Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Tools

Er werden twee Waterbeheertools (WBT) ontwikkeld om ontwerpers te helpen bij de keuze en de dimensionering van de regenwaterbeheersing:

  • op perceelniveau, de RWB-tool
  • op niveau van de openbare ruimte, de QUADEAU-tool .

Deze twee tools zijn complementair: de tool op het niveau van een perceel genereert debieten bij het verlaten van het perceel die overgenomen kunnen worden in de tool voor openbare ruimtes.

De RWB-tool – ‘Perceel'

Bestemd voor projecten van minder dan 1.000 m², maakt deze tool het mogelijk om voorzieningen (tanks, groendaken ...) ideaal te dimensioneren in functie van de hydraulische doelstellingen. Deze doelstellingen bepalen de lekdebieten bij het verlaten van het perceel. Ze hangen af van verschillende parameters:

  • de doordringbaarheid van de bodem : als de bodem als doordringbaar beschouwd wordt, dan gaat de voorkeur naar infiltratie in plaats van afvloeiing naar de afvoer.
  • de ondoordringbaarheidsgraad van de wijk : voor de sterk ondoordringbare zones wordt een hoger lekdebiet (Qmax) naar de afvoer toegestaan.
  • het projecttype: als het om nieuwbouw gaat, zijn de lekdebieten (Qmax) kleiner dan als het om een renovatie gaat.

Al het regenwater dat op het perceel wordt verzameld hoeft niet meer op wijkniveau beheerd te worden. Zo helpt u de zuivering van afvalwater te reduceren en overstromingen te voorkomen !

Bovendien Hij houdt rekening met de haalbaarheid, de milieu-impact en de financiële kosten van de verschillende compensatiemaatregelen. Hij gaat samen met een reeks fiches die de verschillende mogelijke oplossingen voor een beter beheer van het hemelwater gedetailleerd beschrijven.

De tool bestaat uit een spreadsheet en een aantal informatiefiches met uitleg. De spreadsheet telt een aantal rekenbladen die van 0 tot 6 genummerd zijn. De informatiefiches zijn bereikbaar vanuit de spreadsheet via links, als aanvulling op de informatie die noodzakelijk is om de inhoud van de spreadsheet goed te begrijpen.

Download hem gratis : RWB-tool (zip)

De QUADEAU-tool – ‘Openbare Ruimte'

Bestemd voor de inrichting van openbare of collectieve ruimtes, biedt deze tool de mogelijkheid om alternatieve maatregelen voor de afvloeiing van regenwater (zoals wadi's, regenwaterputten, poreuze wegbekleding ...) te kiezen en te evalueren. Met als doel de hoeveelheid in de afvoer geloosd water bij stormweer te beperken en het overstromingsrisico stroomafwaarts te minimaliseren. Door de hydrologische doeltreffendheid van uw project te verbeteren, strijdt u mee tegen de ondoordringbaarheid van de bodems op regioschaal!

De tool past voor alle types inrichtingsprojecten (straten, fietspaden, pleinen, parkings, binnenhuizenblokken ...), voor een nieuwe of bestaande wijk, en hoe omvangrijk het project ook mag zijn.

Download hem gratis : QUADEAU-tool

> Ontwerpen > Inspiratie opdoen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WAT01 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Flora | Vloer