Terug naar

Extensieve technieken voor afvalwaterbehandeling

Voorziening
Extensieve technieken voor afvalwaterbehandeling
Bij extensieve afvalwaterbehandelingstechnieken worden natuurgebaseerde processen toegepast door het herconstrueren van vereenvoudigde kunstmatige ecosystemen (vb. Aanleggen van lagunes en wetlands of moerassen). Hierbij wordt de kracht van planten en micro-organismen toegepast om de verontreinigende stoffen in het afvalwater om te zetten en te assimileren. Deze technieken worden "extensief" genoemd omdat ze een grotere oppervlakte en tijdsduur vereisen, maar weinig tot geen bijkomende energie nodig hebben. Er bestaan bovendien ook zogenaamde compacte extensieve systemen die evenveel oppervlakte beslaan als intensief systemen, maar meer onderhoud vragen. Behalve in uitzonderlijke gevallen waarbij een bijzondere activiteit bijkomende bestrijding van verontreinigende stoffen vereist, mag een behandeling d.m.v. extensieve technieken, net als elke andere individuele behandeling, alleen worden overwogen als de gebouwen niet (of technisch en economisch niet) op de riolering kunnen worden aangesloten en deze gebouwen onderworpen zijn aan een milieuvergunning.

Wat zijn de voordelen van extensieve technieken?

Extensieve technieken bieden heel wat voordelen:

 • geen of laag energieverbruik;
 • zeer eenvoudig beheer/onderhoud;
 • uitstekende landschapsintegratie in de tuin of groene ruimte vanwege de natuurlijke en esthetische uitstraling;
 • ondersteuning van de biodiversiteit;
 • mogelijke terugwinning van behandeld water (besproeiing, vijver, enz.).

Wat is de algemene werking van een extensief zuiveringssysteem?

Een extensief zuiveringssysteem bestaat uit de volgende elementen:

 • Voorbehandeling (primaire behandeling): De voorbehandeling verwijdert de grofste vaste verontreinigende stoffen (bekend als gesuspendeerde vaste stoffen, Total Suspended Solids, of TSS) uit het afvalwater door bezinking en flotatie, en door een eerste anaërobe vergisting van het afvalwater. Dit gebeurt doorgaans in een watertank of een vergelijkbare voorziening (bijvoorbeeld verticale beplante filters). Deze behandeling is onvoldoende en vereist een secundaire behandeling (zie hieronder) aangezien het afvalwater slechts gedeeltelijk wordt gezuiverd. In sommige gevallen (restaurants en collectieve keukens) vereist de voorbehandeling een ontvetter vóór de watertank.

  Meer informatie in: Inrichting | Voorbehandeling van afvalwater

 • Behandeling zelf (secundaire behandeling): De behandeling is gebaseerd op natuurlijke processen en wordt uitgevoerd in open water of beplante bassins die de bezinking, absorptie en mineralisatie van organisch materiaal door micro-organismen mogelijk maken. Zuurstof wordt op natuurlijke wijze aangevoerd door uitwisseling met het wateroppervlak en de vegetatie. De bodem van de bassins wordt altijd waterdicht gemaakt om te voorkomen dat de verontreinigende stoffen in het te behandelen water in de bodem terechtkomen. Ook dienen de verschillende aansluitingen waterdicht te zijn.

De waterdichtheid van de verschillende bekkens kan worden verzekerd door middel van een niet-biologisch afbreekbaar membraan, bestand tegen UV en temperatuurschommelingen, of in bepaalde gevallen worden uitgevoerd in waterdicht beton (eventueel geprefabriceerd). Het is verboden een kleibassin te ontwerpen vanwege het risico dat de bodem van het bassin niet voldoende waterdicht is, wat de werking van de constructie in gevaar kan brengen en tot bodemverontreiniging kan leiden.

Wat zijn de meest gebruikte extensieve technieken en wat houden ze in?

Voor de secundaire behandeling kunnen verschillende extensieve systemen worden gehanteerd:

 • lagunering;
 • beplante filterbedden met horizontale of verticale stroming (grind of zand);
 • zuiveringsleidingen (of zuiveringsvelden).

De parameters van extensieve zuiveringstechnieken zijn:

 • de plantensoorten (indien van toepassing);
 • het gebruikte substraat (korrelgrootte, samenstelling);
 • de diepte en hoeveelheid van de bassins.

Lagunering

Lagunering is een extensief zuiveringsproces gebaseerd op het natuurlijke zelfzuiveringsproces van rivieren. Het voorbehandelde water stroomt in opeenvolgende waterdichte bassins (de "lagunes") waar het in beluchte toestand stagneert. Er kunnen meerdere lagunes in serie worden geïnstalleerd en op meerdere verdiepingen. De techniek van lagunering wordt voornamelijk gebruikt voor gemeenschappen van 200 tot 2000 IE.

Twee belangrijke soorten lagunes worden toegepast:

 • Openwaterlagunes (zogenaamde "microfytenlagunes"): Het organisch materiaal bezinkt op de bodem van de lagunes en wordt afgebroken door de microflora die van nature in de vijvers aanwezig zijn (micro-organismen, fytoplankton, microalgen). Microfyten hebben nood aan licht dat diep in de bekkens doordringt.
 • Beplante lagunes (zogenaamde "macrofytenlagunes"): Deze lagunes worden gevormd door een laag zand waarin waterplanten (vaak riet) kunnen wortelen, en een laag te behandelen water. De aanwezigheid van deze macrofyten beperkt de ontwikkeling van microalgen.

Het is interessant te weten dat er verschillende varianten bestaan van beide types lagunes:

 • de planten kunnen ondergedompeld zijn of boven het water uitsteken (drijvende weides);
 • de lagunering kan vaste planten (rhizofyten) bevatten;
 • het zuurstof kan kunstmatig worden ingeblazen (beluchte lagunering), waarbij de zuiveringsprestaties licht verhoogd worden;
 • de twee soorten lagunes kunnen in serie worden geïnstalleerd. In het algemeen zijn de eerste twee bassins openwaterlagunes en het laatste bassin een beplante lagune.

Werkingsprincipe van de lagunering in serie

Werkingsprincipe van de lagunering in serie© Leefmilieu Brussel

Het ontwerp van de lagunes moet fotosynthese en afbraak van organisch materiaal mogelijk maken door het voorzien van voldoende volume (verblijftijd) in de bassins, en een permanente stroming tussen de bassins (hydrodynamica). Om dit te bereiken, dienen de lagunes aan de volgende kenmerken te voldoen:

 • oppervlakte: 10 tot 20 m²/IE;
 • diepte: 0,6-1,7m;
 • verblijftijd: >50 dagen (volume van de bassins overeenstemming gedimensioneerd).

Deze techniek vereist relatief grote oppervlakten en lange verblijftijden en wordt niet aanbevolen voor projecten onder 200 IE.

Filterbedden

Behandelingssystemen met filterbedden fungeren als filters voor de verwijdering van organische stoffen, zwevende stoffen en ziekteverwekkers. Filterbedden worden vaak ingezaaid met semi-aquatische planten en gevoed door verticale of horizontale stromingseenheden onder het oppervlak.

Door deze processen circuleert het te behandelen afvalwater in een omgeving die bevorderlijk is voor de vorming van een kunstmatig aquatisch ecosysteem. De micro-organismen en bacteriën in de rhizosfeer hebben een zuiverende rol, terwijl de planten de structuur en de stabiliteit van de bodem helpen handhaven doordat hun wortels een fysieke steun vormen voor bacteriën. Verder voorkomen de planten verstoppingen door het stimuleren van de ontwikkeling van aërobe bacteriën via zuurstofvoorziening. Een teveel aan anaërobe bacteriën kan er namelijk voor zorgen dat het systeem verstopt raakt.

In de filterbedden worden meestal twee stromingswijzen toegepast (soms gecombineerd):

 • de stroming door percolatie: verticaal filtersysteem;
 • de stroming door translatie: horizontaal filtersysteem.

Er zijn vele varianten op het filterbedproces, afhankelijk van de korrelgrootte van het substraat dat als filter wordt gebruikt, de gebruikte vegetatie (indien aanwezig) en het gekozen stromingspatroon. Bovendien kunnen verschillende processen worden gecombineerd. De belangrijkste processen zijn:

 • het beplante filterbed met grind als substraat en horizontale stroming;
 • het beplante filterbed met zand als substraat en verticale stroming;
 • het filterbed met kokossnippers.

Filterbed met beplant grind en horizontale stroming

Doordat het bassin over de gehele doorsnede continu met voorbehandeld water wordt gevoed, is het verzadigd met water en bevordert het vooral de ontwikkeling van anaërobe bacteriën en genereert het dus meer denitrificatie. De in- en uitlaten bestaan uit schanskorven. Het waterniveau is regelbaar en wordt vaak op 5 cm onder het oppervlak gehouden. Dit is een van de meest voorkomende processen voor biologische afvalwaterbehandeling (70% van de gevallen).

De kenmerken van de beplante filterbedden met horizontale stroming zijn de volgende:

 • vereiste oppervlakte: 5-6 m²/IE;
 • schanskorven: geplaatst ter hoogte van de toevoer- en afvoeropeningen, bestaande uit rolstenen van 40/100 mm;
 • substraat: één uniform bed van ongeveer 60 cm dik grof zand of fijn grind (7/14 en 20/40 mm);
 • waterdicht gemaakte bodem van het bekken om te voorkomen dat de verontreiniging zich naar de bodem verspreidt voordat deze wordt behandeld;
 • vegetatie: keuze uit een tiental soorten (riet, grote lisdodde, gele lis, grote egelskop, enz.).
Meer informatie over de keuze van planten is terug te vinden in de technische oplossing | Keuzeprincipes voor de vegetatie.

Filterbed met horizontale stroming

Filterbed met horizontale stroming Bron: Morel & Diener © Leefmilieu Brussel

Filterbed met beplant zand en verticale stroming

Het water stroomt verticaal door het filterbed en wordt gezuiverd via verschillende filters, d.w.z. verschillende lagen substraten boven elkaar met verschillende korrelgrootte. Het bed wordt gewoonlijk gevoed met voorbehandeld water over het gehele oppervlak van het bassin door middel van geperforeerde leidingen (omzetting van een continue stroom naar een onderbroken stroom). De zwevende stoffen worden aan de oppervlakte gefilterd, de micro-organismen breken het organische materiaal af en beginnen met nitrificatie. Het gezuiverde water wordt via de bodem van het bekken afgevoerd.

Er bestaan verschillende systemen van filterbedden met beplant zand en verticale stroming. Dit zijn de systemen die in België het meest worden toegepast:

 • Bassin met grind en zand:

  Schematische dwarsdoorsnede van een filterbed met verticale stroming met grind en zand

  Schematische dwarsdoorsnede van een filterbed met verticale stroming met grind en zand© Leefmilieu Brussel
 • Bassin met grind, gescheiden in de stroomrichting in 2 afwisselend gevoede cellen:

  Bassin met grind, gescheiden in de stroomrichting in 2 afwisselend gevoede cellen© Leefmilieu Brussel

Deze systemen hebben de volgende kenmerken:

 • vereiste oppervlakte: 2-3 m²/IE;
 • substraat: voornamelijk grind en rivierzand (zoals aangetoond in bovenstaande diagrammen);
 • waterdicht gemaaktebodem van het bassin: gemetselde of geprefabriceerde betonnen tanks;
 • vegetatie: keuze uit 2 tot 3 soorten (voornamelijk riet).
Meer informatie over de keuze van planten is te raadplegen in de voorziening | Keuzeprincipes voor de vegetatie

Er zijn andere soorten verticaal stromende filtermedia die niet mogen worden uitgesloten. In principe is er, zolang de systemen goede prestaties laten zien (bijvoorbeeld door accreditatie), geen reden waarom de aanvrager ze niet zou kunnen installeren.

