WAT05 - Finitions_top

Voorziening | Voorzieningen voor de afwerkingen in geval van overstroming

Voorzieningen voor de afwerkingen in geval van overstroming

© Arsel Ozgurdal / Shutterstock.com

Aan de buitenzijde van een gebouw kan water van overstromingen binnendringen via beschadigde voegen of barsten. Ook via holle voegen aan de onderzijde van de muren kan water zijn weg naar binnen vinden. Al deze voegen moeten dus zorgvuldig worden opgevuld. Aan de binnenzijde zijn alle vloeren die uit aan verrotting onderhevige materialen bestaan, kwetsbaar voor overstromingen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de brochure « Inondations – Réduire la vulnérabilité des constructions existantes » gepubliceerd door de Service Public de Wallonie / DGO 4, 2014.

Waterbestendige vloerbekledingen voorzien

Bedoelde gebouwelementen : binnenafwerking

Relevantie

Vloertegels genieten de voorkeur omwille van de duurzaamheid van het materiaal. Men dient opties als parket, linoleum of tapijt te vermijden.

Een vloer zal de herstellingsduur aanzienlijk inkorten.

Beschrijving van de werken

Vochtige en onvoldoende verluchte plankenvloeren vormen een voedingsbodem voor schimmels die eventueel de volledige woning kunnen aantasten (zoals bv. huiszwam). Daarom moet men alle ‘vergankelijke' vloerbekledingen (vast tapijt, zwevende of verlijmde parketvloeren, kunststof vloerbekledingen enz.) na een overstroming verwijderen en verluchten (ook al lijkt hun oppervlak droog). Men moet controleren of de ondergrond volledig droog is om de duurzaamheid van de herstellingswerken te garanderen.

Een traditionele parketvloer is bestand tegen instromend water op voorwaarde dat hij daarna goed kan uitdrogen. Na de droogtijd moet de staat van traditionele parketvloeren (genageld op vloerbinten) worden gecontroleerd op vervormingen. Indien nodig moeten ze worden bijgewerkt of moeten onderdelen worden vervangen.

Een tegelvloer geniet de voorkeur. Andere materialen zoals gietbeton zijn eveneens geschikt.

Vochtige en onvoldoende verluchte plankenvloeren vormen een voedingsbodem voor schimmelvorming.

45

Waterschade aan een parketvloer

46

Uitvoering en aanbeveling

Rekening houdend met de kostprijs kan deze maatregel worden opgenomen in het kader van een woningrenovatie. Na een overstroming moet men sowieso alle vloerbekledingen in vergankelijk materiaal demonteren en verluchten.

Bij de plaatsing van een vloer is het noodzakelijk om over een voldoende stevige ondergrond te beschikken die de deklaag en de betegeling kan dragen. Het opvoegen van de tegels moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Het is raadzaam hiervoor de tussenkomst van een vakman in te roepen.

Kostprijs van de uitvoering €€

Barsten herstellen en holle voegen opvullen

Bedoelde gebouwelementen : buitenmetselwerk op de benedenverdiepingen

Relevantie

Om de waterdichtheid van de buitenmuren te verbeteren moet men beschadigde voegen en barsten opvullen. Wanneer men deze verwaarloost, kunnen de overige getroffen maatregelen een maat voor niets zijn.

Bij recente bouwwerken bestaan de buitengevels van woningen meestal uit holle, goed geïsoleerde muren. De voorzetstenen of de materialen gebruikt voor de bekleding zijn meestal waterdicht. Open stootvoegen zorgen voor de spouwverluchting en het drogen van de muur dankzij een opwaartse luchtcirculatie. Deze open stootvoegen onderaan op de muur kunnen een niet te onderschatten toegangsweg vormen voor binnendringend water. Om het binnendringen van water langs deze weg te vertragen moet men deze voegen opvullen tijdens de periode van wateroverlast. Daarna dient men ervoor te zorgen dat het geïnfiltreerde water uit de spouwmuur wordt afgevoerd.

Beschrijving van de werken

Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de orde van grootte van het lekdebiet door een betonnen wand, een barst en een beschadigde voeg. Deze cijfers geven aan dat het van cruciaal belang is om

de barsten en beschadigde voegen op adequate manier aan te pakken, bijvoorbeeld, door ze met cement op te vullen.

De ventilatievoegen onderaan in de spouwen kunnen belangrijke toegangswegen vormen voor binnendringend water. We raden aan deze tijdelijk op te vullen om binnendringend water af te remmen tijdens de periode van wateroverlast. Zodra het water is weggetrokken moet men deze voegen opnieuw uithollen zodat de muur kan uitdrogen. Zo niet, dan kan deze ingreep een omgekeerd effect veroorzaken.

We hebben geen enkel geprefabriceerd systeem aangetroffen in de handel. Toch zou het geen slecht idee zijn om een systeem van siliconenstoppen met haken te ontwerpen die na de overstroming makkelijk kunnen worden verwijderd en opnieuw worden gebruikt.

WateroverdrachtOrde van grootte
Door het beton1
Doorheen de barsten10 000
Doorheen niet correct aangebrachte voegen10 000 000

32_nl

Uitvoering en aanbevelingen

Men moet het buitenmetselwerk regelmatig nazien om eventuele beschadigingen en barsten op te sporen. Indien nodig dient men deze plekken te herstellen (opvullen).

De afdichting van de ventilatievoegen in de spouwen moet worden overgedaan na elke periode van wateroverlast. Deze voegen worden net voor een overstroming afgedicht om daarna opnieuw te worden uitgehold.

Kostprijs van de uitvoering €

bijgewerkt op 22/03/2017

Code n° : G_WAT05 - Thema's : Water - Andere thema's : Overstroming - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Vloerplaat | Regenwater