image_test

Woordenlijst

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
Aan de constructie van een gebouw gebonden CO2-uitstoot

CO2-emissies als gevolg van de ontginning, de productie, het transport, de toepassing en de opruiming van de materialen en componenten van het gebouw. De berekening van deze emissies kan eenvoudig of gedetailleerd zijn.


Aangepast gebouw

Toegankelijk gebouw dat per direct beantwoordt aan de specifieke behoeften van een persoon, door hem/haar toe te laten zonder belemmering erin te circuleren en autonoom alle functies ervan te gebruiken. Specifieke inrichtingen en een gepaste dimensionering moeten dus voorzien zijn. Het wordt dus aangepast van bij het ontwerp (bouw of renovatie) of vanuit een aanpasbaar gebouw.


Aangrenzende onverwarmde ruimte

(ou AOR) Een aangrenzende onverwarmde ruimte is ofwel: een luchtlaag met een dikte groter dan 30cm, geïntegreerd in een constructiedeel, een ruimte die niet tot een beschermd volume behoort en die...

lire la suite

Aanpasbaar gebouw

Toegankelijk gebouw waarbij vanaf de start van de bouw (of renovatie) rekening is gehouden met het feit dat iedereen vroeg of laat beperkt mobiel kan worden. Het principe van een aanpasbaar gebouw is dat het via enkele eenvoudige ingrepen kan worden getransformeerd tot een gebouw dat aangepast is aan de bijzondere behoeften van bepaalde gebruikers ervan.


Aanpassingsprofielen

Aluminium of houten aanpassingsprofielen worden over het algemeen gebruikt in de context van de renovatie van ramen. Met deze oplossing is het mogelijk om dubbel glas op het bestaande raamkader te plaatsen en de luchtdichtheid te verbeteren, zonder dat het nodig is om het venster volledig te vervangen. (http://www.wtcb.be/)


Aanslag

Deel van de sponning dat evenwijdig loopt met de beglazing.


Aantal evenementen (N)

Aantal keren per uur dat het Spte-niveau werd overschreden. Dit concept wordt gehanteerd in de besluiten over het geluid van ingedeelde installaties en buurtlawaai.


Aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaar is een buis of buizennetwerk in de grond waardoorheen de luchttoevoer van het gebouw wordt aangezogen. Op deze manier wordt de aangezogen lucht door de grond afgekoeld.


Abiotisch element

Niet-levend element in een ecosysteem of een biologisch proces, bijvoorbeeld water, lucht, aarde, temperatuur. Deze elementen treden op onder invloed van de fysieke en chemische componenten van de omgeving.


Absolute luchtvochtigheid

Hoeveelheid water die in de lucht aanwezig is, uitgedrukt in gram water per kilogram lucht. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp hij kan bevatten vooraleer zijn verzadigingslimiet te bereiken. Eenzelfde absolute vochtigheidswaarde zal dus overeenkomen met verschillende relatieve vochtigheidsgraden, afhankelijk van de luchttemperatuur. De relatie tussen temperatuur, absolute vochtigheid en relatieve vochtigheid wordt weergegeven in het diagram van Mollier.


Absorptie van materialen

Een natuurverschijnsel, eigen aan niet-doorzichtige materialen, die alle elektromagnetische golven die ze doorkruisen, verzachten. De absorptiewaarde varieert afhankelijk van de golflengte van het invallende licht, wat de kleur van het materiaal geeft.


Accidentele vervuiling

Occasionele, toevallige vervuiling na een accidenteel lek of door wild storten.


Actieve mobiliteit

Verplaatsing zonder andere energievorm dan menselijke energie (dus zonder motor: te voet, per fiets, op rollers, skates, per step…).


Adaptief comfort

Een nieuwe benadering, die de marges van de comforttemperatuur definieert, op basis van statistische studies op grote schaal. Deze benadering biedt de ontwerpers praktische leidraden met wetenschappelijke fundamenten. Ze maakt het mogelijk om de resultaten van de berekeningen te nuanceren op basis van de PMV- en PPD-indexen, want ze definieert de marges van de comforttemperatuur voor verschillende types van vertrekken. Bovendien houdt ze onrechtstreeks rekening met parameters zoals de temperatuur van de wand en de luchtverplaatsing.


Adiabatische koeling

Adiabatische koeling is een principe waarbij de lucht wordt afgekoeld door er water in te laten verdampen. Als men dit systeem in een luchtgroep installeer kan men de toevoerlucht afkoelen.


