Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Uitdagingen

De watercyclus wordt voornamelijk gestuurd door de zon en de zwaartekracht van de aarde. Zij geven het water de energie die het nodig heeft om op het aardoppervlak te circuleren, via de mechanismen van de evapotranspiratie, neerslag, transpiratie, afvloeiing en infiltratie. De verstedelijking en de ontwikkeling van de industrie en het wegennet, de bevolkingsaangroei en de wijzigingen van de manier waarop men met water omgaat, verstoren de natuurlijke watercyclus.

De groeiende ondoorlatendheid en verstedelijking en de toenemende intensiteit van de onweders veroorzaken meer en meer overstromingen van de publieke en private infrastructuur. De afvloeiing, de vervuiling en het oppompen van water verstoren de natuurlijke watercyclus. De snelle afvoer van hemelwater naar de riolering verhindert zijn infiltratie en dus de aanvulling van de grondwaterlagen.

Natuurlijke watercyclus en door de activiteiten van de mens verstoorde watercyclus.

Figuur 2: Natuurlijke watercyclus en door de activiteiten van de mens verstoorde watercyclus. Bron: Architecture & Climat.

Bron: Architecture & Climat.

Een geïntegreerd waterbeheer is onontbeerlijk om overstromingen en de vervuiling van het oppervlaktewater en van de bodem te voorkomen en om de grondwaterlagen te voeden. Hemelwater wordt beheerd met behulp van specifieke voorzieningen, de voorzieningen voor hemelwaterbeheer (zie Kiezen > Overzicht van de voorzieningen), in het vervolg van dit dossier verkort tot "VHB".

Het beheer heeft de volgende doelstellingen:

  • Het volume afvloeiingswater beperken om: de bestaande collectieve saneringsinfrastructuur (riolen, collectoren, zuiveringsstations) te ontlasten en erosie, overstroming, de uitputting van de grondwaterlagen, de verdunning van afvalwater en de toename van de hoeveelheid te behandelen afvalwater tegen te gaan...
  • De watervervuiling te verminderen, om de verstikking van het oppervlaktewater, de vervuiling van de waterlopen, de zeeën en de grondwaterlagen, de bodemvervuiling en het verlies van biodiversiteit te beperken, en uiteraard om water van betere kwaliteit te verkrijgen. Om deze doelstellingen te bereiken, is het onontbeerlijk dat men de pollutie bij de bron beperkt en het hemelwater zuivert voor het in het natuurlijke milieu komt.

> Starten > Begrippen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WAT01 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Omgeving Dak | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Flora | Vloer