Terug naar

Voorbehandeling

Voorziening
Voorbehandeling
In een autonoom zuiveringssysteem (AZS) is de voorbehandeling of primaire behandeling de voorziening aan het begin van de zuiveringsketen. Deze toepassing zorgt voor de fysieke behandeling van de deeltjesvervuiling, alsook voor een eerste biologische behandeling van het afvalwater voor het naar de (secundaire) behandeling gaat.

De secundaire behandeling wordt op deze pagina niet in detail besproken. Deze behandeling gebeurt via een extensief of intensief systeem.

Waarom een voorbehandeling van afvalwater?

Voorbehandeling van afvalwater is noodzakelijk wegens:

 • het de hoeveelheid vervuilende stoffen die in het AZS terechtkomen tijdens piekafvoeren van afvalwater buffert;
 • het vetten en vaste deeltjes (zwevende deeltjes) tegenhoudt en zo het secundaire behandelingssysteem erna beschermt;
 • het een deel van de vervuiling oplosbaar maakt, zodat deze gemakkelijker wordt afgebroken tijdens de secundaire behandeling.

Welke soorten voorbehandeling bestaan er?

Afhankelijk van het type afvalwater dat moet worden behandeld, kunnen verschillende voorbehandelingssystemen geïnstalleerd worden. Er worden voornamelijk twee soorten onderscheiden:

Septische put of beerput?

Een klassieke beerput is een constructie voor de voorbehandeling van zwart water. Vóór de jaren 1970 volstond de installatie van een beerput, omdat grijs water zeer weinig vervuild was en niet moest worden behandeld. Door de toename van complexere vervuilende stoffen (detergenten, vetten enz.) werden beerputten vervangen door een zogenaamde 'septische put', een installatie voor de voorbehandeling van zwart en grijs water die een meer complexe en complete voorbehandeling bereikt dan de klassieke beerput.

Een septische put wordt soms ook nog wel eens verkeerdelijk beerput genoemd.

Hoe werkt een septische put precies?

De septische put scheidt grove deeltjes van het water. Het werkingsprincipe is gebaseerd op twee soorten behandeling:

 • fysische behandeling: een wand vertraagt de stroom afvalwater die de put binnenkomt en bevordert de bezinking van de vaste stoffen die het slib op de bodem van de put vormen. Daarnaast worden de lichte stoffen (oliën en vetten) afgescheiden doordat ze bovendrijven en een laag op het wateroppervlak vormen;
 • biologische behandeling: een deel van de organische vervuiling in het slib wordt vergist door anaerobe bacteriën.

De T-vormige inlaatbuis zorgt ervoor dat het afvalwater zo wordt aangevoerd dat de werveling van zwevende en gesuspendeerde stoffen tijdens het bezinkingsproces tot een minimum wordt beperkt. De afvoerbuis is ook T-vormig en zorgt ervoor dat het water wordt afgevoerd zonder zwevende stoffen. Er bestaan ook septische putten met een filter aan de afvoer om vaste stoffen op te vangen die niet door de tank worden tegengehouden.

Wat is de zuiveringsefficiëntie van een septische put?

De vuilvracht is de benaming voor de hoeveelheid vervuilende stoffen in het water en wordt uitgedrukt in inwonersequivalent (IE).

De zuiveringsefficiëntie van een septische put, d.w.z. de capaciteit om de vuilvracht te verminderen, bedraagt:

 • 50 tot 70% van de gesuspendeerde vaste stoffen (Total Suspended Solids of TSS);
 • 30% van de organische belasting (BZV5 en CZV).

Een septische put zuivert het afvalwater dus niet voldoende om het opnieuw in de natuur te kunnen lozen. Deze voorziening is daarom uitsluitend geschikt als voorbehandeling (eventueel gecombineerd met een vetafscheider om vet te scheiden van grijs water voor het in zwart water wordt geloosd) en moet worden aangevuld met een secundaire extensieve of intensieve behandeling.

Waarop moet worden gelet bij het ontwerpen van een septische put?

Ventilatie

Een septische put moet geventileerd worden om de giftige, onwelriekende en corrosieve gassen die vrijkomen bij anaerobe gisting te verwijderen. De ventilatie gebeurt via:

 • een luchtinlaat vóór de voorbehandeling (primaire ventilatie) via de afvoerleidingen van het afvalwater, die op dakniveau naar buiten worden doorgetrokken,
 • een gasafvoersysteem na de voorbehandeling (secundaire ventilatie) dat 0,40 m boven de nok van het dak uitkomt en minstens 1 m verwijderd is van elke andere ventilatie met een afzuiginstallatie.

Ventilatiekanalen moeten zo recht mogelijk zijn en een diameter van minstens 100 mm hebben.

Voorbehandelingsvoorzieningen: Septische putBron: spanc66.fr © Leefmilieu Brussel

Afmetingen

Het vereiste minimumvolume voor een septische put bedraagt 3 m³/5 IE. Het is echter raadzaam om een iets grotere put te installeren (4 m³/5 IE) om de verblijftijd van de vervuilende stoffen te verlengen en de ledigingen te beperken.

Plaatsing

Plaats de septische put:

 • op minder dan 10 meter van het gebouw. Als de afstand groter is, wordt sterk aanbevolen om een vetafscheider te installeren tussen het gebouw en de put om verstopping van de leidingen te voorkomen;
 • op meer dan 3 meter van aanplantingen met veel wortelontwikkeling.

Welk onderhoud heeft een septische put nodig?

De septische put wordt gemiddeld om de vier tot vijf jaar geledigd door een bevoegde instantie. Het geledigde afval wordt vervolgens naar afvalverwerkingscentra of waterzuiveringsinstallaties gebracht.

Hoe werkt een vetafscheider precies?

De vetafscheider of vetopvangbak vertraagt de stroming met behulp van twee deflectoren die ervoor zorgen dat de lichtere olie- en vetdeeltjes naar het oppervlak stijgen en zo van het water worden gescheiden.

Werkingsprincipe van een vetafscheider

Werkingsprincipe van een vetafscheiderBron: Kordes (Duitsland) © Leefmilieu Brussel

Wanneer moet een vetafscheider worden geïnstalleerd?

Dit systeem is onmisbaar voor restaurants om verstopping van de leidingen of nabehandelingssystemen te voorkomen en om geuroverlast te vermijden.

Het wordt ook aanbevolen als de septische put zich verder dan 10 meter van het gebouw bevindt.

Dimensionering van een vetafscheider.

Het juiste volume van een vetafscheider wordt berekend aan de hand van de norm NBN EN 1828, die gebaseerd is op:

 • de piekbelasting van het afvalwater dat het systeem binnenkomt. Deze waarde hangt af van de aard en grootte van het bedrijf (aantal toestellen en type toestellen, aantal tappunten enz.);
 • verschillende factoren die de kwaliteit van het te behandelen afvalwater bepalen (temperatuur, dichtheid van de vetten enz.).

Meer informatie

Websites

Bibliografie

Laatste herziening op 27/02/2024