Terug naar

Plan voor het beheer van het werfafval

Het afvalbeheerplan is het document dat alle maatregelen met betrekking tot het bouwafval structureert. Door het voor het begin van de werken op te stellen, kan het project zich goed voorbereiden op de fase van de follow-up op de bouwplaats. Het omvat de afvalinventaris en de elementen voor de follow-up, procedures en verklarende fiches voor de arbeiders, en andere nuttige documenten.

© Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Welke elementen moeten in de ontwerpfase aan bod komen om het bouwafval te beperken?

Tijdens de ontwerpfase maakt het projectteam strategische keuzes om het bouwafval te beperken. Ze hebben betrekking op:

 • de bouwprincipes, door de voorkeur te geven aan prefabricage, het werken met een vloerplan, mechanische montage in plaats van verlijming enz.;
 • de materialen, door de voorkeur te geven aan herbruikbare of recycleerbare materialen en, in mindere mate, door leveranciers te verkiezen die compacte of statiegeldverpakkingen aanbieden;

Het project kan hiervoor advies krijgen van gespecialiseerde studiebureaus of consultants en gebruikmaken van een geïntegreerd ontwerpproces om alle projectactoren erbij te betrekken en hen te laten samenwerken. Een analyse van de kosten tijdens de levenscyclus maakt bovendien een vergelijking mogelijk van de verschillende ontwerpopties voor het project. In deze fase wordt ook beslist of men in de bouwfase beroep zal doen op een milieucoördinator.

De gemaakte keuzes worden vervolgens in het eisenprogramma ingevoerd.

Meer informatie over het ontwerp van een gebouw dat weinig bouwafval oplevert, is te vinden in de volgende dossiers:

Welke punten worden in een afvalbeheerplan behandeld?

Het afvalbeheerplan moet voorafgaand aan de start van de werken worden opgesteld. Het behandelt de volgende punten:

 • Analyse van de reglementaire verplichtingen:

  • de milieuvergunning;

   • Men moet een milieuvergunning verkrijgen of een officiële verklaring indienen vooraleer bepaalde activiteiten of voorzieningen (ingedeelde inrichtingen) in gebruik mogen worden genomen.
   • Sommige bouwplaatsen zijn ingedeelde inrichtingen, net als de voorzieningen voor de afgifte, opslag en verwerking van afval. Afhankelijk van het type vergunning moeten specifieke procedures worden toegepast.
   • Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Milieuvergunning van Leefmilieu Brussel
  • De door Brudalex vastgelegde regels voor het afvalbeheer;
 • opstellen van een "voorafgaande inventaris" van op de bouwplaats geproduceerde afvalstoffen en materialen die bestemd zijn voor hergebruik (sloop, gebruikte nieuwe materialen enz.), met voor elk materiaal:

  • identificatie van de afvalstoffen of het materiaal volgens de EURAL-codes;
  • type :

   • materialen die kunnen worden hergebruikt (ter plaatse of op een andere bouwplaats);
   • gevaarlijk afval (asbest, gebruikte olie, tl-buizen, verfblikken, behandeld hout, batterijen, accu's en transformatoren enz.);
   • ander afval dat moet worden gesorteerd met het oog op recyclage;
  • geraamde hoeveelheden (meetstaat);

  Voorbeelden van voorafgaande inventarissen via de volgende link;

 • opstellen van een te volgen procedure voor gevaarlijk afval;
 • bepaling van de locatie van de opslagzones voor afval, met name op basis van de mogelijkheden om het ter plaatse te sorteren (aantal containers/type materialen die kunnen worden teruggewonnen enz.) en terbeschikkingstelling van containers die aangepast zijn aan het type terug te winnen afval (grootte, dekzeil enz.);
 • productie van verklarende fiches over de sortering van het afval op de bouwplaats;
 • opstellen van een planning voor de verwijdering van het afval;
 • benadering van wederverkopers met mogelijke belangstelling voor bepaalde materialen.

Meer informatie over de voor het begin van de werken te ondernemen acties is te vinden in het dossier |hergebruik-hertoepassing van bouwmaterialen.

Voorbeeld van hergebruikte materialen

 

© jajam_e / shutterstock.com

 

© HildaWeges Photography / shutterstock.com

 

© viewsphotos / shutterstock.com

 

Clos dupont © Benard Boccara

 

Rue de l'Est © Vanbustsele

 

Rue de l'Est © Vanbustsele

Wie ontwikkelt het afvalbeheerplan en zorgt voor zijn toepassing?

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werken is de milieucoördinator of een persoon van het projectteam die diens functies overneemt, verantwoordelijk voor het opstellen en later de uitvoering en follow-up van het afvalbeheerplan.

Hoe moet ik mijn afval tijdens de werken beheren?

Het beheer van het afval en de voor hergebruik bestemde materialen wordt vergemakkelijkt door het feit dat er tijdens de ontwerpfase over is nagedacht en dat voor het begin van de werken een afvalbeheerplan opgesteld is. Het beheer van het afval en de voor hergebruik bestemde materialen tijdens de werken omvat de volgende elementen:

 • sortering op de bouwplaats: PMD, papier/karton, wit en gekleurd glas, plantaardig afval, gevaarlijk afval, waaronder afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en afgewerkte olie;
 • bouw- of sloopafval kan ter plaatse worden gesorteerd of gemengd naar een erkende installatie worden getransporteerd om het te sorteren, zodat zoveel mogelijk bouwafval kan worden gerecycleerd;
 • bijhouden van een afvalregister of -inventaris op basis van de "voorafgaande inventaris" die voor het begin van de werken werd opgesteld. Dankzij deze inventaris kan men:

  • gevaarlijk en ongevaarlijk afval traceren binnen de vooraf gedefinieerde kanalen voor terugwinning/verwijdering;
  • gevaarlijke materialen en stoffen vooraf verwijderen, om zoveel mogelijk afval (met name inert afval) te kunnen recycleren;
  • een administratieve follow-up uitvoeren van het verwijderde afval met de inzameling van de borderellen en de verwerkingscertificaten die in het logboek van de milieucoördinator worden verzameld en gedurende 5 jaar worden bewaard;
  • met uitzondering van het vervoer van eigen afval naar een bijkomend inzamelpunt, of van minder dan 500 kg;
 • controleren of ter plaatse geen afval wordt verbrand / begraven;
 • de netheid van de site verifiëren;
 • toezien op een passende opslag van afvalstoffen die de bodem, de ondergrond en het water kunnen verontreinigen, en van gevaarlijk afval;
 • de effluenten van mobiele chemische sanitaire installaties (die als afval worden beschouwd) op passende wijze verwijderen en in geen geval in de riolering lozen;
 • de communicatie met en de bewustmaking en opleiding van de bedrijven en arbeiders op de bouwplaats verzekeren;

Meer informatie over de tijdens de werken te nemen maatregelen is te vinden in het dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal.

© Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie over het onderwerp:

Dossier | De ontmanteling van het gebouw organiseren

Leefmilieu Brussel website

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Website

Reglementering

Bijgewerkt op 12/02/2020