Adiabatische luchtkoeling

Dit is een van de goedkoopste en minst energieverbruikende methodes voor de afkoeling van lucht voor de industrie en de dienstensector. De werking is heel eenvoudig. Het systeem maakt gebruik van een ventilator, die de warme lucht via een vochtige warmtewisselaar doet stromen (http://www.adbsys.fr/)


Adiabatisch potentieel

Adiabatisch potentieel is de mogelijkheid van de lucht om adiabatische gekoeld te worden. Adiabatische koeling werkt volgens het principe dat de lucht afkoelt als er water in verdampt wordt. Hoe meer water erin verdampt kan worden, hoe groter het adiabatisch potentieel. Lucht met een hoge relatieve vochtigheid heeft bijgevolg een klein adiabatisch potentieel. Lucht met een lage relatieve vochtigheid (bv. 45%) heeft een groot adiabatische potentieel. Daarnaast, kan bij indirecte adiabatische koeling de temperatuur van de afvoerlucht slechts warmte opnemen zolang deze in temperatuur kan afgekoeld worden tot onder de temperatuur van de toevoerlucht. (De laagste temperatuur die theoretisch in de afvoerlucht bereikt kan worden is de natteboltemperatuur.) Doordat indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar dit afkoelingsproces continu herhaalt is het potentieel van indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar hoger dan bij indirect adiabatische koeling voor de platen warmtewisselaar.


Aeroob

Verwijst naar de condities van een watermilieu waar zuurstof aanwezig is. Aerobe organismen gebruiken de aanwezige zuurstof om te overleven. Tegengestelde van anaeroob.


Afdichtingsbarrière

Het luchtdichte volume wordt afgebakend door de afdichtingsbarrière. Die afdichtingsbarrière • Moet continu zijn vormgegeven voor alle vlakken en doorsneden (net als de isolatie) • Kan zich op om het even welke plek van de bouwmantel bevinden o Indien aan de buitenzijde van het isolatiemateriaal = waterdampdoorlatend o Indien aan de binnenzijde van het isolatiemateriaal = dampwerend membraan


Afnameprofiel

Het afnameprofiel is de hoeveelheid sanitair warm water die in het gebouw wordt afgenomen.


Aftappunt

Een aftappunt is een punt waar sanitair warm water door de gebruikers wordt gebruikt (bijvoorbeeld een warmwaterkraan).


Afvloeiingscoëfficiënt

De afvloeiingscoëfficiënt is een gemiddelde waarde die zeer sterk varieert volgens de aard van de bodem, zijn bedekking, zijn aanvankelijke vochtigheid, de helling, de duur van de neerslag en zijn niet-lineaire intensiteit in de tijd.


Afvloeiingscoëfficiënt van de oppervlakken

De afvloeiingscoëfficiënt van de oppervlakken [% of schaal van 0 tot 1]: het gedeelte van het op een oppervlak gevallen hemelwater dat zal bijdragen tot de afvloeiing en dat op het perceel moet worden beheerd. Elk oppervlak dat neerslag ontvangt, wordt gekenmerkt door een afvloeiingscoëfficiënt die afhangt van de ruwheid van het materiaal van het oppervlak, de helling, de verzadiging van de bodem, de bodembedekking enz.


Afvoerdebiet van het perceel

Som van de geregelde debieten van  hemelwater buiten het perceel tijdens en na de neerslag.. Uitgedrukt in [l/s] of [l/s/ha.]


Akoestisch comfort

De bescherming tegen hinderlijke geluiden die afkomstig zijn van binnen of buiten het gebouw en de kwaliteit van de lokale geluidsomgeving.


Akoestische correctie en akoestische isolatie

Om het gewenste akoestische comfortniveau te verkrijgen, kan het nodig zijn om, afhankelijk van de situatie, een akoestische correctie uit te voeren in een vertrek en/of een akoestische isolatie tussen twee of meer vertrekken van een gebouw:

  • We spreken over akoestische correctie wanneer we de absorptie- en weerkaatsingscapaciteit van een of meerdere wanden wijzigen door in te grijpen in hun structuur, hun reliëf, hun geometrie en de bekledingsmaterialen.
  • We spreken over akoestische isolatie wanneer we oplossingen toepassen om de transmissie van het geluid doorheen de wanden te beperken door in te grijpen in hun structuur zelf.

Belangrijk: de akoestische correctie isoleert geen geluid, maar doet de echo en de nagalm vervagen. De aanwezigheid van absorberende materialen in een ruimte verbetert de esthetica van het geluid, maar vermindert in niets het geluidsniveau, waargenomen in de aangrenzende ruimten.


