Mechanisme voor de compensatie van CO2-uitstoot

Financieringsmechanisme waarbij een entiteit (overheid, bedrijf, individu) een vermindering van de eigen broeikasgasemissies geheel of gedeeltelijk aan de bron vervangt door een equivalente hoeveelheid "koolstofkredieten", door deze bij een derde partij te kopen. Het principe hierachter is dat een bepaalde hoeveelheid CO2 die op de ene plaats wordt uitgestoten, kan worden "gecompenseerd" door een equivalente hoeveelheid CO2 op een andere plaats te verminderen of te sekwestreren.

In de praktijk bestaat de compensatie uit het meten van de uitstoot van broeikasgassen door een activiteit en, na een poging om deze uitstoot te verminderen, het financieren van een broeikasgasemissiereductie- of koolstofsekwestratieproject (hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, herbebossing, etc.), om hetzelfde volume broeikasgassen op een andere locatie te verminderen. Dit moeten aanvullende projecten zijn die voldoen aan de criteria van duurzame ontwikkeling. Het "Clean Development Mechanism" en de "Gold Standard" zijn twee erkende systemen voor dit soort projecten.