EPB-bestemming

Het begrip "EPB-bestemming" is vanaf 1 juli 2017 niet meer in een wettekst gedefinieerd, maar wordt nog altijd gebruikt in de algemene gangbare betekenis, m.a.w. om het type van gebruik van een EPB-eenheid te verduidelijken.

De voormalige bestemmingen (Gemeenschappelijk residentieel, Kantoren en diensten, Onderwijs, Gezondheidszorg, Cultuur en ontspanning, Restaurants en cafés, Handelszaken of Sport) worden voortaan gegroepeerd in een Niet-Residentiële EPB-eenheid onder de vorm van één of meerdere functionele delen. De onderverdeling van dit type van eenheden in functionele delen wordt in deel 5 – Hfdst. 6 beschreven.

Bijgevolg is bijlage I “Bestemmingen” van het Eisenbesluit vanaf 1 juli 2017 niet meer van toepassing voor het deel EPB-werkzaamheden. Vanaf deze datum worden de bestemmingen (of de verschillende types van EPB-eenheden) bepaald in het "Richtlijnenbesluit” en zijn ze voortaan met 4, namelijk:

  • EPB-Wooneenheid (WE),

  • Niet-Residentiële EPB-eenheid (NR),

  • EPB-eenheid Gemeenschappelijk Deel (GD),

  • EPB-eenheid Andere (A).

De bestemming verdeelt het gebouw in EPB-eenheden.

De bestemming en de aard van de werken bepalen, per EPB-eenheid:

  • de na te leven EPB-eisen,

  • de te gebruiken EPB-berekeningsmethodes, EPW of EPN.