Terug naar

Opslagbedden

Opslagbedden (of reservoirstructuren) maken de tijdelijke opslag mogelijk van water tussenin de materialen waaruit ze bestaan. Ze zijn van geringe diepte en zijn samengesteld uit drainerende materialen zoals grind (aggregaten), geëxpandeerde klei en verdichte steenwol. Eenmaal opgeslagen, kan het water vervolgens rechtstreeks in de bodem worden geïnfiltreerd en/of naar een vooraf bepaalde afvoerput worden gestuurd. Een bijzonder geval van deze structuren zijn de SAUL (ultralichte alveolaire structuren), die zich onderscheiden door hun veel hogere vacuümindex. Deze laatste worden behandeld in een speciale rubriek.

Hoe werkt een opslagbed precies?

Opslagbedden hebben twee functies: ze zorgen ervoor dat gebruikers aan de oppervlakte vrij kunnen circuleren en verlagen de piekdebieten van de afvloeiing door tijdelijk regen op te slaan in de structuur. Op wegen met deze reservoirstructuren wordt bijvoorbeeld tegelijkertijd circulatie van verschillende voertuigen en beheer van regenwater verzekerd.

Doorsnede draineerbed© Leefmilieu Brussel

Infiltrerende opslagbedden: links, poreuze parking; rechts, weg met reservoirstructuur met zijwaartse waterlozing

Infiltrerende reservoirstructuren: links, poreuze parking; rechts, weg met reservoirstructuur met zijwaartse waterlozing© Architecture et Climat - LOCI - UCL

Welke vacuümindex kan bereikt worden door opslagbedden?

De vacuümindex van een opslagbed kan variëren tussen:

Wat zijn de voordelen van opslagbedden?

Opslagbedden hebben de volgende voordelen:

 • ze nemen zeer weinig grond in beslag, omdat ze een dubbele functie hebben als funderingslaag en als voorziening voor regenwateropslag. Het grondoppervlak blijft beschikbaar, wat bijzonder interessant is voor dichte stadsomgevingen ;
 • doeltreffende zuivering van de deeltjes in suspensie omdat de verontreinigende stoffen kunnen bezinken.

Infiltrerende opslagbedden hebben bovendien dezelfde voordelen als infiltratievoorzieningen, zoals aanvulling van het grondwater en matiging van de afvloeiingspieken.

Welke types opslagbedden bestaan er?

Opslagbedden kunnen onderscheiden worden volgens verschillende criteria:

 • aanvoerwijze :
  • rechtstreeks, in geval van permeabele oppervlaktebedekking
   (open asfalt, poreus beton of poreuze straatstenen):
   Neerslag die op het oppervlak van de structuur (en eventueel op andere oppervlakken) valt, wordt rechtstreeks geïnfiltreerd door een doorlatende bedekking en dringt door in de onderliggende korrelige structuur. Dit is bijvoorbeeld het geval voor poreuze parkings en drainerende wegen. Deze aanvoerwijze heeft het voordeel dat verstopping door drijvende of grote elementen in de beheerstructuur wordt voorkomen; Werkings van het poreus bedekkingssysteem / draineerbed© Leefmilieu Brussel
  • onrechtstreeks  via lozing:
  • Bij ondoordringbare oppervlaktebedekking wordt het water opgevangen door een afvoerkolk, ondergaat het een primaire behandeling door bezinking en wordt het vervolgens in de structuur geloosd door middel van draineerbuizen.  Voor deze aanvoerwijze moet dus vóór de voorziening een systeem worden geïnstalleerd voor de bezinking of filtratie van drijvende stoffen of grote elementen die de draineerbuizen vroegtijdig kunnen beschadigen of verstoppen.
   Het is daarom raadzaam om de afvoerkolken van roosters te voorzien en de lozingsmond uit te rusten met omgekeerde bochten om verstopping door in het water gesuspendeerde materialen te voorkomen. Schema van een lozingsmond met omgekeerde bocht© Leefmilieu Brussel Lozingsmond met bezinking vóór draineerbed© Leefmilieu Brussel
 • afvoerwijze :
  • infiltratie ;
  • drainage, in geval dat infiltratie alleen niet volstaat of niet mogelijk is. Bij drainage wordt het water opgevangen door een lager gelegen draineerbuis en via een  debietregelaar afgevoerd naar een regenwaterafvoerput. Om de regenwateropslagcapaciteit van de drainerende structuren optimaal te benutten, kunnen achter die structuren kijkgaten met overlooppijpen worden geïnstalleerd. Ze maken een progressieve belasting van elk van de constructies mogelijk tot aan de overloop in de pijp en zorgen voor lozing met gecontroleerd debiet via de uitlaatopening ;
  • gemengd (infiltratie/drainage). Schema van een afvoersysteem met een kijkgat voorzien© Leefmilieu Brussel

