image_test

Woordenlijst

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
Aangrenzende onverwarmde ruimte

(ou AOR) Een aangrenzende onverwarmde ruimte is ofwel: een luchtlaag met een dikte groter dan 30cm, geïntegreerd in een constructiedeel, een ruimte die niet tot een beschermd volume behoort en die...

lire la suite

Aanpassingsprofielen

Aluminium of houten aanpassingsprofielen worden over het algemeen gebruikt in de context van de renovatie van ramen. Met deze oplossing is het mogelijk om dubbel glas op het bestaande raamkader te plaatsen en de luchtdichtheid te verbeteren, zonder dat het nodig is om het venster volledig te vervangen. (http://www.wtcb.be/)


Aanslag

Deel van de sponning dat evenwijdig loopt met de beglazing.


Aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaar is een buis of buizennetwerk in de grond waardoorheen de luchttoevoer van het gebouw wordt aangezogen. Op deze manier wordt de aangezogen lucht door de grond afgekoeld.


Abiotisch

Verwijst naar de fysisch-chemische factoren van een ecosysteem of biologisch proces, niet-levende elementen. Ook wel een omgeving genoemd die ongeschikt is voor het leven.

lire la suite

Absolute luchtvochtigheid

De hoeveelheid water in de lucht, uitgedrukt in [g/kg] lucht. Hoe warmer de lucht is, hoe meer waterdamp deze kan bevatten voordat de verzadigingslimiet is bereikt. Dezelfde absolute luchtvochtigheid komt dus overeen met verschillende relatieve luchtvochtigheden, afhankelijk van de luchttemperatuur.


Absorptie van materialen

Een natuurverschijnsel, eigen aan niet-doorzichtige materialen, die alle elektromagnetische golven die ze doorkruisen, verzachten. De absorptiewaarde varieert afhankelijk van de golflengte van het invallende licht, wat de kleur van het materiaal geeft.


Achtergrondgeluidniveau

Geluidsdrukniveau (L Aeq T) in afwezigheid van de werking van de onderzochte geluidsbron.


Actieve mobiliteit

Alle verplaatsingswijzen zonder motor: te voet, per fiets, op rollers, skates, per step, enz.


Adiabatische luchtkoeling

Een methode om lucht te koelen door warme lucht door een vochtige warmtewisselaar te voeren met behulp van een luchtbehandelingsunit. De energie die nodig is voor de verdamping van het water wordt onttrokken aan de warme lucht, die daardoor afkoelt.


Adiabatisch potentieel

Adiabatisch potentieel is de mogelijkheid van de lucht om adiabatische gekoeld te worden. Adiabatische koeling werkt volgens het principe dat de lucht afkoelt als er water in verdampt wordt. Hoe meer water erin verdampt kan worden, hoe groter het adiabatisch potentieel. Lucht met een hoge relatieve vochtigheid heeft bijgevolg een klein adiabatisch potentieel. Lucht met een lage relatieve vochtigheid (bv. 45%) heeft een groot adiabatische potentieel. Daarnaast, kan bij indirecte adiabatische koeling de temperatuur van de afvoerlucht slechts warmte opnemen zolang deze in temperatuur kan afgekoeld worden tot onder de temperatuur van de toevoerlucht. (De laagste temperatuur die theoretisch in de afvoerlucht bereikt kan worden is de natteboltemperatuur.) Doordat indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar dit afkoelingsproces continu herhaalt is het potentieel van indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar hoger dan bij indirect adiabatische koeling voor de platen warmtewisselaar.


Aeroob

Verwijst naar een organisme dat zuurstof nodig heeft om te overleven.

lire la suite

Afdichtingsbarrière

Het luchtdichte volume wordt afgebakend door de afdichtingsbarrière. Net als bij de isolatie moet ze continu zijn vormgegeven voor alle vlakken en doorsneden. Kan zich op om het even welke plek van de bouwmantel bevinden: aan de buitenzijde van het isolatiemateriaal moet ze waterdampdoorlatend zijn; aan de binnenzijde van het isolatiemateriaal vormt ze een dampwerend membraan.


Afnameprofiel

Het afnameprofiel is de hoeveelheid sanitair warm water die in het gebouw wordt afgenomen.


Aftappunt

Punt waar sanitair warm water door de gebruikers wordt gebruikt.


Afvloeiingscoëfficiënt

Verhouding tussen de hoogte van het afvloeiende water aan de uitgang van een oppervlak dat als netto-regen wordt beschouwd en de hoogte van het neergeslagen water dat bekend staat als bruto-regen.


Afvoerdebiet van het perceel

Som van de geregelde debieten van  hemelwater buiten het perceel tijdens en na de neerslag.. Uitgedrukt in [l/s] of [l/s/ha.]


Agrobosbouw

Een praktijk waarbij bomen en voedselgewassen en/of kweek op hetzelfde perceel worden gecombineerd.


Agro-ecologie

Een landbouwproductiesysteem dat erop gericht is de druk op het milieu te verminderen en de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden.


Akoestische correctie

Aanpassing van de akoestische absorptie- en reflectiecapaciteit van een of meer wanden door in te werken op hun textuur, reliëf, geometrie en bekledingsmaterialen. De akoestische correctie isoleert geen geluid, maar vermindert de echo en nagalm.


Akoestische ontkoppeling

Onderbrekingen tussen de elementen van een constructie om de verspreiding van geluid door trillingen te voorkomen. Dit kan bv. aan de hand van elastische stroken rondom de wanden, door dilatatievoegen en ophangingen tegen trillingen. Stijve mechanische verbindingen zijn een bron van geluidsvoortplanting.

lire la suite


Akoestische verzwakkingsindex

Gewogen akoestische verzwakkingsindex van een bouwelement.


Algemeen laagspanningsbord

Schakelbord voor grote elektrische installaties dat de toevoer van stroom van het net verbindt met de distributie ervan in een gebouw.


Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)

Reglement tot vaststelling van alle technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

lire la suite

Alternatief beheer van afvalwater

Gebruik van extensieve technieken voor de zuivering van afvalwater dat door een site wordt geproduceerd, gebaseerd op de transformatie en assimilatie van de huishoudelijke polluenten door de aquatische voedselketens in beplante, waterdichte bassins.

lire la suite

Anaerobie

Verwijst naar de aanwezigheid van een omgeving of organisme zonder zuurstof.

lire la suite

Anoxie

Hiermee wordt een aquatisch milieu bedoeld dat nagenoeg geen opgeloste zuurstof bevat.


Aquaponics

Een gewasproductietechniek tussen hydrocultuur en aquacultuur, waarbij water circuleert tussen het vis- en plantencompartiment (in een gesloten of halfgesloten circuit) om de voedingsstoffen van de visuitwerpselen naar de planten over te brengen.

lire la suite

Atrium

Volume van een gebouw met een grote hoeveelheid glas, bestemd voor het onthaal of de distributie in het gebouw. Het kan worden gebruikt als lichtput, als thermische buffer tussen twee gebouwen of als passieve airconditioning als het niet wordt verwarmd of gekoeld.


Boven aan de pagina