Voorschriften

Om de afvalregelgeving na te leven wordt aangeraden om al het gedemonteerde materiaal als afval te beschouwen, ook het ter plaatse hergebruikte of gerecycleerde afval.

Daarom wordt ten stelligste aanbevolen een afvalbeheerplanop te stellen, dat de aard, de hoeveelheid en de bestemmingvan het afval op de site en elders bepaalt.

  • De hoeveelheden worden eerst door de projectontwerpergeëvalueerd op basis van de richtinggevende inventaris of de afvalinventaris.
  • Vervolgens worden ze door de aannemer in het afvalbeheerplan aangevuld of herzien.
  • De aannemer preciseert naast de bestemming van het afval ook de vervoerders en ophalers.
  • Dat plan wordt tijdens de werkzaamheden bijgewerkt.
  • Aan het einde van de bouwplaats vermeldt dit plan de totaal geproduceerde hoeveelheid afval en de bestemming ervan (inclusief het eventuele hergebruik of recycling).

Bij gunning bij offerteaanvraag kan het afvalbeheerplan deel uitmaken van de documenten die voor de indiening moeten worden ingevuld, zodat de aannemer het voorgestelde afvalbeheer kan evalueren.

Reglementaire verplichtingen

Elke onderneming die afvalstoffen komt ophalen op de werf moet een traceerbaarheidsdocument ontvangen.  Dit moet het transport begeleiden en moet worden bewaard door de verantwoordelijke van de werf.  Voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen (waaronder de inerte afvalstoffen) moet de onderneming geregistreerd zijn als vervoerder, inzamelaar, handelaar of makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen.  Een listing die regelmatig wordt geüpdatet bevat de gegevens van de ondernemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd zijn:

Voor de gevaarlijke afvalstoffen moet de onderneming erkend zijn als inzamelaar, handelaar, makelaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen moet ook geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen.  Specifieke eisen zijn van toepassing in het geval van de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen tussen Gewesten.  Een listing die regelmatig wordt geüpdatet bevat de gegevens van de ondernemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd zijn:

Informeer u over de verplichtingen inzake het inzamelen, makelen en handelen en het vervoer van afvalstoffen via deze link.

De wetgeving over dit onderwerp is vastgelegd door de volgende reglementaire teksten:

Bijgewerkt op 25/01/2017