Organische vervuiling

Chemische verontreiniging veroorzaakt door koolstofhoudende verontreinigende stoffen, zoals organische stoffen (mest, zuiveringsslib, enz.), organische chloorverbindingen (DDT's) of polychloorbifenylen (PCB's).

In het geval van organisch materiaal kunnen verontreinigende stoffen de troebelheid van het water vergroten en eutrofiëring veroorzaken, met een afname van de hoeveelheid opgeloste zuurstof. Deze veranderingen in het milieu hebben ingrijpende gevolgen voor de populaties van een omgeving (verdwijning van soorten, wildgroei van andere soorten). De effecten van andere organische verontreinigende stoffen variëren sterk afhankelijk van hun aard: sommige zijn zeer biologisch afbreekbaar (carbamaten), andere persistent (dioxines). Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), zoals PCB's en DDT's, zijn bijzonder giftig omdat ze lipofiel zijn. Er is dus bioamplificatie van deze polluenten op elk niveau van de voedselketen, waarbij de laatste het sterkst vervuild zijn en de mens staat helemaal bovenaan in de voedselketen...