Terug naar

De EPB-aangever

De EPB-aangever zoals gedefinieerd in het BWLKE is “elke natuurlijke of rechtspersoon die ertoe gehouden is de EPB-eisen na te leven en in wiens naam en voor wiens rekening de bouwwerkzaamheden of de renovatie worden (wordt) uitgevoerd”.

In de meeste gevallen is de EPB-aangever de EPB-aanvrager van de vergunning (de bouwheer), die ofwel eigenaar is van het te bebouwen terrein of het te renoveren gebouw, ofwel de promotor achter de uit te voeren werken.

Indien de oorspronkelijke EPB-aangever (EPB-aanvrager van de vergunning), bijvoorbeeld een promotor, een deel van het project tijdens de werken verkoopt of verhuurt, kan de nieuwe koper of huurder de EPB-aangever worden in de betekenis van het BWLKE en de EPB-aangifte indienen, voor zover er is voldaan aan de 3 voorwaarden die worden genoemd in artikel 2.2.11, §3 van het BWLKE:

  1. de verkoopakte of huurovereenkomst moet voorzien dat de koper of de huurder de EPB-aangever wordt,
  2. een tussentijds verslag, vergezeld van stavingsstukken, is bij de verkoopakte gevoegd, opgesteld door de EPB-adviseur of de architect en ondertekend door de verkoper of verhuurder en de koper of huurder. Het tussentijds verslag vermeldt alle maatregelen die zijn uitgevoerd of moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de EPB-eisen, alsook de berekening van de naleving van de EPB-eisen. Het tussentijds verslag vermeldt eveneens de persoon die belast is met de uitvoering van de verschillende maatregelen,
  3. de verkoper of verhuurder stelt de nodige informatie betreffende de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd of die voor zijn rekening werden uitgevoerd, ter beschikking van de koper of huurder met het oog op het opstellen van de EPB-aangifte.

Zolang er niet is voldaan aan een van deze drie voorwaarden, blijft de oorspronkelijke EPB-aangever (de EPB-aanvrager van de vergunning) verantwoordelijk voor de aangifte.

Bijgewerkt op 05/10/2020