Terug naar

Berekening van de NEV van de EPW-eenheid NE en NGE

De EPB-software kan dus twee berekeningen uitvoeren:

Toelichtingen bij de berekening van de NEV van de NE en NGE EPW-eenheid

Aandacht
De berekening van de NEV van de NE en NGE EPW-eenheid die wordt gebruikt voor de eis inzake de NEV, is niet helemaal dezelfde als de berekening van de NEV die wordt gebruikt om het PEV te bepalen. Het verschil ligt in de hierna vermelde ventilatie-elementen.

De berekening van de NEV van de NE en NGE EPW-eenheid voor de eis inzake de NEV wordt uitgevoerd door de EPB-software op basis van een invoer die beperkt is tot de architecturale parameters:

 • waarbij men er standaard van uitgaat dat er een ventilatiesysteem D met een warmteterugwinningsvoorziening is geïnstalleerd, ongeacht het geplande ventilatiesysteem (A, B, C of D),
 • en met de volgende hypotheses:

  • een reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht rpreh,heat,zone z, naargelang het geval, gelijk aan één van de volgende waarden:

   • de berekende waarde als een ventilatiesysteem D met een recuperatierendement ηtest,p groter dan 80 % geïnstalleerd is,
   • 2019
    0,24 als een ventilatiesysteem D geïnstalleerd is met een ventilatiedebiet dat geregeld wordt op basis van een continue meting van de debieten,
   • 0.32 in de andere gevallen,
  • een afstelling van de installatie waarvan de factor mheat,sec i gelijk is aan 1 en een reductiefactor voor ventilatie freduc,vent,heat,sec i gelijk aan 1.
Aandacht
Deze elementen gelden niet als na te leven parameters maar vormen louter de door de EPB-software in aanmerking genomen hypothesen voor de berekening van de NEV van de NE en NGE EPW-eenheid wat de eis inzake de NEV betreft. De ontwerper kiest vrij de middelen om de door de EPB-software geafficheerde NEVmax (piste A of piste B) niet te overschrijden.

De EPW-berekeningsmethode beschreven in de bijlage EPW van het “Eisenbesluit” is van toepassing (zie Deel 9 Berekeningsmethoden – Hoofdst 2 EPW-methode).

De berekening van de NEV van de NE en NGE EPW-eenheid houdt rekening met de impact van de bouwknopen, volgens de methode A, B of C, naar keuze van de EPB-aangever, beschreven in de bijlage bouwknopen van het “Eisenbesluit” (zie Deel 9 Berekeningsmethoden – Hoofdst 5 Bouwknopen).

Bijgewerkt op 05/10/2020