Voorzieningen voor de technieken in geval van overstroming

Technische installaties moeten worden beschermd tegen overstromingen. De elektriciteitskast en de installaties voor verwarming en sanitair warm water moeten hoog genoeg worden geplaatst. Een apart elektriciteitsnet moet ook worden overwogen voor ruimten die onder water kunnen komen te staan. De kokers voor de verschillende nutsvoorzieningen afdichten (gas, water ...), terugslagkleppen installeren en dompelpompen gebruiken om het water af te voeren, zijn andere maatregelen die moeten worden genomen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de brochure « Inondations – Réduire la vulnérabilité des constructions existantes » gepubliceerd door de Service Public de Wallonie / DGO 4, 2014.

Het elektrisch verdeelbord veiligstellen en een apart circuit voorzien voor overstromingsgevoelige ruimten.

Bedoelde gebouwelementen : elektriciteitsnet

Relevantie

Deze maatregel is bedoeld voor het indijken van de schade aan het elektriciteitsnet door het aantal elektrische installaties aanwezig in de overstromingsgevoelige niveaus te beperken.

Door de aan wateroverlast blootgestelde circuits los te koppelen kan men de overige circuits in het gebouw intact houden.

Beschrijving van de werken

De overstromingsgevoelige elektrische circuits worden losgekoppeld van de overige, hoger gelegen circuits. Het aparte – laagstgelegen – circuit moet duidelijk worden weergegeven (specifiek bord).

Het elektrisch verdeelbord en de teller moeten uiteraard op een niet-overstroombaar niveau worden geïnstalleerd.

De bekabeling van de gelijkvloerse verdieping moet bij voorkeur in het plafond zijn ingewerkt en de stopcontacten dienen zich op een veilige hoogte te bevinden. De circuits in de overstromingsgevoelige ruimten moeten uitgerust zijn met een differentieelschakelaar.

Uitvoering en aanbeveling

Deze op het eerste gezicht vrij eenvoudige aanpassingen vereisen vaak een nazicht van het volledige elektriciteitsnet van de woning. Doe daarvoor een beroep op een vakman.

De wijzigingen aangebracht aan het elektriciteitsnetwerk moeten worden opgeleverd door een erkende instantie.

De elektriciteitsmeter moet verplaatst worden door de netwerkbeheerder.

Kostprijs van de uitvoering €€

De installaties voor verwarming en sanitair warm water veiligstellen

Bedoelde gebouwelementen : verwarming

Relevantie

Deze maatregel is bedoeld om het risico op schade aan de technische onderdelen van de verwarmingsinstallatie te beperken en deze zo snel mogelijk terug in werking te stellen.

Beschrijving van de werken

Indien mogelijk moeten de verwarmingsketel, boiler, elektrische verdeelborden, circulatiepompen enz. op een niet-overstromingsgevoelig niveau worden geïnstalleerd.

Indien deze maatregel niet mogelijk blijkt (geen geschikte ruimte aanwezig), kan men de stookketel op een sokkel plaatsen, rekening houdend met de weerstand en stabiliteit van de ondergrond. In vele gevallen kan een wandketel worden overwogen die op een minder overstromingsgevoelige plaats komt te hangen. Gasketels bijvoorbeeld kunnen op de zolder worden geïnstalleerd.

Uitvoering en aanbeveling

Wanneer de verwarmingsketel aan vervanging toe is, dient men deze maatregel te overwegen.

Voor de uitvoering ervan is tussenkomst van een vakman vereist. Deze ingreep kan extra kosten met zich brengen: nieuwe schoorsteen, vervanging van de leidingen enz. Men moet deze zaken bekijken voor aanvang van de werken.

Kostprijs van de uitvoering €€€

De kokers voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, telefoon, water, gas enz.) afdichten

Bedoelde gebouwelementen : technische kokers op de overstromingsgevoelige niveaus

Relevantie

Met deze maatregel voorkomt men het binnendringen van water in het gebouw via de technische kokers of de wachtleidingen voor de technische voorzieningen.

Beschrijving van de werken

In moderne gebouwen wordt de toegang van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water of telefoon) ingebouwd in ruime kokers (met diameter tussen 90 en 110 mm) waardoor de potentiële toegangskanalen voor binnendringend water behoorlijk groot zijn.

