Terug naar

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van de EPB-adviseur zijn ruimer dan de verantwoordelijkheden die in de EPB-regelgeving worden beschreven. Men maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van contractuele, extracontractuele en strafrechtelijke aard.

Om als EPB-adviseur te kunnen worden erkend, dient men een natuurlijke persoon te zijn en houder van een diploma van architect of ingenieur, dan wel een rechtspersoon die te allen tijde, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een samenwerkingsovereenkomst of een associatieovereenkomst, een natuurlijke persoon tewerkstelt die als EPB-adviseur is erkend (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden, B.S. 7 november 2013, p. 84571, art. 2, 2°). Overigens mag deze persoon, in theorie, de functies van EPB-adviseur, architect, ingenieur inzake stabiliteit of ingenieur inzake speciale technieken cumuleren. Zoals hierna toegelicht kan zijn aansprakelijkheid overigens meer omvatten dan enkel de EPB-aansprakelijkheid als EPB-adviseur, als gevolg van zijn status als professional (architect of ingenieur). Hoe dan ook kan de EPB-adviseur burgerrechtelijk aansprakelijk zijn op contractueel en extracontractueel vlak en in sommige gevallen kan hij ook strafrechtelijk aansprakelijk zijn.

In het kader van zijn opdracht kan de EPB-adviseur voor eenzelfde feit ook een verschillende aansprakelijkheid oplopen; dit is wat men samenloop van aansprakelijkheid noemt.

Samenvattende tabel van de soorten aansprakelijkheid en sancties

TYPES AANSPRAKELIJKHEID

MOGELIJKE SANCTIES

VOORBEELDEN

Contractueel

Reparatie in natura (uitvoering van het contract door in orde brengen) of door equivalent (schadeloosstelling).

BWLKE: Opschorting of intrekking van de erkenning van de EPB-adviseur.

Fout bij de berekening van de EPB-eisen met betrekking tot het project.

Fout bij de evaluatie en de vaststelling van de getroffen maatregelen om de EPB-eisen in acht te nemen.

Foutieve aangifte.

Extracontractueel

Reparatie in natura (uitvoering van het contract door in orde brengen) of door equivalent (schadeloosstelling).

BWLKE: Opschorting of intrekking van de erkenning van de EPB-adviseur.

Ontdekking van een fout bij het ontwerp van het gebouw zonder daar melding van te maken.

Schending van de wettelijke verplichtingen van de EPB-adviseur.

Schending van de toepasselijke normen inzake vertrouwelijkheid.

Strafrechtelijk

Voor de algemene inbreuken: sancties waarin het Strafwetboek voorziet.

BWLKE: gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar, geldboete van € 50 tot € 100.000 of slechts een van die straffen.

Alternatief: administratieve geldboeten van € 50 tot € 62.500.

Oplichting, valsheid in geschrifte, ...

Uitoefening van het beroep van EPB-adviseur zonder houder te zijn van een erkenning van de EPB-adviseur.

Opstellen van een EPB-aangifte die niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Bron: Leefmilieu Brussel

Bijgewerkt op 05/10/2020