Illustratie van de verschillende types opslagbedden

 

Afvoertypes

Types

Infiltratie

Drainage

Infiltratiegrindbed met een poreus oppervlak voor insijpeling van het regenwater dat niet afvloeit

Infiltratiegrindbed met een poreus oppervlak voor insijpeling van het regenwater dat niet afvloeit - Infiltratie© Architecture et Climat - LOCI - UCL Infiltratiegrindbed met een poreus oppervlak voor insijpeling van het regenwater dat niet afvloeit - Drainage© Architecture et Climat - LOCI - UCL

Infiltratiegrindbed met poreus oppervlak voor insijpeling van het afvloeiingswater van de aangrenzende oppervlakken

Infiltratiegrindbed met poreus oppervlak voor insijpeling van het afvloeiwater van de belendende oppervlakken - Infiltratie© Architecture et Climat - LOCI - UCL Infiltratiegrindbed met poreus oppervlak voor insijpeling van het afvloeiwater van de belendende oppervlakken - Drainage© Architecture et Climat - LOCI - UCL

Infiltratiegrindbed met ondoorlatend oppervlak. Het afvloeiingswater van de aangrenzende oppervlakken wordt opgevangen en geloosd door afvoerkolken (lozingsmonden).

Infiltratiegrindbed met ondoorlatend oppervlak. Het afvloeiwater van de belendende oppervlakken wordt opgevangen en geloosd door kolken (lozingsmonden). - Infiltratie© Architecture et Climat - LOCI - UCL Infiltratiegrindbed met ondoorlatend oppervlak. Het afvloeiwater van de belendende oppervlakken wordt opgevangen en geloosd door kolken (lozingsmonden). - Drainage© Architecture et Climat - LOCI - UCL

Infiltratiegrindbed. Het afvloeiingswater wordt in het bed geloosd met behulp van een hoger gelegen dispersie-draineerbuis.

Infiltratiegrindbed. Het afvloeiwater wordt in het bed geloosd met behulp van een hoger gelegen dispersiedraineerbuis. - Infiltratie© Architecture et Climat - LOCI - UCL Infiltratiegrindbed. Het afvloeiwater wordt in het bed geloosd met behulp van een hoger gelegen dispersiedraineerbuis. - Drainage© Architecture et Climat - LOCI - UCL

© Architecture & Climat - LOCI - UCL

Waar kan een opslagbed worden geïnstalleerd?

Opslagbedden kunnen onder de volgende elementen worden geïnstalleerd:

 • binnenplaatsen, terrassen ;
 • tuinpaden ;
 • voetpaden, fietspaden ;
 • wegen, berijdbare wegen ;
 • parkeerplaatsen, garage-ingang (oprit) ;
 • enz.

In principe kunnen dergelijke voorzieningen onder verschillende structuren worden geïnstalleerd, zelfs onder andere structuren voor het beheer van het regenwater (groene ruimte, enz.). Het installeren van deze voorzieningen onder deze andere structuren vergroot het vertragingsvolume en bevordert de infiltratiecapaciteit. In een project kan dit de eventuele onmogelijkheid om voldoende begroeide ruimte te creëren zelfs compenseren.

