?Nouveau document?

De gids in 60 dossiers

Intro | Het energieverbruik van gebouwen beperken
Maatregelen treffen om het verbruik te verlagen en de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen en tegelijk het comfort van de gebruikers te waarborgen.
Dossier | Optimaal gebruik van kunstlicht
De vraag naar energie voor kunstmatige verlichting als aanvulling op natuurlijk licht zoveel mogelijk beperken en tegelijk het visueel comfort van de gebruikers garanderen.
Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen
De vraag naar energie voor hygiënische ventilatie zoveel mogelijk beperken, door voor een geschikt ventilatiesysteem en onderdelen te kiezen.
Dossier | Transmissieverliezen beperken
De vraag naar energie met betrekking tot de gebouwschil die het verwarmde volume afbakent zoveel mogelijk beperken, door de thermische prestaties ervan te verbeteren.
Dossier | Luchtdichtheid verbeteren
De energievraag met betrekking tot de gebouwschil zoveel mogelijk beperken door de luchtdichtheid te verbeteren, om de ongecontroleerde luchtdebieten, bijkomende bronnen van energieverbruik, condensatieproblemen, problemen met de ventilatie-installatie, enz. te beperken
Dossier | Een hoge thermische inertie verzekeren
De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken, door voor zware materialen te kiezen, om een thermische buffer te creëren die de risico's op oververhitting beperkt.
Dossier | Warmtelasten beperken
De vraag naar energie voor koeling zoveel mogelijk beperken, door de interne warmtewinst (verlichting, apparaten...) en de zonnewinst te beperken, alsook door het elektriciteitsverbruik van de kantoorapparatuur en van de elektrische huishoudapparaten onder controle te houden.
Dossier | Een passieve koelstrategie toepassen
Garanderen van een goed zomercomfort en een laag energieverbruik via passieve koeling.
Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen
Het rendement van verwarmingsinstallaties en installaties voor de productie van sanitair warm water verhogen en hun primair energieverbruik en uitstoot van polluenten zoveel mogelijk beperken.
Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen
De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken om aan de resterende koelbehoefte te voldoen, met de bedoeling het zomercomfort en een beperkt energieverbruik dankzij hernieuwbare koeling te garanderen.
Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte)
Het thermisch comfort met zo weinig mogelijk energiekosten garanderen, met inachtneming van de distributie, de emissie en de regeling van de verwarmingssystemen, systemen voor sanitair warm water en koelsystemen.
Dossier | Installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit integreren
Ter plaatse op duurzame wijze elektriciteit produceren met behulp van zonne-energie, windenergie en bio-warmtekrachtkoppeling.
Intro | Beheersprocedure van het project, de werf en het gebouw
Voorzieningen treffen voor ontwerp, de uitvoering en de opvolging die de milieu-, economische en sociale prestaties van gebouwen bevorderen 
Dossier | Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ
Oplossingen voor de valorisatie van verschillende soorten afval afkomstig van bouw- en renovatiewerken, teneinde het storten van afval zoveel mogelijk te verminderen.
Dossier | Exploitatieafval beheer
Mogelijk maken van het zonder overlast sorteren en verwijderen van afval dat door de gebruikers van de gebouwen werd geproduceerd.
Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal
Dit dossier neemt de « Praktische Gids voor hergebruik - hertoepassing van bouwmateriaal » volledig over. Deze Gids werd ontwikkeld door Asbl Ressources, CCW, CBB-H, CIFFUL en zijn partners (Leefmilieu Brussel, SPW).
Dossier | Levensduur van bestaande en toekomstige gebouwen en hun componenten
Het gebouw zien als een element dat evolueert in de tijd met verschillende functionele en materiële levens.
Intro | Actieve mobiliteit en duurzaam autogebruik bevorderen
Voorzieningen invoeren die actieve vervoerwijzen aantrekkelijker maken en het duurzaam gebruik van de auto bevorderen.
Dossier | Actieve vervoerswijzen bevorderen
De niet-gemotoriseerde vervoerswijzen (te voet, per fiets, op rollers, op skates, per step...) bevoordelen om de CO2 uitstoot en andere hinder die met gemotoriseerde voertuigen gepaard gaat, te beperken.
Dossier | Fietsstallingen realiseren
Comfortabele en beveiligde fietsenstallingen ontwerpen die aan de voetgangersingangen van de gebouwen gelinkt worden, met het oog op het eenvoudig dagdagelijks gebruik ervan.
Dossier | Duurzaam autogebruik bevorderen
De overlast t.g.v. gemotoriseerde transportmiddelen beperken door een goed parkeerbeheer op het perceel, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit.
Intro | Opwaarderen, beschermen en ontwikkelen van de natuurlijke omgeving in een duurzaam gebouw en op het perceel
Voorzieningen treffen voor de valorisatie, bescherming en ontwikkeling van de natuurlijke omgeving rond het gebouw.
Dossier | Biodiversiteit in de stad maximaliseren
De plaats versterken die op het perceel aan de natuur toegekend wordt - bebouwde en onbebouwde oppervlakken - door de aanwezige ecosystemen te diversifiëren om het aantal aanwezige dieren- en plantensoorten te verhogen.
Dossier | Een groendak realiseren
Vegetatie op de daken aanbrengen om de natuur extra te benadrukken, meer water op het perceel bij te houden en de continuïteit van de groene stadscorridors te versterken.
Dossier | Een groene gevel realiseren
Vegetatie op de gevels aanbrengen om de natuur extra te benadrukken, meer water op het perceel bij te houden en de continuïteit van de groene stadscorridors te versterken.
Intro | De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving optimaliseren
Voorzieningen opnemen in het ontwerp van het gebouw die een spaarzaam gebruik van de bodem bevorderen, en zo de impact van het gebouw op zijn omliggende context beperken en het stedelijke landschap verrijken
Dossier | De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken
Er bij het ontwerp van het gebouw op toezien dat geluidshinder voor de onmiddellijke omgeving vermeden wordt.
Dossier | Verrijking van het stedelijke landschap
Erop toezien dat het project van een uitstekende architecturale kwaliteit is en dat de stedenbouwkundige integratie tot de ontplooiing van de bevolking en tot de verbetering van de levenskwaliteit bijdraagt.
Intro | Een gebouw ontwerpen dat de sociale interactie bevordert
Maatregelen invoeren om het aangenaam samenleven te bevorderen, de interactie en solidariteit tussen de gebruikers van een gebouw te stimuleren en voor iedereen ongehinderde toegang tot en verkeer binnen het gebouw mogelijk te maken.
Dossier | De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context bevorderen
Mogelijkheden met het oog op sociale interactie in de bebouwde omgeving aanbieden, om de solidariteit en sociale samenhang te versterken.
Dossier | Een gebouw ontwerpen dat toegankelijk is voor iedereen
Aangepaste of aanpasbare ruimtes creëren om ervoor te zorgen dat alle gebruikers toegang tot het gebouw hebben, er in kunnen rondlopen en het eenvoudig kunnen gebruiken.
Intro | Duurzaam materiaalgebruik
Over het belang van een verstandige keuze van de materialen, elementen en bouwtechnieken vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling om hun impact op het milieu en de gezondheid te beperken en de natuurlijke grondstoffen in stand te houden
Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen
De impact van de materialen, van de bouwelementen en van het gebouw in zijn geheel op het leefmilieu en op de gezondheid evalueren.
Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen
Aanpasbare en flexibele gebouwen ontwerpen, door te kiezen voor materialen en systemen met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid.
Dossier | Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen
Met het oog op de isolatie van het gebouw, hernieuwbare materialen gebruiken of materialen op basis van recycleerbare en gerecycleerde bronnen die voor elk bouwelement in overvloed beschikbaar zijn, door rekening te houden met het thermisch rendement, het ecologisch evenwicht en de impact op de gezondheid ervan.
Dossier | Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking
Als dakbedekking performante materialen gebruiken die bestand zijn tegen gerecycleerde en recycleerbare hernieuwbare bederffactoren of bederffactoren die in overvloed in de natuur aanwezig zijn, en hierbij met hun ecologisch evenwicht rekening houden.
Dossier | Duurzame keuze van materialen voor gevelbekleding
Als bekleding materialen met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid gebruiken die bestand zijn tegen gerecycleerde en recycleerbare hernieuwbare bederffactoren of bederffactoren die in overvloed in de natuur aanwezig zijn.
Dossier | Duurzame keuze van raamkaders
Kiezen voor raamkozijnen met een lage impact op het leefmilieu, die vanuit thermisch en akoestisch oogpunt performant zijn en die de architecturale expressie eerbiedigen van de gevels waarin ze ingevoegd worden.
Dossier | Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden
Binnenmuren en -wanden met een lage impact op het leefmilieu en die vanuit thermisch, hygrometrisch en akoestisch oogpunt performant zijn, verwezenlijken.
Dossier | Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor binnenmuren en plafonds
Kiezen voor gerecycleerde en recycleerbare binnenbedekkingsmaterialen met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid, die hernieuwbaar of in overvloed in de natuur aanwezig zijn en aan het gebruik alsook aan de plaats aangepast zijn.
Dossier | Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding
Kiezen voor gerecycleerde en recycleerbare binnenbedekkingsmaterialen met een lage impact op het leefmilieu en op de gezondheid, die hernieuwbaar of in overvloed in de natuur aanwezig zijn en aan het gebruik alsook aan de plaats aangepast zijn.
Intro | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel
Een renovatie- of bouwproject zo goed mogelijk inpassen in de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een optimaal gebruik van hemelwater op het perceel, een rationeel watergebruik, de recuperatie van hemelwater en een beter beheer van afvalwater op het perceel (op de site en in de gebouwen)
Dossier | Rationeel omgaan met water
Het drinkwaterverbruik en het waterverbruik uit alternatieve bevoorradingsbronnen zoveel mogelijk beperken.
Dossier | Hergebruik van hemelwater
Een systeem invoeren voor de opvang, opslag en distributie van het regenwater voor de gebruiksvormen die geen drinkwater vergen (besproeiing, onderhoud, wc's en urinoirs spoelen, afwas, HVAC...).
Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren
Het afvalwater beheren door het ontwerp van de evacuatienetwerken te optimaliseren en door een zuivering in situ te overwegen met het oog op het hergebruik of de terugkeer ervan in de natuurlijke cyclus van het water.
Intro | Welzijn, comfort en gezondheid in duurzame gebouwen
Architecturale en technische oplossingen toepassen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het comfort van de gebruikers garanderen op een manier die de milieu-impact van het gebouw beperkt
Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren
Geluidsemissies en -transmissies beperken, om het akoestisch comfort van de gebruikers aan de binnenkant van elk gebouw te garanderen.
Dossier | Het thermisch comfort verzekeren
Tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers en hierbij het energieverbruik zoveel mogelijk beperken.
Dossier | Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht
De inval van natuurlijk licht optimaliseren, om het energieverbruik in verband met de verlichting en het welzijn van de gebruikers te beperken.
Dossier | Vermijden van polluenten in het gebouw
Kiezen voor de materialen en uitrustingen van het gebouw die vanuit het oogpunt van de binnenluchtkwaliteit de meest gunstige zijn.
Dossier | Het ademcomfort verzekeren
Voldoende luchtverversing voorzien om te voorkomen dat de gebruiker last ondervindt van een slechte luchtkwaliteit.
Dossier | Elektromagnetische verontreiniging tegengaan
Oplossingen invoeren om elektromagnetische verontreiniging in de gebouwen te beperken.