WAT05 - Abords_top

Voorziening | Voorzieningen voor de buitenverhardingen in geval van overstroming

Voorzieningen voor de buitenverhardingen in geval van overstroming

© Jaroslav Moravcik / Shutterstock.com

Bij het ontwerp van de buitenverhardingen van een gebouw moet rekening worden gehouden met een reeks maatregelen om het gevaar voor overstroming te beperken. Door bijvoorbeeld hellingen aan te leggen en voor waterdoorlatende bekledingen te kiezen, wordt het water afgevoerd uit het gebouw. De plaatsing van een draineerbuis aan de voet van de muren vergemakkelijkt de afvoer van het water en de droging van de ingegraven muren. Wegdrijvende voorwerpen moeten tot elke prijs worden vermeden en de omtrek van zwembaden en waterbuffers moet worden afgebakend.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de brochure « Inondations – Réduire la vulnérabilité des constructions existantes » gepubliceerd door de Service Public de Wallonie / DGO 4, 2014.

De omtrek van zwembaden of ondergrondse waterbuffers afbakenen

Bedoelde gebouwelementen : omgeving

Relevantie

Tijdens een overstroming zijn waterbuffers en zwembaden niet meer zichtbaar door de troebelheid van het water dat wemelt van gesuspendeerde stoffen (leem, slib). Reddingswerkers (te voet of in een voertuig) lopen het risico te verdrinken wanneer ze op een onverwachte diepte stoten.

Deze maatregel betreft de afbakening van de omtrek van zwembaden en waterbuffers om hun locatie aan te geven.

Voor de overstroming

25

Beschrijving van de werken

Kleurrijke, verticale en makkelijk te herkennen afbakeningen geven de omtrek van zwembaden en waterbuffers aan.

De bakens moeten op permanente manier zijn vastgemaakt.

De aanbevolen hoogte voor de bakens bedraagt 1,60 m zodat zij zichtbaar blijven bij een aanzienlijk hoog waterpeil. Tot die hoogte is de visuele impact belangrijk. Bij een hoger waterpeil is het terrein niet langer te voet of per voertuig toegankelijk.

Het is belangrijk alle locaties die op een of andere manier een gevaar kunnen opleveren bij een overstroming af te bakenen, zelfs wanneer ze vrij ondiep zijn: vijvers, waterzuiveringsbekkens enz.

Tijdens de overstroming

26

Uitvoering en aanbeveling

De uitvoering van deze maatregel vereist geen stedenbouwkundige vergunning en is makkelijk realiseerbaar.

We raden echter aan om deze bakens zeer goed vast te maken en bij voorkeur in de bodem te verankeren.

Kostprijs van de uitvoering €

Overweeg de mogelijkheid om de afbakening van het zwembad te combineren met permanente beveiligingsmaatregelen: veiligheidsrolluik, reling, alarm enz.

Aanleg van de omgeving van het gebouw

Bedoelde gebouwelementen : omgeving

Relevantie

Deze ingreep moet zo behoedzaam mogelijk worden uitgevoerd. Vermijd het ontstaan van grondophopingen of wederaanvullingen. Dergelijke werkzaamheden kunnen in een overstromingsgevoelige zone negatieve gevolgen hebben bij een inperking van het wateropslagvolume. Deze oplossing zou het risico stroomafwaarts vergroten.

De omgeving van de woningen kan evenwel zodanig worden aangelegd dat de hellingen het water van de woning afvoeren. Daarnaast moet men de voorkeur geven aan een waterdoorlaatbare bodembekleding.

37_nl

Beschrijving van de werken

De terrassen en het reliëf rondom het gebouw vertonen hellingen die het water uit het gebouw afvoeren bij de terugtrekking van het water na een overstroming.

Om het water makkelijker in de bodem te laten insijpelen kan men op het terrein beplante infiltratiebekkens voorzien.

Vermijd omheiningsmuren die de afvoer van het water verhinderen; plaats bij voorkeur waterdoorlatbare afsluitingen.

Aanplantingen worden aanbevolen omdat zij de verdamping via gewassen en via het bodemoppervlak, alsook de waterinfiltratie bevorderen. Ze remmen het wegstromen van het water af en hun wortels dragen bij tot de bodemstabiliteit.

