrustingen en het ontwerp van het net de waterbehoeften heeft geoptimaliseerd? De dimensionering van de installaties van een alternatieve bevoorrading bevestigen (grootte van de regenwatertank, enz.), enz.

Bij HYDROBRU informeren naar de druk van het toevoernet.

Bij de indeling van de ruimten in de gebouwen rekening houden met de centralisatie van de sanitaire lokalen, de vereenvoudiging van de netten, de superpositie van de lokalen waar water wordt gebruikt, enz.

Het ontwerp van de netten optimaliseren, onder meer voor de installatie voor het hergebruik van niet-drinkbaar water (hemelwater en/of grijs water na zuivering);

De omvang van de verschillende uitrustingen (grootteorde) en hun integratie in de technische lokalen nagaan: watermeters, regenwatertanks, technieken voor de recyclage van grijs water, gescheiden afvoernetten, positie van de technische kokers, lokalisatie van de aansluitingen op het rioolstelsel (positie en niveau) enz.

4. Waterbesparende voorzieningen invoeren: de voorzieningen opnemen in de plannen van het project

5. De financiële impact van de geplande maatregelen evalueren: de investeringen en de terugverdientijd voor de verschillende uitrustingen berekenen.

bijgewerkt op 27/09/2016

Code n° : G_WAT02 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Sanitair warm water | Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater