MAT01_Methode-Belge-eval_top

Voorziening | TOTEM - Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen

TOTEM - Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen

© 贝莉儿 NG/Unsplash.com

Terwijl het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot die verband houden met de exploitatie van onze gebouwen dalen, vertegenwoordigen bouwmaterialen een steeds groter aandeel van de totale milieu-impact van een gebouw. De bepaling en de vermindering van de impact van die materialen is uitgegroeid tot een onvermijdelijke uitdaging voor de spelers uit de bouwsector.

Parallel met de ontwikkeling door de Federale overheid (FOD Volksgezondheid) van een voor de materiaalproducenten bestemde database om de milieuproductverklaringen te groeperen, hebben de 3 Gewesten het TOTEM-project opgezet dat een methode en tools ontwikkelt voor de bepaling van de impact van materialen die zijn aangepast aan de Belgische bouwcontext. Deze methode werd in samenhang met de Europese normen over de milieu-impact van gebouwen ontwikkeld.

Het TOTEM-project werd in 2011 opgestart door Ovam (Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) en wordt nu ondersteund door de 3 Gewesten, in samenwerking met de federale overheid (FOD Volksgezondheid). Het TOTEM-project zal bouwmeesters een eerste versie aanbieden van een tool om de milieu-impact van bouwmaterialen te bepalen.

TOTEM

Uitdagingen

De bouwsector in Europa is verantwoordelijk voor 50% van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. In Brussel is hij goed voor de productie van 33% van het gegenereerde afval uit bouw-, renovatie- of sloopwerkzaamheden (Bron voor 2015: ‘Stand van zaken en vooruitblik: op weg naar een circulaire economie'). Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de beperking van het energieverbruik, met name door middel van de EPB. Dit resulteert in een toenemend gebruik van materiaal en dus hulpbronnen.

De uitdaging bestaat erin de gevolgen van een toename van het materialengebruik te beperken en dus in te spelen op de levenscyclus van de materialen.

TOTEM Scenario primair energieverbruik

De TOTEM-partners

  • Ovam voor het Vlaams Gewest
  • Het Secrétariat Général - Département du Développement durable voor het Waals Gewest
  • Leefmilieu Brussel - Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De FOD Volksgezondheid - Directoraat-generaal Leefmilieu voor de federale overheid.

OVAM    SPW    Leefmilieu Brussel

Meerdere dienstverleners zijn betrokken bij de ontwikkeling van het project voor het uitwerken van de methode, de ontwikkeling en de voortdurende evolutie van de tools en het informeren-opleiden van de gebruikers.

Europese context

De Europese normen met betrekking tot de milieu-impact van bouwmaterialen worden ontwikkeld door het technisch comité CEN TC350 dat instaat voor de duurzaamheid van bouwwerken; dit technisch comité is belast met de ontwikkeling van:

  1. een vrijwillige gestandaardiseerde methode voor de bepaling van de milieu-impact van nieuwe en bestaande bouwwerken;
  2. een raamwerk voor de milieuverklaringen van de bouwwerkproducten.

bijgewerkt op 22/02/2018

Code n° : G_MAT01 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Circulaire economie