Uitvoering en aanbeveling

Voor sommige van deze werken is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Win vooraf inlichtingen in bij de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.

Houd eveneens rekening met de invloed van uw omgevingswerken stroomafwaarts en ten aanzien van de aanpalende terreinen.

Kostprijs van de uitvoering €€

Voorzie voor de aanleg van uw omgeving bodembekledingen zoals grint, holle vloerelementen, terrassen op doppen, drainerende funderingslagen enz. Deze bodembekledingen bevorderen de waterinsijpeling in de bodem en dijken het risico op stroomafwaartse overstromingen in.

38_nl

Drainage rondom het gebouw aanbrengen

Bedoelde gebouwelementen : ruwbouw

Relevantie

Deze maatregel is bedoeld om de afvoer van het aanwezige grondwater en het drogen van de ondergrondse muren te bevorderen.

Beschrijving van de werken

De maatregel omvat de plaatsing van een draineerbuis aan de voet van de buitenmuren. Deze draineerbuis – omhuld met kokosvezels – moet omgeven zijn door een draineermassief en beschermd zijn tegen verzanding door middel van een viltdoek. De buis wordt aangesloten op de riolering (of op een afvoerbuis).

Voor de installatie van een drainagesysteem rondom het gebouw zijn grondwerken nodig. Deze moeten gecombineerd worden met de plaatsing van een afdichtingslaag (cementlaag + teerlaag + waterdicht draineermembraan met gewafelde structuur) op de naakte perifere muren.

47_nl

Uitvoering en aanbeveling

Hoewel de plaatsing van een draineerbuis technisch niet zo moeilijk is, moet men voor deze werkzaamheden rekening houden met het advies van een vakman. De sleuven die noodzakelijk zijn voor de plaatsing van de draineerbuis kunnen structurele

schade veroorzaken aan de funderingen wanneer deze laatste zich niet diep genoeg bevinden.

Kostprijs van de uitvoering €€

Voorkom wegdrijvende voorwerpen

Bedoelde gebouwelementen : reservoirs, opslagtanks, houtvoorraden, losse constructies

Relevantie

Sommige voorwerpen (tanks, chemische producten, houtvoorraden, losse constructies) kunnen worden meegesleurd bij een overstroming en stroomafwaarts vervuiling veroorzaken, personen verwonden en schade aanrichten aan de woning. Het is dus belangrijk dat voorwerpen die onderhevig zijn aan de opwaartse kracht goed worden vastgemaakt.

Halflege brandstoftanks bijvoorbeeld kunnen door het water worden opgetild waardoor ze loskomen uit hun bevestigingen en lekslaan. Hun inhoud kan zware vervuiling veroorzaken, ook binnen in de woningen.

Beschrijving van de werken

  • Brandhoutvoorraden moeten worden vastgemaakt met bindtouwen en worden bedekt met een zeil; een vaste stapelplaats voorzien van een gaas is eveneens een optie.
  • Om opwaartse stuwing van het water op de reservoirs te voorkomen, voorziet men meestal beugels verankerd in een vloerplaat of in een betonsokkel aan de onderkant van het reservoir. De opslagtanks moeten ofwel op een bepaalde hoogte worden geplaatst ofwel worden vastgemaakt. Ze moeten voorzien zijn van een afsluitklep om het lekken van de tank te voorkomen bij het afbreken van de koppelingsslang. Eventuele ontluchtings- of vulleidingen moeten eveneens hoger worden geplaatst om waterindringing in de tanks te voorkomen.
  • Bijgebouwen zoals tuinhuisjes of schuurtjes en losse constructies zoals speeltuigen en compostbakken moeten bij voorkeur worden aangebracht op de hoogstgelegen zones van het terrein die boven het niveau van de overstromingsgevoelige zones uitsteken; zo niet moeten ze worden vastgemaakt.

Uitvoering en aanbeveling

Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn geen ingrijpende werken nodig.

Kostprijs van de uitvoering €€

24_nl

bijgewerkt op 22/03/2017

Code n° : G_WAT05 - Thema's : Water - Andere thema's : Toegankelijkheid | Overstroming - Gerelateerde project components : Regenwater | Omgeving | Vloer