Men dient deze kokers systematisch af te sluiten om te vermijden dat de voorgaande getroffen maatregelen een maat voor niets zijn.

Men moet stoppen voorzien om de kokers waterdicht te maken. Deze kunnen bestaan uit een betonlaag of worden afgedekt met een waterdichte beschermkap.

Het spreekt voor zich dat deze maatregel niet van toepassing is voor leidingen die niet mogen worden afgedicht (afvoer, ventilatie enz.). Wat deze laatste betreft, verwijzen wij naar punt 9 en 10.

Uitvoering en aanbeveling

Een overzicht van de technische circuits moet een beeld weergeven van de eventuele toegangswegen voor binnendringend water. Vraag het advies van een vakman om de toevoerpunten van deze kokers te lokaliseren.

Kostprijs van de uitvoering €

Terugslagkleppen installeren

Bedoelde gebouwelementen : riolering van het gebouw

Relevantie

Terugslagkleppen dienen om te voorkomen dat vuil water afkomstig van de afvoerbuizen, toiletten, riolering enz. de woning terug kan instromen.

Beschrijving van de werken

Een terugslagklepsysteem dient om het afvalwater af te voeren maar verhindert het terugstromen ervan (van buiten naar binnen). Er bestaan verschillende soorten terugslagkleppen (met rubberen dichting, met zelfdichtend deksel, met dubbele schijf, met kogelklepafdichting, met concentrische schijven). Ze kunnen in een binnen- of buiteninspectieput (die in dat geval waterdicht moet zijn) worden geïnstalleerd op de plaats waar de riolering de woning binnenkomt.

Regelmatig onderhoud door een vakman is noodzakelijk.

Uitvoering en aanbeveling

De uitvoering van dit soort voorzieningen moet steeds worden toevertrouwd aan een vakman. Het is mogelijk dat de toestemming van de waterzuiveringsbeheerder hiervoor vereist is. Te veel terugslagkleppen op een en hetzelfde netwerk kan immers leiden tot een overdruk op het net bij een overstroming (wanneer het water massaal de leidingen binnenstroomt die een dergelijk debiet niet aankunnen).

Controleer de capaciteit van de leiding die bestand moet zijn tegen de ontstane overdruk. Daarom raden wij aan deze werken aan een vakman over te laten.

Kostprijs van de uitvoering €€

Dompelpompen inzetten om het water af te voeren

Bedoelde gebouwelementen : technische uitrustingen en installaties

Relevantie

Een dompelpomp wordt gebruikt om het waterniveau binnen in het gebouw onder controle te houden. De pomp zorgt er tevens voor dat men het water dat langs de schotten en onder het gebouw binnendringt, onder controle kan houden. Na de overstroming kan men het aanwezige water sneller verpompen waardoor de schoonmaak een stuk vlotter verloopt.

Beschrijving van de werken

De pomp moet op een laag punt worden geplaatst. Dit kan onder meer door het uitgraven van een inspectieput, steeds in de laagstgelegen ruimte van de woning. De elektrische aansluiting en idealiter ook de bediening van de pomp moeten zich in een watervrije omgeving bevinden, op een plaats die toegankelijk is voor de hulpdiensten en de bewoners.

De waterafvoer moet zich boven het overstromingsgevoelige niveau bevinden zodat dit geen risico vormt voor waterindringing.

Uitvoering en aanbeveling

De plaatsing van een dompelpomp vereist geen ingrijpende werkzaamheden.

Als het waterpeil stijgt kan strijd leveren tegen waterniveaus van meer dan 70 cm slecht uitpakken omdat de wanden het kunnen begeven (ramen bijvoorbeeld).

Het is eveneens belangrijk om het water na de overstroming niet te snel te verpompen. De verzadigde bodem en het gebruik van een pomp kunnen effectief differentiële zettingen veroorzaken rondom de woning.

Kostprijs van de uitvoering €

Vergeet niet de werking van de pomp regelmatig te controleren en vooral bij aankondiging van overvloedige regenval.

Geef de voorkeur aan een pomp met aanzuiging en automatische ontsteking. Deze voorzorgsmaatregel moet onaangename verrassingen door overstroming vermijden bij afwezigheid van de bewoners. 

Bijgewerkt op 22/03/2017