Het is ook mogelijk om een drainerende structuur aanvullend op een wadi te voorzien.

Voorbeeld van een wadi die regenwater opvangt, met diffusie in de drainerende structuur onder een parking© Leefmilieu Brussel

Tot slot hebben we het over een drainerende greppel wanneer de structuur eerder lineair is. De greppel werkt volgens hetzelfde principe als het opslagbed en maakt het mogelijk om afvloeiingswater van aangrenzende ondoordringbare oppervlakken op te slaan of om de bodem te draineren. Drainerende greppels kunnen ook worden gebruikt voor de opslag van water uit aangrenzende gebieden zoals voetpaden, bermen en terrassen, of zelfs als extra opslag voor andere beheersstructuren (wadi's of andere) die onvoldoende volume bezitten of waar de doorlaatbaarheid onvoldoende is. De vacuümindex van een greppel kan dus verhoogd worden (zie Waterwegen).

Aandachtspunten voor het ontwerp van opslagbedden

Aandachtspunten voor de bedekking

Welke bedekking boven de opslagbedden moet worden geplaatst, hangt in de eerste plaats af van de toevoer van de structuur. We hebben immers gezien dat voor een onrechtstreekse toevoer (bijvoorbeeld door lozing), de bedekking ondoordringbaar kan zijn, terwijl de bedekking voor een rechtstreekse toevoer noodzakelijkerwijs doorlaatbaar moet zijn.

Bij doorlatende bedekkingen moeten de voegen worden gevuld met steenslag (korrelgrootte van enkele millimeters). Voor meer details over doorlaatbare bedekkingen, zie Voorziening | Waterdoorlatende verhardingen.

Vervolgens kan het type oppervlaktemateriaal gekozen worden op basis van het voorziene gebruik en de eventuele beperkingen voor het beheer:

 

Samenstelling van het bed

Hoogte van het bed

Opmerkingen

Onder een weg

Grind 20/60 => omgeven door geotextiel;

Geëxpandeerde klei => omgeven door geotextiel; installatie van een dragende laag.

Gemiddeld 60 cm voor grind 20/60. 

Installatie van sifonvormige scheidingswanden om de constructie te onderspannen en het afvoerdebiet te beperken. Als er geen regenwater wordt afgevoerd (geen afvoerput), wordt geen afvoeropening in de wand geplaatst. Voor een beter onderhoud moet om de 50 m een onderhoudsbuis worden voorzien.

Onder een oprit

Grind 20/60 => omgeven door geotextiel

Geëxpandeerde klei => omgeven door geotextiel; installatie van een dragende laag. 

Minimaal 60 cm voor grind 20/60 

Voor een duurzame structuur moet bij het installeren van een afvoerkolk een bezinkbak worden voorzien om gesuspendeerde deeltjes zoveel mogelijk tegen te houden, alsook een cassettefilter. Zorg ook voor een overlooprooster of een goot met rooster.

Onder groene ruimtes

Type drainerend. Geen dragende laag nodig.

Geen minimale diepte. 

Voor een duurzame structuur moet bij het installeren van een afvoerkolk een bezinkbak worden voorzien om gesuspendeerde deeltjes zoveel mogelijk tegen te houden, alsook een cassettefilter. Zorg ook voor een overlooprooster of een goot met rooster.