Percolatierietveld gevestigd te Huizingen

Percolatierietveld gevestigd te Huizingen © François Mayer

Gecombineerd filterbed

Bovengenoemde filterbedden met horizontale en verticale stromingen kunnen worden gecombineerd. Het verticale filterbed stroomopwaarts nitrificeert ammoniak tot nitraat (aërobe bacteriën), dat vervolgens stroomafwaarts in het horizontale grindpakket wordt gedenitrificeerd (anaërobe bacteriën) en als stikstofgas wordt afgevoerd.

Gecombineerd filterbed (verticaal en horizontaal)

Gecombineerd filterbed (verticaal en horizontaal)© Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle

Filterbed met kokossnippers

Dit systeem zuivert afvalwater door fysieke filtratie en biologische zuivering met behulp van bacteriën die zich op de kokossnippers hebben ontwikkeld. Deze methode is gemakkelijk te onderhouden en heeft een levensduur van 10 jaar. Het afvalwater gaat eerst door een bezinkbak, waarna het voorbehandelde water vervolgens gravitationair stroomt naar een tweede tank die kokossnippers bevat en waar de zuivering zich plaatsvindt. Dit systeem is compact wegens het gebruik van ondergrondse tanks, en is daarom geschikt voor projecten met beperkte ruimte.

Filterbed met kokossnippers

Filterbed met kokossnippers Bron: Absolunovatis © Leefmilieu Brussel

Zuiveringsleidingen

De zuiveringsleidingen (of het zuiveringsveld) zorgen voor het zuiveren van het water via cilindrische HDPE-buizen. Het afvalwater stroomt eerst door een bezinktank, waar polypropyleenvezels de buis bedekken om de toevoer van zuurstof te vergemakkelijke. Deze vezels fungeren ook als support voor de groei van microbiële biomassa. Een bio-accelerator, geplaatst tussen de vezels en de buis, vergemakkelijkt de circulatie van het effluent. Over het vezelmembraan wordt een geotextiel geplaatst om te voorkomen dat bodemdeeltjes in de buis terechtkomen.

Een verdeelkast verdeelt het effluent gelijkmatig over de rijen leidingen. Stroomafwaarts van de buizen worden eindkappen geplaatst voor een continue natuurlijke ventilatie voor oxidatie van verontreinigende stoffen, aërobe vergisting en gasverwijdering.

De zuiveringsleidingen hebben de volgende kenmerken:

 • vereiste oppervlakte: 3-4 m²/IE;
 • substraat: rivierzand (korrelgrootte 0/2 - 0/5).

  Zuiveringsleidingen

  Zuiveringsleidingen © Limpido

  Zuiveringsleidingen vóór het afdekken

  Welk onderhoud moet worden voorzien voor de extensieve technieken?

  Lagunering

  Er moet een minimum aan onderhoud worden gepland voor de strucuren, de bassins, de leidingen en de omgeving. De bassins moeten worden gereinigd zodra 30% van het volume met slib is gevuld, dat wil zeggen om de 5 tot 10 jaar voor het eerste bassin en om de 20 jaar voor de anderen. De sedimentatiekegel moet vaker worden gereinigd. Bovendien moet worden nagegaan of de stromen tussen de bekkens correct zijn en moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van drijvende lichamen, de toestand van de dammen en het ontstaan van geuren.

