Bestek

Elementen die moeten worden opgenomen in het bestek voor de uitvoering van de werken

Leefmilieu Brussel geeft een referentiekader uit met een overzicht, in de vorm van een checklist, van de onmisbare elementen die men dient op te nemen in een bestek voor de uitvoering van installatiewerken voor een thermisch zonnesysteem voor de productie van warm water.

Het is bedoeld om de opdrachtgever van de technische studie de zekerheid te geven dat het bestek voor de uitvoering van de werken alle essentiële elementen voor de realisatie van de installatie zal bevatten.

Meer informatie over zonthermisch installatie - aandachtspunten bij het opstellen van het lastenboek voor de uitvoering van installatiewerken

Modelbestek voor de installatie van een zonnesysteem met resultaatsgarantie

Een door Leefmilieu Brussel uitgegeven modelbestek beschrijft de algemene technische bepalingen voor het ontwerp van een groot thermisch zonnesysteem voor de productie van warm water met gegarandeerd zonthermisch resultaat (GZR).

Het geeft de bouwheer of de met de technische studie belaste operator de mogelijkheid om van de inschrijver een thermische zonne-installatie te verkrijgen met de juiste omvang om een vooraf bepaald productiedoel te bereiken.

Dit referentiekader is bedoeld om de bouwheer te garanderen dat de installatie wel degelijk de verwachte zonneproductie zal leveren, geraamd volgens de behoeften aan warm water van de instelling en de bezonning van de beschouwde zone.

Meer informatie over een typelastenboek voor de installatie van een zonnesysteem met resultaatsgarantie.

Bestek 'kwaliteit'

De website Energie+ geeft een samenvatting van de belangrijkste kwaliteitseisen die in een bestek voor de installatiewerken van een groot thermisch zonnesysteem voor de productie van warm water moeten worden opgenomen.

Modelbestek Duurzaam Gebouw

Sectie 63.17 'Chaleur-Production-A partir du soleil- Equipements' in deel 6 'HVAC-SANITAIRE / GENERALITES' van het Cahier des Charges Type Bâtiment 2022 van de Service Public Wallonie geeft een reeks installatievoorschriften voor:

  • thermische zonnecollectoren,
  • opslagvaten,
  • pompmodules,
  • zonneregelaars,
  • leidingen en accessoires voor thermische zonne-energie.

Dit modelbestek kan worden gedownload op de site CCT B2020.

Bepaalde controlestappen kunnen tijdens de montage worden uitgevoerd en genoteerd op een checklist voor de indienststelling (dichtheid en hoeveelheid van de warmtegeleidende vloeistof, spanning in het expansievat, vermogen van de circulatiepomp, regelparameters, theoretisch debiet, ∆Ton, ∆Toff, ...).

Het dossier van de indienststelling wordt overhandigd aan de eigenaar van het systeem; het omvat een reeks contractuele elementen, as-built plannen en gebruiksaanwijzingen.

Verschillende elementen kunnen op eenzelfde plan worden weergegeven. De technische specificaties van de componenten, de raming van de zonneproductie van het systeem en de installatieplannen maken deel uit van het dossier dat bij de oplevering van de werken aan de klant wordt overhandigd.