Dossier | Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ

Programmering

Reglementaire aspecten

Samenvatting van de belangrijkste wettelijke verplichtingen inzake afvalbeheer in Brussel (de volledige lijst van Besluiten en ordonnanties kan worden geraadpleegd op de website van Leefmilieu Brussel):

  • Verplichting om steenachtig en zandig afval te recycleren.
  • Verplichting om steenachtig en zandig afval te recycleren.

  • Verplichting om gebruikte batterijen en accu's te overhandigen aan een ophaaldienst.
  • Gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval moeten worden gescheiden.
  • Er mag geen vloeibaar afval terecht komen in een centrum voor technische ingraving / stortplaats.
  • Verplichting om een register voor afval bij te houden.
  • Verbod om afval te verbranden.
  • Naleving van de wet inzake beheer en sanering van vervuilde gronden (wanneer men op een bouwplaats toevallig stoot op een vervuiling). Meer weten over de behandeling van vergontreinigd bodems.

Voorwaarden om te storten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt niet over een stortplaats. Het Waalse en het Vlaamse Gewest kunnen bijgevolg soeverein beslissen welk afval wel of niet zal worden aanvaard op de stortplaats. Enkel eindafval wordt naar een centrum voor technische ingraving (of een stortplaats) gebracht. Bepaald soorten afval zijn er verboden omdat ze nog kunnen worden gevaloriseerd of worden behandeld om de vervuilende en/of gevaarlijke eigenschappen te reduceren.

Homogeniteit van de afvalonderdelen

De erkende recyclagecentra vereisen zuivere, niet-vervuilde onderdelen. Hiervoor is een efficiënt ophaal- en sorteringsysteem vereist.

Bestaande gebouwen

Controleren of het programma geschikt is voor het gebouw, zodat afbraak kan worden vermeden en de bestaande gezonde bouwdelen kunnen worden behouden.

> Uitvoering > Voorproject

bijgewerkt op 25/01/2017