Terug naar

Eisenprogramma

Voorziening
Het eisenprogramma is een essentieel document dat de ambities en de algemene doelstellingen van het project bevat, en de functionele en technische eisen bepaalt om deze te realiseren. Dit document wordt opgesteld vanaf de ontwerpfase, heeft betrekking op alle fasen van het project en maakt de opvolging ervan mogelijk. Het wordt regelmatig bijgewerkt door het ontwerpteam en wordt gevalideerd door de opdrachtgever. Het eisenprogramma is een multidisciplinair document dat als basis voor de bestekken dient.

Voor welke types projecten een eisenprogramma uitwerken?

Het eisenprogramma is een nuttig document, voor elk type project (ongeacht de omvang of de bestemming ervan). Voor kleine of niet zo complexe projecten zullen de eisen evenwel rechtstreeks kunnen worden ingevoerd op het niveau van het schetsontwerp en in de bestekken. Voor projecten van middelgrote tot grote omvang (> 1000 m²), of projecten die een zekere complexiteit bezitten, is de uitwerking van een eisenprogramma absoluut noodzakelijk.

Voor wie is het eisenprogramma bestemd?

Aangezien het eisenprogramma een multidisciplinair document is waarin de doelstellingen, de ambities en de uit te voeren maatregelen worden samengevat, kan het betrekking hebben op alle spelers die bij het project zijn betrokken , zowel de huidige als de toekomstige, van de ontwerpfase tot de exploitatie van het gebouw.

De goede uitvoering van de maatregelen van het eisenprogramma wordt gecontroleerd door het ontwerpteam en de milieucoördinator naarmate het project vordert.

Wanneer wordt het eisenprogramma opgesteld?

Het eisenprogramma is een evolutief document . De uitwerking ervan start zo snel mogelijk vóór de ontwerpfase , door een visie en algemene doelstellingen te formaliseren. Ze wordt voortgezet tijdens de volledige duur van het project door middel van preciseringen, aanpassingen en regelmatige updates, wanneer nieuwe behoeften worden geïdentificeerd, nieuwe technische oplossingen worden overwogen ...

Het wordt na elke belangrijke fase gevalideerd door de opdrachtgever.

Bij de oplevering van het gebouw wordt het bijgewerkt door het ontwerpteam en de milieucoördinator, en wordt het toegevoegd aan het postinterventiedossier.

Waaruit bestaat het eisenprogramma?

Het eisenprogramma bestaat uit de volgende elementen:

 • Algemene voorstelling van het project
 • Bepaling van de behoeften en ambities van de opdrachtgever:

  • wat betreft de keuzes op het gebied van architectuur, stedenbouw, milieu, thermisch rendement ...
 • Functionele programmering :

  • opsomming van de ruimten, bestemmingen, oppervlakten, behoeften, ruimtelijke relaties ...
 • Technische eisen en milieueisen : op het gebied

  • van bouw : structuur, binnenwanden, afwerkingen, materialen ...
  • van thermisch comfort : verwarming, koeling, ventilatie, luchtdichtheid, mogelijkheid tot regeling ...
  • van ademhalingscomfort : ventilatie, keuze van de materialen ...
  • van akoestisch comfort : maatregelen op het gebied van geluidsisolatie tussen ruimten en akoestische behandeling binnen de ruimten, keuze van de uitrustingen ...
  • van uitrustingen : HVAC, water, elektrische apparaten, liften, verlichting ...
  • van gezondheid en veiligheid : voor de arbeiders tijdens de werken, brandpreventie, voor de gebruikers, inbraakbestrijding ...
  • van bodemverontreiniging, luchtverontreiniging ...
  • ...
 • Eisen op het gebied van projectbeheer :

  Raadpleeg ook het dossier Het project goed beheren

 • Eisen op het gebied van werfbeheer :

  • planning en fasering,
  • rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen: milieucoördinator, veiligheid-gezondheidscoördinator (project en uitvoering), aannemers, werknemers ...
  • maatregelen om te besparen op hulpbronnen: energie, water, , materiaal...,
  • beperking van de hinder voor het milieu en de buren: geluidshinder, visuele hinder, verontreiniging van de bodem, van de ondergrond, van het water, verkeer op en rond de werf, netheid van de werf,  , ,...
  • bescherming van de biodiversiteit ,
  • beheer van het werfaval,
  • veiligheid en gezondheid,
  • ...

  Raadpleeg ook het dossier De impact van de werken beperken

 • Eisen op het gebied van de exploitatie van het gebouw :

  • richtlijnen voor de beheerder en de gebruikers,
  • commissioning,
  • postinterventiedossier ...
  • onderhoud en instandhouding,
  • opvolging van het verbruik,
  • ...

  Raadpleeg ook het dossier Het gebouw goed exploiteren

 • Toepasselijke regelgevingen :

 • Bijlagen :

  • Geometrische plannen, plannen van wat al bestaat (gebouw en netwerken), uitgevoerde studies ...
  • explorerende analyse, analyse van de kosten tijdens de levenscyclus, haalbaarheidsstudies, audit van wat al bestaat bij een renovatie, fauna-floradiagnose ...;

Welke voordelen brengt de uitwerking van een eisenprogramma met zich mee?

Het eisenprogramma maakt het mogelijk om de ambities te bepalen van de opdrachtgever en deze technisch om te zetten, zodat ze effectief worden begrepen en gerealiseerd . Het licht dus de ideeën toe door concrete elementen aan te reiken, die worden geredigeerd en voor iedereen toegankelijk zijn.

Het vermijdt dus dat de doelstellingen van de opdrachtgever verkeerd worden begrepen, evenals de last die dat kan veroorzaken. In voorkomend geval maakt het eisenprogramma het mogelijk om bij nalatigheid boetes te voorzien.

Bovendien vergemakkelijkt het de opstelling van de bestekken , biedt het de mogelijkheid om grotere milieuprestaties te leveren en vereenvoudigt het programma het beheer van het project en van de werken, evenals de exploitatie van het gebouw.

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

 • Dossier | Het project goed beheren *** MAN01 ***

  • Voorziening | Milieueffectbeoordelingen van de werken
  • Voorziening | Plan voor het beheer van het werfafval
  • Voorziening | Maatregelen om te besparen op energie en water
  • Voorziening | Beperking van de geluidshinder van de werken
  • Voorziening | Beperking van de verontreiniging van de bodem, de ondergrond en het water
  • Voorziening | Beperking van de impact van de werken op de biodiversiteit
  • Voorziening | Beperking van de luchtverontreiniging
  • Voorziening | Beperking van de visuele hinder
  • Voorziening | Beperking van de verkeershinder
  • Voorziening | De netheid op de werf garanderen
  • Voorziening | Coördinatie op het gebied van veiligheid-gezondheid
 • Dossier | De impact van de werken beperken
 • Dossier | Het gebouw goed exploiteren *** MAN05 ***
Laatste herziening op 25/01/2018