Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

Overzicht van de voorzieningen

De apparaten waarvan het hoofddoel de vermindering is van het waterverbruik in het gebouw in het kader van het beheer van afvalwater, worden niet uitgewerkt in het kader van deze dossier. Wij verwijzen de lezer hiervoor naar dossier Rationeel omgaan met water, betreffende waterbesparende voorzieningen zoals urinoirs zonder water, gescheiden toiletten, toiletten met (voor)compostering, recyclagetechnieken voor grijs water enz.

In het kader van deze dossier worden uitsluitend de aspecten betreffende de zuivering van afvalwater in situ besproken.

Rekening houdend met de verplichting om leidingen voor huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op het openbare rioolstelsel (als dit voorzien is), worden individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties slechts in zeldzame gevallen overwogen in een project.

Als het niet mogelijk is om het project aan te sluiten op het rioolstelsel, geeft men veelal de voorkeur aan afvalwaterzuivering via een natuurlijke weg: extensieve technieken van het type lagunage of gelijkaardige technieken bieden het project een meerwaarde. Gemengde zuiveringsinstallaties (extensief/intensief) nemen minder ruimte in beslag. Intensieve technieken worden tot slot slechts in bepaalde gevallen toegepast (zones die niet aangesloten zijn op het rioolstelsel en waar de beperkingen van het perceel geen andere alternatieven toelaten).

Als er een openbaar rioolstelsel aanwezig is en men kan afwijken van de verplichting tot aansluiting, is een zuivering in situ pas aanvaardbaar als de toegepaste behandeling minimaal even efficiënt is wat betreft zuivering als de collectieve zuiveringsstations.

Uitrusting van een afvalwaterzuiveringsinstallatie
Ontwerp van het afvoernet
 • Een gescheiden net voorzien voor een gedifferentieerd beheer van de verschillende stromen: regenwater, grijs water, zwart water enz.
 • Zorgen voor een vlotte opvolging en een eenvoudig onderhoud.

afvoernet

Voorbehandelingen

Zeving
 • Reservoir voorzien van een of meerdere roosters met gesloten mazen voor het tegenhouden van kleine of grote voorwerpen.
 • De zeving heeft als doel te voorkomen dat 'grote' voorwerpen of voorwerpen die de stroomafwaartse behandelingssystemen zouden kunnen verstoppen, binnendringen in de leidingen en aansluitingen.

Bezinkingsbak / slijkafscheider
 • De zwaarste zwevende deeltjes in het water belanden door hun gewicht op de bodem.
 • Het doel hiervan is verstoppingen van de leidingen of de stroomafwaartse installaties door afzettingen te voorkomen.

Zeving

Vetvanger
 • Als het afvalwater voornamelijk afkomstig is van de voedingssector of van keukens.
 • De lichtere olie- en vetdeeltjes worden gescheiden van de waterdeeltjes en stijgen naar het oppervlak.

Vetvanger

Septische put
 • Start de zuiveringsprocessen.
 • Vermindert de organische stoffen en de zwevende deeltjes (fysische bezinkende en drijvende werking van de zwevende deeltjes en biologische werking die bestaat uit de vertering van de biologisch afbreekbare verontreinigende stoffen door micro-organismen).
 • Zuiveringsrendement onvoldoende indien deze techniek als enige wordt toegepast. Het gaat hier niet om een zuiveringstechniek, maar om een voorbehandeling!

Septische put

Intensive technieken
Biologische schijven - Biorotor
 • Transformatie en vernietiging van de organische stoffen door micro-organismen die op een houder zijn aangebracht.
 • De deels ondergedompelde schijven zijn gemonteerd op een as en draaien rond, waardoor de aangebrachte biomassa van zuurstof kan worden voorzien (aerobe zuivering).
 • De biorotor maakt gebruik van cilinders die samengesteld zijn uit materialen die de ontwikkelingsoppervlakken van de biofilm in plaats van deze van de schijven maximaliseren.

Biologische schijven

Aeroob bacteriebed
 • De bacteriën of micro-organismen zijn bevestigd op een houder die boven het afvalwaterniveau is geplaatst.
 • De houder, die als filter wordt gebruikt, moet een groot en specifiek oppervlak hebben (poreuze of caverneuze materialen): lavastenen, grind, synthetische materialen enz.

Aeroob bacteriebed

Actief slib
 • Intensieve beluchting van het afvalwater door beluchtingselementen die op de bodem van de tank aangebracht zijn zorgen voor zuurstofvoorziening (verstrooiers).
 • De bacteriën of micro-organismen zweven in vlokken in het afvalwater. De afbraak van de organische stoffen verloopt hoofdzakelijk aeroob door het mengelen van de zuiverende micro-organismen met het te behandelen effluent.

Actief slib

Aerobe ondergedompelde biomassa

 • De bacteriën of micro-organismen zijn bevestigd op een houder die volledig ondergedompeld is in het afvalwater of drijven in vlokken.
 • Beluchtingselementen onder de houder (filter) zorgen voor de oxygenatie van de bacteriën.

Aerobe ondergedompelde biomassa

SBR - Sequential Batch Reactor / SBR - Sequentiële biologische reactor
 • Deze techniek is gelijkaardig aan actief slib gekoppeld aan een bezinkingssysteem.
 • Drie periodes volgen elkaar op: een anaerobe periode (het effluent dringt binnen in de SBR en wordt gemengd), een aerobe periode (het effluent wordt gemengd en er wordt een kunstmatige beluchting bekomen) en een periode voor het bezinken van het slib (rust).

