Terug naar

Wijziging van tussenkomende partijen

De EPB-aangever meldt bij een Nieuwe, een met Nieuw Gelijkgestelde of een Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheid aan Leefmilieu Brussel of aan de uitreikende overheid voor Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden elke verandering van EPB-aangever, EPB-adviseur of architect wanneer die verandering plaatsvindt voordat de EPB-aangifte wordt ingediend.

Een verandering van EPB-aangever, bij verkoop of verhuur van een EPB-eenheid, ná de EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden EN vóór het indienen van de EPB-aangifte mag enkel plaats hebben als aan de drie voorwaarden vermeld in artikel 2.2.11, § 3 van het BWLKE is voldaan.

Laatste herziening op 05/10/2020