Akoestische verzwakkingsindex van een wand

Akoestische verzwakkingsindex van een wand (R) : Het vermogen van een materiaal om de transmissie van luchtgeluiden te verhinderen, wordt beoordeeld door zijn akoestische verzwakkingsindex R (dB). Deze wordt in het laboratorium bepaald en komt overeen met het verschil tussen de akoestische drukniveaus die heersen in het vertrek van emissie en van ontvangst, waaraan een correctiefactor wordt toegevoegd om rekening te houden met de oppervlakte van het materiaalmonster en de nagalm in het vertrek.


Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) heeft betrekking op de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en op de hygiëne van het werk en de werkplaats. Het is dus alleen van toepassing op de werkgevers en de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk.


Alternatief beheer van afvalwater

Alternatieve manier om de zuivering van afvalwater, geproduceerd door een site, te verzekeren. Deze benadering doet een beroep op extensieve technieken, waarbij wordt gekozen voor een natuurlijke behandeling zonder mechanische, chemische of energetische tussenkomst, of met een beperkte tussenkomst (eventueel met een hefpomp). De extensieve zuiveringstechnieken zijn gebaseerd op de transformatie en assimilatie van de huishoudelijke polluenten door de voedselketens in beplante, waterdichte bassins. Deze technieken worden vaak verzameld onder de algemene term 'aanleg van waterbekken', die zowel naar de technieken als naar het specifieke zuiveringsprocedé verwijst.


Amplitude en golflengte van een elektromagnetische golf

De amplitude en golflengte van een elektromagnetische golf Vanuit het nulpunt klimt de golf tot een positief maximum; vervolgens daalt hij terug via nul tot op een negatief minimum waarna hij weer stijgt tot het nulpunt. Dit hele parcours stemt overeen met één cyclus en stelt zo de golflengte voor. Bron: ELIA, Elektrische en magnetische velden en hoogspanningslijnen


Anaerobie

Deze term verwijst naar een totale afwezigheid van zuurstof in het aquatisch milieu (totale asfyxie). Deze situatie leidt tot gisting.


Anoxie

Hiermee wordt een aquatisch milieu bedoeld dat nagenoeg geen opgeloste zuurstof bevat. De bacteriën moeten hun zuurstof elders halen (zuurstof gecombineerd met nitraten), wat niet het geval is bij anaerobie.


ATG's en ETA's

ATG's, ETA's: nationale, technische goedkeuringen (ATG voor België) voor materialen, producten, bouwsystemen en installateurs. Terwijl de Europese technische goedkeuringen (ETA's) beperkt zijn tot het reglementaire en tot de Europese Richtlijn 89/106/EEG, zijn de nationale, technische goedkeuringen (ATG's) vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken in acht worden genomen om te bepalen of hetgeen wordt beoordeeld, geschikt is om voor de beoogde toepassingen te gebruiken. Als algemene regel vereisen de nationale, technische goedkeuringen een certificatie volgens systeem 5 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), uitgevoerd door certificatie-instellingen, aangeduid door de BUtgb, terwijl de conformiteitsbeoordeling voor de Europese, technische goedkeuringen gebeurt overeenkomstig de systemen, vastgelegd in de toepasselijke beschikkingen van de Europese Commissie, en uitgevoerd wordt door derden die hiertoe door hun lidstaat werden erkend en die werden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 89/106/EEG (bron: http://www.BUtgb.be)


Atrium
  • De term 'atrium' verwijst oorspronkelijk naar het voornaamste deel van de traditionele, Romeinse woning, vanwaar de ruimtelijke indeling van het huis vertrekt en dat verlicht wordt door een vierkante opening (compluvium) aan het formeel van het dak. Bij uitbreiding is een atrium ook een volume van het gebouw met veel glas, over het algemeen over meerdere niveaus verspreid, bestemd voor het onthaal of de distributie in het gebouw. Het kan de volgende functies vervullen: een natuurlijke lichtbron in het midden van het gebouw (een lichtput);
  • een thermische bufferruimte tussen twee gebouwen;
  • een passief klimatisatie-instrument, als het niet verwarmd of afgekoeld wordt.

Een atrium kan echter ook een onverzadigbare energievreter zijn, als overwogen wordt om het op te warmen en/of af te koelen.


Auditieve handicap (doven en slechthorenden)

Auditieve handicap: volledig gehoorverlies is zeldzaam. De meeste auditief gehandicapten behouden een zeker vermogen om te horen, dat reëel kan worden versterkt door middel van oorapparaatjes. Afhankelijk van het geval gaat deze handicap al dan niet gepaard met spraakproblemen.


Boven aan de pagina