SBR1SBR2

MBR - Membrane Bio-Reactor
 • Koppelt de voordelen van een ultrafiltratie via membranen die geplaatst zijn in ondergedompelde kuipen aan deze van een oxygenatie van het milieu door de productie van luchtbellen onder de kuipen (aerobe afbraak / biologische werking).
 • De zuiverende bacteriën zweven in het te behandelen effluent.

MBR

Extensieve technieken
Lagunage
 • Lagunage staat voor een zone binnen het aquatische milieu waar het water stagneert, waar de stroming vertraagt. In waterbekkens zorgt een lagunage voor de reproductie van de biochemische reacties die zich voordoen in een lagune, een meer of een vijver. Een lagunage is een aquatisch ecosysteem in open water.
 • Verschillende soorten: met microalgen (algen, microfytoplankton enz.), met onderwaterplanten, vrijdrijvende planten (drijvende weides) of wortelende planten, lagunages met vaste rhyzofyten, kunstmatig (mechanisch) beluchte lagunages enz.

?image20.jpeg?

Aangelegde moerassen : Kickuth-techniek

De Kickuth-techniek maakt gebruik van bekkens waarin het afvalwater horizontaal door het substraat stroomt. Het substraat dient voor het wortelen van de oeverplanten en/of landplanten, die er een wortelzone ontwikkelen (rhizosfeer).

moerassen_Kickuth

Aangelegde moerassen : Seidel-techniek

De Seidel-techniek maakt gebruik van bekkens waarin het afvalwater via verticale filtratie (percolatie) door het substraat stroomt. Het betreft een trapsgewijs parallel gekoppeld systeem. De bekkens worden intermitterend met ongezuiverd afvalwater bevloeid, waardoor het systeem afwisselend wel of niet onder water staat.

moerassen_Seidel

Het beplante filterbed EPUVAL
 • Het door de vzw Epuvaleau en de Universitaire Faculteit Agronomische Wetenschappen van Gembloux ontwikkelde zuiveringscircuit past de principes toe van de Kickuth-techniek met horizontale stroming.
 • Het zuiveringscircuit omvat een voorbehandeling in een septische put 'voor alle afvalwater' en twee parallel aangelegde, met riet beplante bekkens waarin het te zuiveren influent onder het substraat stroomt (geen zichtbaar water).

epuval

De techniek ontwikkeld door Christian HEYDEN

De natuurlijke zuiveringscircuits ontwikkeld door Christian HEYDEN bestaan uit opeenvolgende, al dan niet beplante bekkens, aquatische ecosystemen en semi-aquatische ecosystemen :

 • Circuit 1: een zandbed (= Seidel-techniek) ;

 • Circuit 2: een met riet beplante grindfilter (= Kickuth-techniek) ;

 • Circuit 3: twee beplante lagunes of bekkens + een met riet beplante grindfilter + een aangelegde natte zone ;

 • Circuit 4: drie of vier beplante lagunes of bekkens + een met riet beplante grindfilter + een lagune met verschillende soorten microalgen + een aangelegde natte zone + een proefvijver: controle van de waterkwaliteit en eindfase van de zuivering.

HEYDEN

De M.H.E.A-techniek

Het geoptimaliseerde MHEA-procédé (Mosaïque Hiérarchisée d'Ecosystèmes Artificiels, hiërarchische mozaïek van kunstmatige ecosystemen) bestaat uit drie serieel geplaatste ecosystemen :

 • Voorbehandeling in een septische put 'voor alle afvalwater' ;
 • Afvloeiing via zwaartekracht naar de kunstmatige ecosystemen ;
 • Het aquatische ecosysteem: bekken met vrijstromend water, zonder substraat, zonder superieure vegetatie: microalgen, algen enz. (= lagunage) ;
 • Het semi-aquatische ecosysteem: bestaat uit moerasplanten die geworteld zijn in een substraat. Het water circuleert door het substraat (horizontale stroming) en langs het oppervlak (zichtbaar water) ;
 • Het landecosysteem: bestaat uit struiken die in een substraat gepland zijn. Het water circuleert onder het substraat ;
 • In de laatste fase wordt de waterstroom verspreid over verschillende landecosystemen

MHEA

Gemengde technieken (intensief + extensief)
De INCOMATS-techniek van de zoo van Planckendael

Het INtegrated COnventional MAcrophyte Treatment System werd ontworpen op basis van twee zelfstandige en geïntegreerde systemen: een Biorotor met actief slib en moerasbekkens met helofyten.

INCOMATS

De techniek van de Living Machine / Eco-Machine
 • Dit concept integreert intensieve technologieën (bezinking, oxygenatie, biologische filters enz.) in het eigenlijke ontwerp van de bekkens die gebruikt worden voor de extensieve technieken (drijvende en onderwaterplanten).
 • Verschillende kunstmatige ecosystemen worden in de vorm van cellen met elkaar verbonden in een serre die zorgt voor de optimale omstandigheden voor de groei van planten en voor zuivering.

 • Bekkens met grote watervolumes, kunstmatig belucht en beplant met drijvende macrofyten.

Eco-Machine

Techniek ontwikkeld voor de Sidwell-school (VS)

In de Sidwell-school te Washington (VS) wordt zuivering met als doel recyclage van het afvalwater gerealiseerd aan de hand van extensieve technieken (aangelegde moerassen die voornamelijk bestaan uit met riet beplante bekkens), ingeplant in opeenvolgende terrassen en gecombineerd met een behandeling via biologische filters (vaste aerobe biomassa).

Sidwell-school

> Kiezen > Synthese van de argumenten van de duurzame keuze

bijgewerkt op 23/11/2016

Code n° : G_WAT04 - Thema's : Water - Gerelateerde project components : Afvalwater | Elektriciteit | Omgeving | Flora | Vloer