  Filterbedden

  In geval van autonome installaties is het nodig om:

  • de omgeving van de bassins (toegankelijkheid) en de bassins zelf (keermuren, structuren en verbindingsbuizen tussen de bassins) te onderhouden;
  • jaarlijks de bovengrondse biomassa (20-30 cm boven het oppervlak van de vijver) te maaien aan het einde van de vegetatieperiode (september-oktober) en het maaisel op het bassin te laten liggen om het tegen de vorst te beschermen;
  • indien nodig, het slib te zuiveren als het bassin niet goed functioneert;
  • toezicht te houden op de systemen voor de aan- en afvoer van water.

  Zuiveringsleidingen

  De zuiveringsleidingen moeten één keer per jaar worden gecontroleerd.

  Welk type water kan worden behandeld met extensieve technieken?

  Algemeen geldt dat toiletten en gootstenen nooit als vuilnisbak mogen worden beschouwd voor het verwijderen van afval. Dit is nog meer het geval wanneer de behandeling wordt uitgevoerd met behulp van extensieve technieken waarvan de zuiveringsefficiëntie (biologische activiteit) kan worden aangetast. Daarom is het verboden chemicaliën zoals bleekmiddel, sterke zuren (vb. detergenten), bijtende middelen (vb. Soda), oplosmiddelen (vb. verf, lak, vernis), frituurolie en -vet, geneesmiddelen of pesticiden te lozen. Ook het lozen van bakolie of overmatige hoeveelheden pekel (vb. afkomstig van waterontharders) wordt sterk afgeraden.

  Meer informatie over de chemische stoffen die naar een verwerkingscentrum moeten worden gebracht, vindt u op Net Brussel > ProxyChimik.

  Vertonen extensieve technieken hinderlijke elementen?

  Onaangename geuren kunnen enkel ontstaan wanneer de installatie te klein is, niet onderhouden wordt, of slecht beheerd wordt.

  Moet het afvalwater voorbehandeld worden voordat het een extensief systeem bereikt?

  Voorbehandeling door primaire bezinking en soms aanvullende voorbehandeling is vereist. Wanneer een extensief systeem wordt geïnstalleerd op het perceel van een woning, is een zeef niet verplicht, aangezien wordt aangenomen dat de mensen in de woning erop letten geen afval in hun afvalwatersysteem te gooien. In het geval van collectieve woningen is het echter nuttig een scherm aan te brengen om te voorkomen dat het uitgebreide systeem verstopt raakt.

  Voor andere toepassingen, zoals restaurants, keukens, autowasplaatsen, enz. is over het algemeen een specifieke voorbehandeling vereist (slibvanger, vetafscheider, enz.). Zie hiervoor de specifieke exploitatievoorwaarden van de milieuvergunning.

  Waar gaat het behandelde water heen?

  Voor meer informatie over de verschillende opties voor het lozen van behandeld water uit een extensief systeem, zie het deel Potentieel qua lozing van gezuiverd water in de natuur van het dossier Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren.

  Is deze behandeling even doeltreffend in de winter als in de zomer?

  De daling van de temperatuur (tragere activiteit van micro-organismen, microfyten en macrofyten) en de toename van de neerslag (verdunning van de verontreiniging) verminderen de zuiveringscapaciteit in geringe mate. Deze lichte seizoensgebonden daling (lagere stikstofverwijdering) wordt eenvoudigweg gecompenseerd door voldoende dimensionering van de installaties.

  In de winter komt het erop aan het gehele oppervlak operationeel te houden ondanks de bevriezing van het oppervlak en er dus voor te zorgen dat het water van bassin naar bassin kan circuleren door de inlaat-, overhevelings- of uitlaatinrichtingen van het water in een tegen vorst beschutte behandeling te plaatsen.

  Reglementering

  De regelgeving met betrekking tot afvalwaterbeheer wordt besproken in :

  Om verder te gaan

  Vind ook alle referenties van het Dossier | Verbeter het afvalwaterbeheer op het perceel.

  Andere publicaties en instrumenten van Leefmilieu Brussel

  Bibliografie

  Websites

  Laatste herziening op 20/09/2023