Aandachtspunten

 • Bij het ontwerp van de onderdelen van opslagbedden moet rekening houden worden met de volgende elementen:
  • compromis tussen de vacuümindex (wateropslagcapaciteit) en de druksterkte (belasting van de afdekking). Over het algemeen kiezen we voor een vacuümindex van 30% (grind, enz.), maar die kan met geprefabriceerde elementen zoals beton, steenwol en alveolaire modules hogere percentages bereiken ;
  • de hoogte van het drainerende materiaal kan worden aangepast aan het gebruik van de structuur waaronder het wordt geplaatst. Zo is bijvoorbeeld onder een berijdbare ondergrond zoals een oprit of parking, een minimale hoogte van 0,6 m nodig om de draagkracht van de structuur te waarborgen. Voor een drainerende structuur onder een niet-berijdbare ondergrond zoals fietspaden en speeltuinen, kan de hoogte van het drainerende materiaal minder dan 0,6 m bedragen;
  • gebruik van inerte materialen of materialen zonder deeltjes die het geïnfiltreerde water kunnen vervuilen :
   • de scheidingen (membranen, anti-vervuilend geotextiel,...) moeten bestaan uit materialen die weinig stoffen uitlogen. Deze scheidingen moeten niet systematisch worden gebruikt: ze zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk voor aanplantingen in volle grond ;
   • de drainerende materialen van de draineerbedden en aanaardingen mogen geen risico voor het leefmilieu inhouden. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van granulaat van banden voor het vullen bij werken van regenwaterbeheer niet toegelaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • de duurzaamheid van de gebruikte materialen, waarbij sommige uit natuurlijke materialen zijn vervaardigd (bv. grind),en andere uit synthetische materialen (bv. SAUL). De verbruikte energie voor de productie van de materialen kan dus significant verschillen. Ook de herkomst van de materialen (transportafstand) kan sterk verschillen. Daarom moet bij het maken van een keuze ook met deze elementen rekening worden gehouden; 
  • infiltrerende opslagbedden moeten in geotextiel worden gewikkeld en de continuïteit van het geotextiel rond de korrelstructuur moet worden gewaarborgd ('sok'-ontwerp);
  • de samenstellende materialen moeten vrij zijn van zand of moeten afkomstig zijn van  gewassen stenen, om te voorkomen dat de structuur onmiddellijk snel verstopt raakt;
  • het is belangrijk op te merken dat materialen zoals geëxpandeerde klei en SAUL te vermijden zijn in wegverhardingen, omdat ze op zich niet sterk genoeg zijn. Deze materialen moeten dus gecombineerd worden met een dragende laag (ondergrond);
 • de fundering en onderfundering moeten een ongebonden verharding hebben en dus geen hydraulische binding zijn;
 • er dienen tussenputten te worden geïnstalleerd voor het onderhoud van de opslagbedden. Om het onderhoud van het draineerbed en de bijhorende verontreinigingen te verminderen, is het nuttig een bezinkings- en eventueel filtratiesysteem te voorzien (opgelet: dit moet regelmatig worden verwisseld).  Er moet bovendien voor worden gezorgd dat deze elementen toegankelijk zijn door het voorzien van kijkgaten. Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden in de sectie “onderhoud”;
 • er moet een minimumafstand in acht worden genomen :
  • ten opzichte van bomen, gelijk aan de straal van de kruin bij volwassen bomen. Gebruik antiwortelvoorzieningen als u een risico vermoedt;
  • ten opzichte van kelders die niet waterdicht zijn;
  • tegenover de gekende verontreinigingen van de bodem en het grondwater in de directe omgeving, gezien het risico op verplaatsing van deze verontreiniging naar de infiltratiezone;
  • van 1 m tussen de bodem van het bouwwerk en de grondwaterspiegel.  Meer informatie is terug te vinden in het dossier, in de paragraaf over de diepte van de waterlaag;
 • wanneer een weg of een plein een grote oppervlakte heeft, is het mogelijk om scheidingswanden te maken om het regenwater beter te verdelen over de gehele structuur;
 • de drainerende materialen van de structuur moeten worden omgeven door geotextiel zodat er geen fijne deeltjes de structuur kunnen binnendringen. Dit garandeert de duurzaamheid van de constructie in de loop der tijd. Opslag onder weg met scheidingswand© Leefmilieu Brussel

Bijzonder geval: weg met reservoirstructuur

Een ander type/andere vorm van opslagbed kan worden gebruikt bij installatie onder een weg:

Reservoirstructuur voorbeeld© Leefmilieu Brussel

Specifieke aandachtspunten voor wegen met reservoirstructuur

 • De mechanische dimensionering van wegen met reservoirstructuur om weerstand te kunnen bieden tegen rolbelastingen, heeft vaak voorrang op de hydraulische dimensionering ;
 • het volledige netwerk moet bereikbaar zijn voor camera-inspectie en moet kunnen worden gereinigd door middel van water onder hoge druk voor regelmatig onderhoud om verstoppingen te beperken;
 • een slecht ontwerp kan gepast onderhoud onmogelijk maken, waardoor men beroep moet doen op zeer dure en vaak destructieve herstellende ingrepen ;
 • er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kwaliteit van het grondwater te vrijwaren, in het bijzonder bij druk wegverkeer. Daartoe moet de diepte van het grondwater tijdens de periode met het hoogste water (aanvulling) zorgvuldig worden vastgesteld.

Welk onderhoud moet worden voorzien voor opslagbedden en bijhorende constructies?

Opslagbedden

Voor lozingstructuren zijn twee soorten acties vereist:

 • regelmatige inspecties met een zorgvuldige observatie van de voorziening, in het bijzonder in de maanden na de eerste zware regenval.
  Om de 75 meter dient systematisch een inspectieluik te worden voorzien bij elke lozingsmond.
 • onderhoudswerkzaamheden zijn vereist voor de duurzaamheid en de goede werking van de voorziening:
  • verwijderen van drijvende en grote elementen op de kolkroosters;
  • leegmaken van de afvoerkolken;
  • wegpompen van sediment in de bezinkingskamers voordat ze de onderste generator van de draineerbuizen bereiken;
  • schoonmaken van sifons en kijkgaten.

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de regenval en de locatie. De structuren moeten zoveel als nodig geacht wordt, worden onderhouden. Een tweejaarlijkse interventie is op zijn minst wenselijk. Het is bovendien aangewezen om na zware regenval (gemiddelde frequentie van tien jaar) alle structuren te inspecteren.

Net als voor specifieke lozingstructuren, worden voor draineerbuizen twee soorten acties aanbevolen: in de eerste plaats kan een camera-inspectie worden overwogen en vergeleken worden met de inspectie die plaatsvond bij de oplevering van de werf. Bijkomend moeten de draineerbuizen jaarlijks worden gereinigd met water onder hoge druk.

Bijhorende constructies

De bijhorende structuren maken deel uit van de 'klassieke' engineering (opvangstructuren, doorvoerstructuren zoals kolken, kijkgaten, buizen enz.).

Deze structuren moeten zo vaak als nodig geacht wordt, gereinigd worden. Het is met name van groot belang:

 • om de watertoevoer- en -afvoeropeningen te controleren na het maaien van de omgeving en bij hevige regenval;
 • reinigen indien nodig door drijvend afval en sediment te verwijderen;
 • de aansluitputten en kijkgaten om de zes maanden te controleren;
 • indien nodig, te reinigen door de bezinkingsbodems van deze structuren schoon te maken;
 • slechte aansluitingen te controleren.

Indien de bezinkingsbodems te vaak gereinigd moeten worden, zou het kunnen dat de structuur stroomopwaarts niet goed werkt. Een diagnose om erosieverschijnselen op te sporen, is dan noodzakelijk.

Toezicht

Permanente visuele controle wordt aanbevolen om duidelijke anomalieën of vervuilingen op te sporen, zoals de typische glans van koolwaterstoffen of lozingen bij droog weer als gevolg van slechte afvalwateraansluitingen. Dit visuele aspect is extra belangrijk omdat het de bewoners van het terrein bewust maakt van het feit dat elke ongewenste lozing op het net wordt gedetecteerd.

Meer weten

In de Gids

Andere opslag- en infiltratievoorzieningen:

Voorziening | Droge bekkens of waterbekkens

Enkel infiltratievoorzieningen:

 • Voorziening | Doorlaatbare beplante oppervlakken
 • Voorziening | Doorlaatbare geharde oppervlakken
 • Voorziening | Infiltratieputten

Andere pagina's in verband met het thema regenwater:

Andere publicaties en instrumenten van Leefmilieu Brussel

Website

Bibliographie

 

Laatste herziening op 07/12/2022